کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

دیسان گه‌نده‌ڵی ماڵی و ڕیاكاریی ده‌سه‌ڵاتداران

لهم دوایانهداكۆنسێرسیۆمی نێونهتهویی ڕۆژنامهوانانبهڵگهگهلێكی لهژێر ناویبهڵگهكانی پاندۆرابڵاو كردهوهكهتێیدا پهردهلهسهر خۆدزینهوهلهماڵیاتیی ٣٣٠ كهس لهڕێبهران و سیاسهتمهدارانی جیهان لادراوه‌. بهوتهی ئهم ڕێكخراوه  ئهم بهڵگانهبهرههمی كاری پتر له٦٠٠ ڕۆژنامهوان له١١٧ وڵاتی جیهانه‌.

پانتایی گهندهڵی، تاڵان و ڕیاكاریی حاكمانی سیاسی نیشانی دهدات كهچلۆن سیستمی سیاسی، بانكیماڵیاتیی جیهانی سهرمایهداری ئهو ئیمكانهبهحاكمانی ئهم نیزامهدهدات كهملیاردها دۆلار لهسهروهت و سامانی وڵاتهكهیان كهپێویستهبكرێتهخهرجی بواری تهندرووستی، دهرمان، شوێنی نیشتهجێ بوون و فێركاری و خۆشبژێویی خهڵك، لهحیسابهبانكیهنهێنییهكان و یان لهمڵكهگران قیمهتهكانی پێتهختی وڵاتانی ئۆرووپایی و ئهمریكایی، بۆ خۆیان و بنهماڵهكانیان سهرمایهگوزاری دهكهن.

پهیوهندیی دهسهڵاتی سیاسی و گهندهڵی ماڵی، بابهتێكی تازهنییهبهڵام ئهوهیكهتازهیهیهكگرتوویی ڕۆژنامهوانان بهئامانجی لهقاودانی گهندهڵی و ڕیاكاریی حاكمانی گهندهڵه‌. حاكمانێك كهسهروهتی نهتهوهیی و ئیمكاناتی خهڵكی وڵاتی خۆیان بهچالاكیی پڕپێچوتاو و نائاسایی لهوڵات دهبهنهدهرێ و لهوڵاتهجۆراوجۆرهكانی جیهان سهرمایهگوزاری دهكهن، بهبێ ئهویكهناو و نیشانێك لهخۆیان بهجێبهێڵن.

لهناو لیستی لهقاودراودا، ناوی سهرۆك كۆماری وڵاتی ئازهربایجان تاوانبار به  دزێتی ٤٠٠ ملیارد دۆلاری، پادشای ئۆردۆن بهپتر له١٠٠ ملیۆن دۆلار مڵك و ماڵ، سهرۆك كۆماری پاكستان و بنهماڵهكهی و تۆنی بلێر سهرۆك وهزیرانی پێشووی ئینگلیس، دهبیندرێن.

سهرمایهداران و بهتایبهت دهسهڵاتدارانی گهندهڵ بهدامهزراندنی ئهرتهشێك لهژمێریاران، پارێزهران، ڕاوێژكارانی ماڵی و بهكهڵك وهرگرتن لهتۆڕهنایاساییهكانی ناردنی پاره، بهشێك لهسهروهتی خۆیان لهكاناڵی مافیای ماڵی و بانكی لهوڵاتێكهوهبۆ وڵاتێكی دیكهو لهقارهیهكهوهو بۆ قارهیهكی دیكهدهگوازنهوهو لهژێر ناو و كۆمپانیی ساختهدا پارهتاڵانكراوهكان لهمڵك وماڵ، زێڕ، نهوت و سههامدا سهرمایهگوزاری دهكهن.

