زنجیری گه‌نده‌ڵیی ناو نیزامی كۆماری ئسیلامی

ڕۆژی یهكشهممه٢٠ی مانگی ڕهزبهر، نهسروڵڵا پێژمانفهر، سهرۆكی كۆمیسیۆنی ئهسڵی نهوهدی مهجلیسی ئیسلامیی ڕژیم، ههواڵی دهستبهسهركرانی محهممهد عهلی پوربهختیار، یهكێك لهفهرماندهكانی پێشووی سپا و سهرۆكی كۆمیسیۆنی ئهسڵی نهوهدی مهجلیسی نۆههمی، بهتۆمهتی گهندهڵیی كهڵانی ماڵی، ڕاگهیاند. ئهم ههواڵهلهحاڵێكدا پشتڕاست دهكرێتهوهكهنزیك بهدوو مانگ بهسهر دهستبسهركرانی محهممهد عهلی پوربهختیاردا تێپهڕ بووه‌. وێدهچێ، بههۆی ئهوهیكهپوربهختیار یهكێك لهفهرماندهكانی سپای پاسداران بووهو پهروهندهكهی لهسازمانی قهزایی هێزهچهكدارهكان لێكۆڵینهوهی لهسهر كراوه، بووهتههۆی ئهوهیكهههواڵی دهسبهسهركرانی ناوبراو پاش دوو مانگ بڵاوبێتهوه‌. سهرهڕای پهروهندهی دزی و گهندهڵیی ماڵیی پوربهختیار لهئۆستانی ههمهدان، یهكێك لهتۆمهتهكانی دیكهی ناوبراو، پێڕانهگهیشتن بهپهروهندهی گهندهڵییناو كۆمیسیۆنی ئهسڵی نهوهدی مهجلیس و پشتیوانی و هاودهستی كردن لهگهڵ تۆمهتبارانی ئهم پهروهندانهبووه‌. محهممهد عهلی پوربهختیار لهو دهورهیهدا كهلهناو سپای پاسداران دا بووه، بهرپرسایهتیی جۆراوجۆری لهوانهجێنشینی فهرماندهی حیفازهتی ئهنسارولمههدی لهغهربی وڵات، نوێنهرایهتیی فهرماندهی گشتیی سپاه لهسازمانی قهزایی هێزهچهكدارهكان، نوێنهری فهرماندهی گشتیی سپا لهكۆمیسیۆنی بهدواداچوونی فهرمانی خومهینی سهبارهت بهڕێگری لهگرووپ خوازی و ههروهها نوێنهری فهرماندهی گشتیی سپا لهههیئهتی باڵای پێڕاگهیشتن بهتاوانی فهرماندهكانی، وهئهستۆ بووه‌. پوربهختیار لهكاتی هێرشی هێزهئینتزامی و ئهمنییهتیهكانی ڕژیم بۆسهر كوی دانشگاه، لهمانگی پووشپهڕی ١٣٧٨ی ههتاوی وهك جێگری یاسایی هیدایهت لهتیفیان و محهممهد باقر قالیباف، لهفهرماندهكانی سپا و وهك نوێنهری یاسایی ناجا لهجهنایاتی فهرماندهكانی هێزی ئینتزامی و ههڵسووكهوتییان لهگهڵ خوێندكارانی ناڕازی، بهتوندی پشتیوانیی كرد.

