کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

دیسان سه‌باره‌ت به‌ كاره‌ساتی كوشتاری كوڵبه‌ران له‌ كوردستان

ڕۆژ نییهكهههواڵی دڵتهزێنی كوشتاری كۆڵبهران لهسنوورهكان نهبیستین. بهپێی ڕاپۆرتهبڵاوكراوهكان، لهماوهی یهك مانگی ڕابردوودا ١٩٤ كۆڵبهر بههۆی تهقهی ڕاستهوخۆ، ٤٢ كۆڵبهر بههۆی ڕووداوی ڕێگا سهخت و پڕمهترسییهكان، ١٢ كۆڵبهر بههۆی تهقینهوهی مین، و ٤ كۆڵبهریش بههۆی ڕووداوی هاتووچۆ گیانیان لهدهست داوهو یان بریندار بوون. لهنێوان كۆڵبهرانێك كهبهتهقهی ڕاستهوخۆ كوژراون، ٦ كۆڵبهر تهمهنیان كهمتر له١٨ ساڵ بووه‌. بهداخهوهئاماری ئهم جهنایهتهڕۆژ بهڕۆژ دهڕواتهسهرێ. ژمارهی كهسانێك كهگیانی خۆیان لهپێناو دابین كردنی ژیانێكی مهمرهو مهژی لهكوێرهڕێگا سنوورییهكان بههۆی تهقهی بهكرێگیراوانی ڕژیمی ئیسلامی لهدهست داوهلهماوهی ساڵانی ڕابردوودا بهشێوهی مامناوهند ١٠٠ كهس لهساڵدا بووهو چهند بهرابهری ئهم ژمارهیهش بریندار بوون و لهكار كهوتوون. زۆربهی بازگهسنوورییهكان لهسهڵماسهوهتا ههورامان بهتایبهت بازگهكانی شارستانی پیرانشار، سهردهشت، بانهو مهریوان شوێنی تێپهڕینی ژنان و پیاوان، لاوان و تهنانهت منداڵانێكن كهبۆ وهدهسهێنانی بژێوی ژیانیان لهگهڵ مهرگ لهكایهیهكی ڕاستهقینهدان.

جۆراوجۆربوون و بهرینایی ئهو خهڵكهی كهدهست دهدهنهكۆڵبهری، خۆی نیشانهی قووڵ بوونی قهیرانی بێكاری لهكوردستانه‌. كرێكارانی كۆچبهر كهبههۆی نهخۆشیی كۆرۆنا و داخرانی شیركهتهكان چیتر وهك ڕابردوو ناچنهدهرهوهی كوردستان و ڕوو دهكهنهكۆڵبهری؛ خوێندكارانی خاوهن بڕوانامهی زانكۆ كهدانامهزرێن؛ ژنانێك كهناندهرهێنهری بنهماڵهی خۆیانن؛ كچانێك كهبرایهكیان لهماڵێدا نییه؛ نهخۆشانێك كهبۆ دابین كردنی ههزینهی ژیان و خهرجی كهمهرشكێنی دهرمان و دكتور ناچار بوون كۆڵبهری بكهن؛ زهحمهتكێشانی ناوچهسنوورییهكان كهبێجگهلهمیلیتاریزم و مین چاندن هیچ پشتیوانییهكیان لهلایهن ڕژیمهوهنهبینیوه؛ بهساڵاچووانێك كهنهمووچهی خانهنشینیان ههیهو نهبیمهی بێكاری؛ ههر ههموویان بهناچار ڕوویان كردووهتهكۆڵبهری.

كۆڵبهران لهلایهن چهند توێژهوهزوڵمیان لێدهكرێت كهبریتین له‌: ڕژیمی كۆماری ئسیلامی، بازرگانان كهبه هیچ یاسایهكی كار و مافی ئینسان پێبهند نین، دهڵاڵانی بازاڕ كهبهشێك لهسوودی گواستنهوهی كاڵاكان دهبهن و هێندێك حیزب و لایهنی سیاسی كهجاروبارهدهست دهدهنه باجگیری لهههر دووبهری سنوورهكان. ههڵسووكهوتی هێزهنیزامی و ئهمنییهكانی ڕژیم لهگهڵ كۆڵبهرانی كوردستان نموونهی كردهوهو ههڵسووكهوتی هێزێكی داگیركهرهكهئاگاهانهو بهقهسدی كوشت تهقهلهكۆڵبهران دهكهن، سهرمایهو كاڵاكانیان لێ تاڵان دهكهن و تهنانهت ئهسب و قاترهكانیان لێ دهكوژن.