ئهمهیهكهم جار نییهكهلیستی دزی و گهندهڵیی نجومیی حاكمانی گهندهڵ ئاشكرا دهبێت و ڕسوایی بهرینی ئهوانی لێدهكهوێتهوه‌. تۆنی بلێر كهلهبریتانیا پتر لهههر سیاسهتمهدارێكی دیكهباسی لهگرینگی و پهیڕهو كردنی یاسای دهكرد و پادشای ئۆردۆن كهكاسهی سواڵی بهدهستهوهیهو لهپێتهختێكهوهبۆ پێتهختێكی دیكهلههاتووچۆ دایه،عهلی ئۆفدیكتاتۆری عهقڵ سووكی ئازهربایجان، كهبهچهكی ئیسرائیل و گرووپهجههادییهعهرهبهكانی هاوپهیمانی توركییه چهند سهركهوتنێكی لهقهرهباغ بهدهست هێناوه، نموونهی ڕیاكاری و گهندهڵیی حاكمان و دهسهڵاتدارانن.

گرینگیی ئهم بهڵگانهتهنیا لهڕسواكردن و نیشاندانی ڕیاكاریی حاكمانی گهندهڵدا نییه، بهڵكوو لهوهدایهكهسهرهڕای یهكجار نهێنی بوونی ئهم گهندهڵیانه، دهكرێ بهكاری یهكگرتوو و دژواری ڕۆژنامهوانان، ملیۆنان بهڵگهی لێ ئاشكرا بكرێت. لهقاودانی ئهم بهڵگانهنیشانی دا كهدیكتاتۆران و دهسهڵاتدارانی گهندهڵ، چیتر نهئهمنییهتێكیان بۆ سهروهتی نجومیی خۆیان ههیهو نهپاش هاتنهخوارهوهلهدهسهڵات دهتوانن شوێنێكی ئهمنیان بێت.

حاكمانێك كهخهڵكی ئاسایی و بێبهش بهخاتری بابهتێكی یهكجار چكۆلهبهتاوانی پێشێلكردنی یاسا ڕهوانهی دادگا و زیندان دهكهن، لهههزینهی خانهنشینكراوان، كهم ئهندامان، منداڵان و كۆچبهران دهگێڕنهوهو بهبێشهرمییهوهباس لهنهزم و دیسیپلینی ماڵی و مافی ماڵیاتدهر دهكهن، خۆیان بهنایاسایی بهسندووق و بهتۆن، زێڕ و دۆلار لهپێتهختهكانی ئۆرووپا و ئهمریكا سهرمایهگوزاری دهكهن.

سیستمی ماڵیی جیهان، بانك و كارتێلهكان لهگواستنهوهی ملیاردها دۆلار لهتاڵانكاری یان بازرگانیی ماددهی هۆشبهر ڕۆڵ دهبینن و بهرپرسن. بهبێ بهشداریی بانك و حكوومهتهكان، چۆن دهكرێ ملیاردها دۆلاری حاكمانی گهندهڵ و باندهمافیاییهكان لهوڵات و قارهیهكهوهبۆ وڵات و قارهیهكیتر بگوازرێتهوه؟

ئهوهچۆنهكهبانك و حكوومهتهكان كهبۆ ناردنی چهند سهد دۆلاری خهڵكی ئاسایی داوای بهڵگهی فراواندهكهن، لهپێوهند لهگهڵ سهرچاوهی ئهم سهروهتهئهفسانهییانهو گواستنهوهی ملیۆنان دۆلاری نائاسایی كهماڵیاتێكی بۆ نادرێت، هیچ پرسیارێك ناكهن؟

خهڵكی ئێران ئهزموونی سهردهمی دهسهڵاتی پههلهوییهكانیان ههیهكهچلۆن ملیاردها دۆلاریان لهئێران بردهدهرێ و هێستاش پاش چوار دهیه، پاشماوهكانی بنهماڵهی پههلهوی ژیانێكی ئهفسانهییان ههیه، بهبێ ئهوهیكهتهنانهت یهك ڕۆژ كاریان كردبێت! خهڵك ئهزموونی دهسهڵاتدارانی گهندهڵی ئیسلامییان ههیهكهچلۆن گهندهڵیی سیستماتیك و ڕانتخۆری، دهبێتههۆی بهتاڵانچوونی ملیاردها دۆلار لهسهرمایهی خهڵك.

