کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

زنیدانه‌كانی كۆماری ئیسلامی له‌ سه‌رده‌می كۆرۆنادا

حكوومهتی ئیسلامی یهكێك لهدڕندهترین ڕژیمهكانهكهگشت كۆنوانسیۆن و یاسا نێونهتهوهییهكان سهبارهت بهمافی بهندكراوانی سیاسی و مهحكوومانی دادگا ئاساییهكان پێشێل دهكات. ئهگهرچی جاروبارهگۆشهیهك لهو جهنایهتانهی كهبهردهوام لهزیندانهكانی ئێراندا لهئارادان، لهمیدیاكانهوهبڵاو دهكرێنهوهو تهپڵی ڕسوایی ڕژیم  وهدهنگ دێنن، بهڵام نابێتههۆی گۆڕانی رهفتاری كۆماری ئیسلامی و ئهم ڕژیمهبهوپهڕی بێشهرمییهوهلهپهنایانهوهتێپهڕ دهبێت. كهوابوو ههرجۆرهگۆڕانكارییهك لهپێناو باشتر كردنی باروودۆخی زیندانهكان و بهتایبهت ئازادیی بهندكراوانی سیاسی تهنیا لهڕێگهی داسهپاندنی گوشاری سیاسی و بهڕێوهبردنی ناڕهزایهتیی جهماوهری دێتهدی.

سپیدهقولیان چالاكی بوێر و داكۆكیكاری مافی كرێكاران كهخۆی لهماوهی ٣ ساڵی ڕابردوودا زۆرترین كاتی لهزیندانهجۆراوجۆرهكانی ئێراندا بهسهر بردووه، ڕاپۆرتێكی دڵتهزێنی سهبارهت بهباروودۆخی بهندكراوانی ژن لهشارهكانی بووشێهر و ئههواز بڵاو كردووهتهوه‌. لهم ڕاپۆرتهدا وێڕای ئاماژهبهچهندین نموونهی دیاریكراو، دهنووسێت:

ئێرهشوێنێكهنزیك بهكۆتایی دنیا: بهندی ژنانی زیندانی ناوهندیی بووشێهر. ساڵی ڕابردوو كاتێك بۆ ئهم زیندانهدوورخرامهوه، دهمزانی كهلهگهڵ چ جهحهنهمێكی فهرامۆشكراو ڕووبهڕوو دهبمهوه، بهڵام وهحشیگهریی ئێستای ئهم زیندانهلهخهیاڵیشمدا نهدهگونجا. ژنانی بهندكراوی ئهم بهندهبهتاوانی ژن بوون و زیندانی بوون، لهژێر وهحشیانهترین ئهشكهنجهو دژهمرۆییترین باروودۆخدا ڕادهگیرێن. … لێرهلهسیاچاڵهكانی بووشێهردا ههرجۆرهسهرپێچی و سهركهشییهك لهفهرمانی دژهئینسانیی بهڕێوهبهرانی زیندان بهرابهرهلهگهڵ تێكشكانی زیاتر و زیاتر. لێرهلهم بهرزهخهدا كههیچ دهنگێگ بهدهرهوهناگات“.

چهند سهد یان چهند ههزار بهندكراوی سیاسیی بێ ناو و نیشان لهزیندانهكانی ئێراندا لهژێر ئهشكهنجهو سووكایهتی ههموو ڕۆژێی پاسهوانانی زیندان و ئهشكهنجهدهرانی كۆماری ئیسلامی دان، ژمارهیهكی زۆریان تووشی نهخۆشیی كۆرۆنا بوون و ئاماری گیان بهختكردووان لهناو بهندكراوانی سیاسیدا یهكجار لهسهرێیه‌.

ئهو ڕاپۆرت و فیلمانهی كهلهبهندكراوانی سیاسی و تهنانهت ئاسایی ئێرانهوهدزهی كردووهتهدهرهوهی زیندانهكان، باروودۆخی یهكجار نامرۆڤانهو سهدهی ناوهڕاستیی زیندانهكانی ئێران نیشان دهدهن. زیندانی شارستان و ناوچهدوورهدهستهكان كهبهدهگمهن ڕاپۆرتێكیان لێ بڵاو دهبێتهوه، لهباروودۆخێكی یهكجار دژوارتر و نامرۆڤانهتر دان. لهڕاپۆرتی سپیدهی قولیاندا باس لهباروودۆخی ناخههژێنی دایكانێك دهكرێ كهكۆرپهی ساوایان لهگهڵه‌. باس لهو ژنهلاوانهدهكرێت كهدهكهونهبهر توندوتیژیی سێكسیی زیندانوانانی گهندهڵ و نهخۆشی زیندان و هێندێك جار ناچاریان دهكهن سیغهی گهندهڵانی ماڵیی بهندكراو و یان زیندانوانان قهبووڵ بكهن.

ڕاگرتنی چهندین  مانگهو هێندێك جار چهندین ساڵهی بهندكراوان لهو ژوورهتاكهكهسیانهدا كهبڕێك لهقهبر گهورهترن بهتوالێتێكی سهرئاواڵهلهگهرما و سهرمادا، بێ ههواڵ هێشتنهوهی بهندكراو لهباروودۆخی دهرهوهو لهبنهماڵهو كهسوكاری و پێدانی بهردهوامی ههواڵی درۆ سهبارهت بهدهستبهسهركردنی هاوسهر، منداڵ، دایك و باوك، بڵاوكردنهوهی دهنگی ئهشكهنجهو یان دهنگی ئهشكهنجهكراوان گۆشهیهك لهجهحهنهمی كۆماری ئیسلامی بۆ بهندكراوانی سیاسییه‌.

كۆرۆنا و زیندانهقهرهباڵغهكان كهچهندین بهرابهری زهرفییهتیان بهندكراویان تێدا ڕاگیراوه، نهبوونی كهرهستهی پاكوخاوێنی و دهرمانیی پێویست، مهترسییهكی جیددی بۆ گیانی بهندكراوانهكهڕژیم بهئانقهست بهمهرگ لهدژوارترین باروودۆخی ژیاندا مهحكوومی كردوون.

زیندانهنهێنی و یهكجار ئهمنییهتییهكانی سپا و ئیتلاعات، نهژمارهی بهندكراوانیان مهعلوومه و نهئادرهسێك لێیان لهبهردهست دایهو نههیچ بهرپرس و ناوهندێك دهتوانێ لهمبارهوهپرسیار بكات و بنهماڵهی بهندكراوانیش نازانن ڕۆڵهو ئازیزانیان لهكام زیندان و شاردا بهندكراون و تهنانهت نازانن كهئایا زیندوون یان نا؟

باروودۆخی ژیانی مهحكوومانی دادگا ئاساییهكان چی وا لهبهندكراوانی سیاسی كهمتر نییهو هێندێك جار دژواتریشه‌.  منداڵان، نهخۆشان، پیران و بێبهشان و ههژارانێك كههیچ یارمهتییهكی ماڵی لهدهرهوهو لهلایهن بنهماڵهوهپێیان ناگات، لهگهڵ گهلێك كێشهی دیكهبهرهوڕوون. نهبوونی پارێزهر و خزمهتگوزاریی یاسایی، زیندانی كردنیان لهناوچهدوورهدهستهكان و بێبهری بوون لهچاوپێكهوتنی بنهماڵهبههۆی لهسهرێ بوونی ههزینهی ڕێگا.

دیفاع لهبهندكراوانی سیاسی، پشتیوانی لهبنهماڵهی بهندكراوانی سیاسی، خهبات بۆ ههڵوهشاندنهوهی ئهشكهنجهو ئێعدام، دیفاع لهئازادیی بێ شهرت و مهرجی ههموو بهندكراوانی سیاسی پێش مهرجی وهدی هاتنی كۆمهڵێكی ئازادهكهماف و كهرامهتی ئینسان تێیدا بهڕهسمی بناسرێت. لهههر شوێنێكی كوردستان و ئێران، لهههر ڕێكخراو و ناوهندێكی یاسایی جیهانیدا، با ببینهدهنگی بهندكراوانی سیاسی و بۆ ژمارهیهكی ههرچی زیاتر لهجهماوهری خهڵك شیبكهینهوهكهوهدیهاتنی ئازادی و كهرامهتی ئینسانی لهههر كۆمهڵێكدا، لهگرهوی ئازادیی گشت بهندكراوانی سیاسی و ههڵوهشاندنهوهی ئهشكهنجهو ئێعدام دایه‌‌.

بابەتی پەیوەندیدار

شەڕی مان و نەمانی ڕژیمی ئیسلامی لە دژی خەڵک

komalah

پەیامی حیزبی کۆمۆنیستیی ئێران بە بۆنەی دەسپێکی ساڵی نوێ خوێندن 14.2.1401

komalah

ئەو سێ ڕۆژەی کە، کەشی سیاسی کوردستان و ئێرانی گۆڕی

komalah

ژینای کوردستان بوو بە ژینای ئێران

komalah

گەشتی ئێڕشاد یان باندی جینایەتکاران

komalah

گوشارەکانی سەر خەباتکاران و ناڕازییان بێ وڵام نه‌ماوه‌تەوە

komalah