لهسهردهمی سهرۆك كۆماریی رهفسهنجانییهوه، كهبههۆی توندبوونهوهی ناكۆكیی نێوان باڵهكانی ڕژیم، بهرهبهرهههواڵی پهیوهندیدار بهگهندهڵی ماڵیی بهرپرسانی ڕژیم لهمیدیاكانهوهبڵاو كرایهوه، سێریاڵی لهقاودانی پهروهندهكانی گهندهڵی ماڵی ههروا درێژهی ههیه‌. لهسهردهمی رهفسهنجانیدا، پهروهندهكانی پهیوهندیدار بهدزیی ١٢٣ ملیارد دۆلاری ئاشكرا بوو و سهرهنجی میدیاكانی ناوخۆ و دهرهوهی وڵاتی بهرهو خۆی ڕاكێشا. لهسهردهمی خاتهمیدا، دیوانی مۆحاسبات، پاش لێكدانهوهی بهڕێوهبهرایهتیی سهنعهتی نهوتی دهوڵهتی ههشتۆم، لهڕاپۆرتی ماڵیی بودجهی ساڵی ٨٣دا، بهڕهسمی ڕایگهیاند كهپتر له٦ ملیارد دۆلار لهداهاتهكانی سهرچاوهگرتوو لهفرۆشی نهوت نهخراوهتهخهزێنهی دهوڵهتهوهو خاتهمیش، لهم پهیوهندهدا، هیچكات وڵامی پرسیارهكانی نهدایهوه‌. ههر لهو سهردهمهدا، كهرباسچی، شارهداریی ئهو وهختی تاران، كهلهلایهن خاتهمی و هاشمیی پشتیوانیی لێدهكرا، بههۆی بهفیڕۆدانی سێ و نیو ملیارد تمهن، به٤ ساڵ زیندان مهحكووم كرا. لهسهردهمی ئهحمهدی نهژاددا، كهبهدرووشمی خهبات لهگهڵ گهندهڵی و لهجهرهیانی كۆدتایهكی ههڵبژاردن بهدهسهڵات گهیشت، ڕهقهمی دزی و گهندهڵییهماڵییهكان، سهرهتا گهیشتهسێ ههزار ملیارد تمهن و لهدرێژهدا ڕێكۆردی ٦٥٠ ههزار ملیارد تمهنی لێدا. لهسهردهمی ڕووحانیشدا، لهجهرهیانی بهدواداچوونی پهروهندهی گهندهڵی چهند ملییارد دۆلاریی بابهك زهنجانی، بازرگانی بهناوبانگی ئێرانی و پهروهندهی پهیوهندیدار بهگهندهڵیی ماڵیی كهڵانی دهزگای قهزایی، بۆ ههمووان بهڕوونی دهركهوت كهئهم گهندهڵیی و دزیانهو سهدان نموونهی دیكهشی، بههاوكاری و هاودهستیی بهرپرسانی باڵای ڕژیم ئهنجام دراوه‌. لهڕاستیدا گهندهڵیی ناو نیزامی كۆماری ئیسلامی بهجۆرێك جێكهوتووهو ڕیشهی داكوتاوهكهبووهتهبهشێك لهپێناسهی ئهم ڕژیمه‌. بهپێی ڕاپۆرتی ڕێكخراوی شهفافییهتی نێونهتهوهیی، كۆماری ئیسلامیی ئێران لهبواری گهندهڵیی ناوخۆیی، لهزومرهی گهندهڵترین دهسهڵاتهكانی جیهانه‌.

دهزگای قهزایی ڕژیم له‌ ماوهی ئهم ساڵانهدا ههوڵی داوه‌ تا به‌ پێڕاگهیشتن به‌ هێندێك پهروهندهی پهیوهندیدار به‌ گهندهڵی ماڵی و سزادانی هێندێك له‌ هۆكار و بڕیاردهرانی، نهفهرت و تووڕهیی گشتی دژبه‌ ڕژیمی سهرتاپێ گهندهڵی كۆماری ئیسلامی دامركێنێ و ئێعتباری لهدهست ڕۆیشتووی ڕژیم، لانیكهم لهناو مۆرهكانی نیزامدا تا ڕادهیهك بهدهست بێنێتهوه‌. بهڵام له‌ ماوهی ئهم ساڵانهدا نه‌ ئێعدامی مێه ئافهرید خۆسرهوهی، نه‌ موحاكمه‌ و زنیدانی كردنی كهرباسچی، نه‌ موحامه‌ و سزادانی محهممهد ڕهزا ڕهحیمی جێگری سهرۆك كۆمار له‌ دهورهی ئهحمهدی نهژاد، نه‌ دهستبهسهركردنی بابهكی زهنجانی و مهحكووم كردنی ئهو به‌ ئێعدام، هیچكامیان نه‌ تهنیا نهیتوانیوه‌ ئیعتبارێك بۆ ڕژیم دهستهبهر بكات، بهڵكوو له‌ ئێستادا، بۆنی گهنیوی گهندهڵیی دهزگای قهزایی، واته‌ ئهو ناوهندهی كه‌ قهراره‌ بهرهنگاری گهندهڵی بێتهوه، سهرتاسهری كۆمهڵگای داگرتووه‌. گهندهڵی بهجۆرێك سهرتاپێی نیزامی كۆماری ئیسلامیدا  تهنیوهتهوه‌ كه‌ پێویستی به‌ ژێر و ژوور كردنێكی ئهساسی ههیه، ئهم جۆره‌ كردهوانه‌ نهتهنیا ناتوانێ گۆڕاكارییهك له‌ باروودۆخهكهدا بخوڵقێنێ بهڵكوو ڕۆڵی داپۆشین و فریودانهكهشی لهدهست داوه‌.