بهبهشێكی چكۆلهلهبوودجهو ههزینهی سهركوت و تیرۆری كۆماری ئیسلامی دهكرێ كاری ئهمن و گونجاو بۆ كۆڵبهران دابین بكرێت و تراژێدیی سهدهی بیست و یهك لهكوردستان واتهكۆڵبهری بۆ ههمیشهكۆتایی پێبێت. ئهمڕۆ لهئاستی دنیادا نهتهنیا لهوڵاتانی پێشكهتوو، نهتهنیا لهوڵاتانێك كهكرێكاران لانیكهمی حهقدهست و ئهمنییهتیان ههیه، بهڵكوو لهزۆر بهشی جیهان ملیۆنان تۆن كاڵا لهڕۆژدا دهگوازرێتهوه، بهبێ ئهوهیكهكهس ناچار بێت لهدژوارترین و نائهمنترین باروودۆخی ژیان و كاردا و لهژێر دهستڕێژی گولـلهو بهسهر مهیدانی میندا، كاڵاكان بهكۆڵهوهبگرێ و لهو بهروهوهبیگهیهنێتهئهوبهری سنوورهكان.

پانتایی ههژاری و بێكاری لهكوردستان تا ڕادهیهكه، كهتهنانهت وهها مهترسیگهلێكی ئاشكرا كهبهردهوام بۆ ئهم زهحمهتكێشانهلهبۆسهدایه، ئهوان لهكۆڵبهری پاشگهز ناكات.

كوشتنی كۆڵبهران نابێ ببێتهههواڵێكی ڕووتین و ئاسایی و تهنیا شایهدی زیادبوونی ڕهقهمێك بهمهرگی دڵتهزێنی خهڵكی زهحمهتێكش بین. كۆڵبهر یهك ئینسانه‌‌، باوك، هاوسهر و نان دهرهێنهری بنهماڵهیهكه‌. كۆڵبهر، برا، منداڵ، خاڵ، مام، هاوڕێ و جیرانه‌. كۆڵبهر هێندێك جار دایك، هاوسهر، خوشك و ناندهرهێنهری بنهماڵهیهكههاوسهرێكی نهخۆشی ههیهو یان بههۆی جیابوونهوهو یان مهرگ، دایك تهنیا دابینكهری بژێوی بنهماڵهیه‌.

خهبات بۆ دابین كردنی كار یان بیمهی بێكاری، پێداویستییهكی خێرای خهڵكی زهحمهتكێش لهگشت ئێران و لهوانهلهكوردستانه‌. بهڵام تا كاتێك كهخهڵكی بێكار مهجبوورن دهست بدهنهوهها كارگهلێكی پڕمهترسی، پێویستهڕژیم ناچار بكرێ كهدهست لهتاڵان كردن و كوشتنیان ههڵگرێ. پێویستهبهتایبهت خهڵكی شارهسنوورییهكانی كوردستان، دهنگی ناڕهزایهتیی خۆیان دژبهجهنایاتی ڕژیم لهسنوورهكان بهرز بكهنهوهو ڕێگهنهدهن ڕژیمی ئیسلامی لهوهزیاتر ئهو مرۆڤهزهحمهتكێشانهی كهبۆ دابین كردنی ژیانێكی مهمرهو مهژی دهست دهدهنهوهها كارێكی پڕمهترسی، بهمجۆرهدڕندانهقوربانی بكات. دیفاع لهكۆڵبهران و مافی ئینسان، دادگایی كردنی هۆكار و بڕیاردهرانی تهقهكردن لهكۆڵبهران، دابین كردنی خهسارهت و ههزینهی دهرمانی كۆڵبهرانی بریندار، بهواتای دیفاع لهحورمهت و كهرامهتی ئینسان و ناڕهزایهتی دژبهجهنایاتی حكوومهتی ئیسلامی لهناوچهسنوورییهكانی كوردستانه‌.

بابەتی پەیوەندیدار

دیفاع لە خەڵکی خەباتکاری ئێران بۆتە جیهانی

komalah

ناوی ژینا ئەمینی لە هەسارەی زەوی تێپەڕی!

komalah

شەڕی مان و نەمانی ڕژیمی ئیسلامی لە دژی خەڵک

komalah

پەیامی حیزبی کۆمۆنیستیی ئێران بە بۆنەی دەسپێکی ساڵی نوێ خوێندن 14.2.1401

komalah

ئەو سێ ڕۆژەی کە، کەشی سیاسی کوردستان و ئێرانی گۆڕی

komalah

ژینای کوردستان بوو بە ژینای ئێران

komalah