شهفاف كردنی داهات و سهروهتی دهسهڵاتداران، نهێنی نهبوونی ئاستی سهروهت و سامانیان، ڕاپۆرتی ساڵانهلهئاستی دارایی حاكمان و بنهماڵهو كهسوكاریان، ڕوون و شهفاف بوونی سهرچاوهی ئهم داهاتانه، قهدهغهكردنی وڵات و ناوچهگهلێك كهبهشێكی بهرین لهپارهی دزیی جیهانیان تێدا كۆبووهتهوهبهبێ ئهوهیكههیچ ماڵیاتێك بدهن و هیچ پرسیارێك لهسهرچاوهی دابین كردنی ئهم سهرمایانهبكهن، بوونی میدیای ئازاد كهبتوانێ تاوانی ماڵیی حاكمانی گهندهڵ بڵاوبكاتهوه، دهتوانێ لههێنانهخوارهوهی ئهم تاڵانكردن و گهندهڵیانهدا كاریگهر بێت.

پهناگهماڵییهكان كهبهڕواڵهت یاسایین، ئهو شوێنانهلهجیهانن كهسپی كردنهوهی پارهتێیاندا بابهتێكی ئاسایی و باوهو لهبری پارهیهك كهوهریدهگرن، خزمهتگوزاریی نهێنی ئهنجام دهدهن و سهروهتی تاڵانكراو لهلایهن حاكمانی گهندهڵ و سهرمایهی سهرچاوهگرتوو لهفرۆشی ماددهی هۆشبهر و تۆڕهكانی لهشفرۆشی، قومار و كازینۆ،یاساییدهكهن.

سهرانی گهندهڵ و دز لهباروودۆخێكدا كهزۆربهی خهڵكی وڵاتهكانیان لهههژاری و بێبهشیدا دهژین، نهتهنیا ئهمڕۆ خۆیان و بنهماڵهو كهسوكاریان ژیانێكی ئهفسانهییان ههیه، بهڵكوو بۆ نهسلهكانی داهاتووی خۆشیان سهروهت و سامانی گهورهپاشهكهوت دهكهن.

بهلهبهرچاوگرتنی بوون و حزووری ههزاران مرۆڤی شهریف كهلهبوارهكانی میدیایی، یاسایی و سیاسیدا چالاكی دهكهن، هیوای ئهوهههیهكهتاڵانكهران و حاكمانی گهندهڵ نهتوانن بهئاسانیی ڕابردوو سهروهت و سامانی خۆیان بشارنهوه‌. پێویستهئهم ڕیاكارهدز و تاڵانكهرانهكهبهردهوام باس لهگرینگیی و زهروورهتی پهیڕهوكردنی یاسا دهكهن، لهههر شوێنێك كهههن، لهقاوبدرێن و ڕسوا بكرێن.

بابەتی پەیوەندیدار

تاوانی کوشتنی خەڵکی زاهیدان فەرامۆش ناکرێت

komalah

لە ١٦هەمین ڕۆژی ناڕەزایەتی و مانگرتنی یەک لە دوای یەک لە ئێران

komalah

دووهەمین مانگرتنی گشتی لە کوردستان سەرکەوتووانە بەڕێوەچوو

komalah

کۆماری ئیسلامی و بەکارهێنانی منداڵان لە سەرکوتکردنی ڕاپەڕینی خەڵکدا

komalah

بانگەوازێک بۆ هێزە پلە نزمەکانی ناو هێزە سەرکوتگەرەکانی ڕێژیمی ئیسلامی

komalah

مانگرتنی بەربڵاو خەونی ئاڵۆزی حکوومەتی ئیسلامی

komalah