حهسهن ڕووحانی لهیهكێك لهوتهكانیدا  سهبارهت بهڕیشهكانی گهندهڵیی ناو ڕژیمی ئیسلامی وتی: ” ئهگهر چهك، پاره، ڕۆژنامه، سایت، ههواڵنێری، ههموو ئهوانهیهك جێگا كۆبكهینهوه، حهتمهن گهندهڵی درووست دهبێ. ئهبووزهر و سهلمانیش كهبن، گهندهڵ دهبن. كهوابوو دونیا عهقڵی بهوهشكاوهكهئهم دهسهڵاتانهی لهیهكتر جییا كردووهتهوه‌”. ههڵبهت ڕووحانی له‌ جهرگهی شهڕی دهسهڵاتدا و بهخاتری بهشخوازیی خۆی، باس له كۆبوونهوهی‌ تفهنگ و پووڵ و ڕۆژنامه‌ و ههواڵنێری دهكات كه‌ زۆربهیان لهژێر ناوی خسووسی سازیدا لهدهست سپای پاسداران و لق و پۆپهكانی دانبهڵام له‌ ڕاستیدا، له‌ پێكهاتهی چینایهتی و سیاسیی كۆماری ئیسلامیدا، ئهگهر سهرچاوهكانی دهسهڵات لهوانه‌ پووڵ و چهك و میدیا له‌ نێوان سێ دهزگای قهزایی و موقهنهنه‌ و مۆجریهدا،‌ به‌ شێوهی یهكسان دابهش بكرێن، یان وهك دێمۆكراسیی بۆرژوازی ههر كام لهم دهزگایانه جێگه‌ و پێگهی خۆیان له‌ دهسهڵاتدا ببیننهوه، دیسانیش ناكرێ گهندهڵی لهناو كۆماری ئیسلامیدا ڕیشه‌ كێش بكرێ. بهئیعترافی ئهحمهد تهوهكۆلی، ئهندامی مهجمهعی تهشیخیسی مهسهلحهتی نیزام،دهسهڵاتی كۆماری ئیسلامیی ئێران گهیشتووهتهقۆناغی گهندهڵیی سیستماتیك“.

ئهم گهندهڵیه‌ ماڵی و ئیداریه‌ له‌ پێكهاتهی چینایهتی و سیاسیی ڕژیمی كۆماری ئیسلامی دا ڕیشهی داكوتاوه‌ و تا كاتێك كه‌ ئهم پێكهاتهیه‌ تێكنهشكێت و ئهم‌ ڕژیمه‌ بهدهست كرێكاران و جهماوهری وهگیان هاتوو لهم باروودۆخه‌ ،نهڕووخێت، ئهم گهندهڵیه‌  ڕیشهكێش ناكرێت. تهنانهت لهدیمۆكراسییهكانی بورژوازی، پێشكهوتنی بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ گهندهڵیی ئیداری و ماڵیی ناو دهزگاكانی دهسهڵات، بهوهوهگرێ دراوهكهتا چ ڕادهیهك ئیمكانی دهخاڵهتی كرێكاران و توێژهجۆراوجۆرهكانی خهڵك، بۆ دهخاڵهت كردن لهناو سیاسهت و ئیدارهی كۆمهڵگا، دابین كراوه‌. تهنیا لهو كۆمهڵگایانهكهكرێكاران، ژنان و بزووتنهوهپێشڕهوهكۆمهڵایهتیهكان لهجهرهیان خهباتی ڕۆژانهیان بۆ باشتر كردنی باروودۆخی كار و ژیان، ڕێكخراوهكانی خۆیانیان پێكهێناوهو جێیان خستووه، بهناڕهزایهتیی خۆیان و بهدهستڕاگهیشتنیان بهچاپهمهنی و تۆڕهكۆمهڵایهتیهكان، توانیویانهدهورونهخشێكی كاریگهر لهبهرهنگاربوونهوهلهگهڵ گهندهڵی بنوێنن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *