کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

زنیدانه‌كانی كۆماری ئیسلامی له‌ سه‌رده‌می كۆرۆنادا

حكوومهتی ئیسلامی یهكێك لهدڕندهترین ڕژیمهكانهكهگشت كۆنوانسیۆن و یاسا نێونهتهوهییهكان سهبارهت بهمافی بهندكراوانی سیاسی و مهحكوومانی دادگا ئاساییهكان پێشێل دهكات. ئهگهرچی جاروبارهگۆشهیهك لهو جهنایهتانهی كهبهردهوام لهزیندانهكانی ئێراندا لهئارادان، لهمیدیاكانهوهبڵاو دهكرێنهوهو تهپڵی ڕسوایی ڕژیم  وهدهنگ دێنن، بهڵام نابێتههۆی گۆڕانی رهفتاری كۆماری ئیسلامی و ئهم ڕژیمهبهوپهڕی بێشهرمییهوهلهپهنایانهوهتێپهڕ دهبێت. كهوابوو ههرجۆرهگۆڕانكارییهك لهپێناو باشتر كردنی باروودۆخی زیندانهكان و بهتایبهت ئازادیی بهندكراوانی سیاسی تهنیا لهڕێگهی داسهپاندنی گوشاری سیاسی و بهڕێوهبردنی ناڕهزایهتیی جهماوهری دێتهدی.

سپیدهقولیان چالاكی بوێر و داكۆكیكاری مافی كرێكاران كهخۆی لهماوهی ٣ ساڵی ڕابردوودا زۆرترین كاتی لهزیندانهجۆراوجۆرهكانی ئێراندا بهسهر بردووه، ڕاپۆرتێكی دڵتهزێنی سهبارهت بهباروودۆخی بهندكراوانی ژن لهشارهكانی بووشێهر و ئههواز بڵاو كردووهتهوه‌. لهم ڕاپۆرتهدا وێڕای ئاماژهبهچهندین نموونهی دیاریكراو، دهنووسێت:

ئێرهشوێنێكهنزیك بهكۆتایی دنیا: بهندی ژنانی زیندانی ناوهندیی بووشێهر. ساڵی ڕابردوو كاتێك بۆ ئهم زیندانهدوورخرامهوه، دهمزانی كهلهگهڵ چ جهحهنهمێكی فهرامۆشكراو ڕووبهڕوو دهبمهوه، بهڵام وهحشیگهریی ئێستای ئهم زیندانهلهخهیاڵیشمدا نهدهگونجا. ژنانی بهندكراوی ئهم بهندهبهتاوانی ژن بوون و زیندانی بوون، لهژێر وهحشیانهترین ئهشكهنجهو دژهمرۆییترین باروودۆخدا ڕادهگیرێن. … لێرهلهسیاچاڵهكانی بووشێهردا ههرجۆرهسهرپێچی و سهركهشییهك لهفهرمانی دژهئینسانیی بهڕێوهبهرانی زیندان بهرابهرهلهگهڵ تێكشكانی زیاتر و زیاتر. لێرهلهم بهرزهخهدا كههیچ دهنگێگ بهدهرهوهناگات“.

چهند سهد یان چهند ههزار بهندكراوی سیاسیی بێ ناو و نیشان لهزیندانهكانی ئێراندا لهژێر ئهشكهنجهو سووكایهتی ههموو ڕۆژێی پاسهوانانی زیندان و ئهشكهنجهدهرانی كۆماری ئیسلامی دان، ژمارهیهكی زۆریان تووشی نهخۆشیی كۆرۆنا بوون و ئاماری گیان بهختكردووان لهناو بهندكراوانی سیاسیدا یهكجار لهسهرێیه‌.

ئهو ڕاپۆرت و فیلمانهی كهلهبهندكراوانی سیاسی و تهنانهت ئاسایی ئێرانهوهدزهی كردووهتهدهرهوهی زیندانهكان، باروودۆخی یهكجار نامرۆڤانهو سهدهی ناوهڕاستیی زیندانهكانی ئێران نیشان دهدهن. زیندانی شارستان و ناوچهدوورهدهستهكان كهبهدهگمهن ڕاپۆرتێكیان لێ بڵاو دهبێتهوه، لهباروودۆخێكی یهكجار دژوارتر و نامرۆڤانهتر دان. لهڕاپۆرتی سپیدهی قولیاندا باس لهباروودۆخی ناخههژێنی دایكانێك دهكرێ كهكۆرپهی ساوایان لهگهڵه‌. باس لهو ژنهلاوانهدهكرێت كهدهكهونهبهر توندوتیژیی سێكسیی زیندانوانانی گهندهڵ و نهخۆشی زیندان و هێندێك جار ناچاریان دهكهن سیغهی گهندهڵانی ماڵیی بهندكراو و یان زیندانوانان قهبووڵ بكهن.

ڕاگرتنی چهندین  مانگهو هێندێك جار چهندین ساڵهی بهندكراوان لهو ژوورهتاكهكهسیانهدا كهبڕێك لهقهبر گهورهترن بهتوالێتێكی سهرئاواڵهلهگهرما و سهرمادا، بێ ههواڵ هێشتنهوهی بهندكراو لهباروودۆخی دهرهوهو لهبنهماڵهو كهسوكاری و پێدانی بهردهوامی ههواڵی درۆ سهبارهت بهدهستبهسهركردنی هاوسهر، منداڵ، دایك و باوك، بڵاوكردنهوهی دهنگی ئهشكهنجهو یان دهنگی ئهشكهنجهكراوان گۆشهیهك لهجهحهنهمی كۆماری ئیسلامی بۆ بهندكراوانی سیاسییه‌.

كۆرۆنا و زیندانهقهرهباڵغهكان كهچهندین بهرابهری زهرفییهتیان بهندكراویان تێدا ڕاگیراوه، نهبوونی كهرهستهی پاكوخاوێنی و دهرمانیی پێویست، مهترسییهكی جیددی بۆ گیانی بهندكراوانهكهڕژیم بهئانقهست بهمهرگ لهدژوارترین باروودۆخی ژیاندا مهحكوومی كردوون.

زیندانهنهێنی و یهكجار ئهمنییهتییهكانی سپا و ئیتلاعات، نهژمارهی بهندكراوانیان مهعلوومه و نهئادرهسێك لێیان لهبهردهست دایهو نههیچ بهرپرس و ناوهندێك دهتوانێ لهمبارهوهپرسیار بكات و بنهماڵهی بهندكراوانیش نازانن ڕۆڵهو ئازیزانیان لهكام زیندان و شاردا بهندكراون و تهنانهت نازانن كهئایا زیندوون یان نا؟

باروودۆخی ژیانی مهحكوومانی دادگا ئاساییهكان چی وا لهبهندكراوانی سیاسی كهمتر نییهو هێندێك جار دژواتریشه‌.  منداڵان، نهخۆشان، پیران و بێبهشان و ههژارانێك كههیچ یارمهتییهكی ماڵی لهدهرهوهو لهلایهن بنهماڵهوهپێیان ناگات، لهگهڵ گهلێك كێشهی دیكهبهرهوڕوون. نهبوونی پارێزهر و خزمهتگوزاریی یاسایی، زیندانی كردنیان لهناوچهدوورهدهستهكان و بێبهری بوون لهچاوپێكهوتنی بنهماڵهبههۆی لهسهرێ بوونی ههزینهی ڕێگا.

دیفاع لهبهندكراوانی سیاسی، پشتیوانی لهبنهماڵهی بهندكراوانی سیاسی، خهبات بۆ ههڵوهشاندنهوهی ئهشكهنجهو ئێعدام، دیفاع لهئازادیی بێ شهرت و مهرجی ههموو بهندكراوانی سیاسی پێش مهرجی وهدی هاتنی كۆمهڵێكی ئازادهكهماف و كهرامهتی ئینسان تێیدا بهڕهسمی بناسرێت. لهههر شوێنێكی كوردستان و ئێران، لهههر ڕێكخراو و ناوهندێكی یاسایی جیهانیدا، با ببینهدهنگی بهندكراوانی سیاسی و بۆ ژمارهیهكی ههرچی زیاتر لهجهماوهری خهڵك شیبكهینهوهكهوهدیهاتنی ئازادی و كهرامهتی ئینسانی لهههر كۆمهڵێكدا، لهگرهوی ئازادیی گشت بهندكراوانی سیاسی و ههڵوهشاندنهوهی ئهشكهنجهو ئێعدام دایه‌‌.

بابەتی پەیوەندیدار

قەیران لە دام و دەزگای ئیتلاعاتی حکوومەتی ئیسلامیدا

komalah

نیگەرانییەکانی خامەنەیی، جیددی و واقعییە

komalah

ته‌نیا له‌سه‌ر خیابان، به‌ده‌ست دێت مافه‌كانمان

komalah

پیرۆزە بێت ٣١ی جۆزەردان ڕۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵە

komalah

وتەیەک بە بۆنەی رۆژی جیهانی پەنابەران

komalah

    داماویی ڕژیم له‌ ئاست په‌ره‌سه‌ندنی شه‌پۆلی ناڕه‌زایه‌تییه‌كانی خه‌ڵك

komalah