کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

دووپات بوونه‌وه‌ی مێژووی ئێران له‌ ئه‌فغانستان

سیستمی وهلایهتی فهقیهی شیعهلهئێران لهگهڵ ئیماراتی ئیسلامیی تاڵهبانی سوننی لهئهفغانستان، بهفكر و بهكردهوهگهلێك خاڵی هاوبهشیان ههیهكهیهكجار زیاتر لهجیاوازییهكانیانن. تاڵهبان نزیك به٢٠ ساڵ لهمهوبهر بۆ قۆناغێكی پێنج ساڵهدهسهڵاتی بهدهستهوهبوو و مۆدێلی دهسهڵاتدارییهكهیان وهك یهكێك لهكۆنهپهرستترین و دیكتاتۆرترین سیستمهسیاسییهكانی جیهان ناسراوه. ئهمڕۆش ئهگهرچی دهزگا تهبلیغاتییهكانی سهر بهئهمریكا و باقیی زلهێزهكانی ڕۆژئاوا ههوڵ دهدهن وێنهیهكی ناڕاستو ئاوهژوو لهتاڵهبانی ئێستا بهخهڵكی جیهان نیشان بدهن، تا شكست و ههزیمهتی سهرشۆڕانهی خۆیانی پێداپۆشن، بهڵام ئیماراتی ئیسلامیی ئهفغانستان دهڵێی مۆدێلی دهسهڵاتداریهتیی خۆی لهڕووی حاكمانی كۆماری ئیسلامیی ئێرانهوهكۆپی كردووه‌.

تاڵهبانی كابۆل و تاران، ههردووكیان جبهخانهی چهكوچۆڵیان لهئهفغانستان و ئێران لهئهرتهشی سهر بهئهمریكا تهحویل وهرگرت. لهئهفغانستان بههاوكاریی و پشتیوانیی ئاشكرای ئهمریكا، پاكستان، قهتهر، توركییه، عهرهبستان و بهتایبهت پاكستان، تاڵهبان هاتهسهر كار. لهئێران، لهكۆنفڕانسی گوادێلوپدا سهرانی وڵاتانی پێشكهوتووی سهرمایهداری بڕیاریان دا چیتر لهڕژیمی پاشایهتی پشتیوانی نهكهن و یارمهتیدهری هاتنهسهركاری ڕهوتی ئیسلامی بن. ئهرتهش بێ لایهنیی خۆی ڕاگهیاند و خومهینییان بهفڕۆكهی فهڕانسهوی ڕهوانهی ئێران كرد.

هاوشێوهییهكان حاشاههڵنهگرن‌: ئهمیرهلمۆئمێنینی تاڵهبان و وهلیی فهقیهی كۆماری ئیسلامی، شۆرای ڕێبهریی تاڵهبان و مهجلیسی خۆبرێگانی ئیسلامی، یاساكانی سهرچاوهگرتوو لهشهرعی ئیسلام لهههردووك لا، توندوتیژیی نهێنی و ئاشكرای ناو ههر دوو سیستمهكه، سیستمی قهزایی لهسهر بنهمای قهساس، دژایهتی لهگهڵ پێشكهوتنی مرۆڤ و ههر دیاردهیهك كهنیشانهیهكی لهمۆدێرنیتهو فیكری نوێ پێوهدیاربێت، هاوسهرگیریی منداڵان و ئاپارتاید و ههڵاواردنی ڕگهزی دژبهژنان، دوژمنایهتی لهگهڵ مووزیك و هونهر و ئهدهبیات، داخستنی زانكۆكان و كردنهوهی ههموو ڕۆژێی مزگهوتێكیتازه، تهنیا چهند نموونهلههاوشێوهیی فیكری و كردهوهیی تاڵهبان لهكابۆل و لهتارانه‌.

لهماوهی ههر ئهم دوو حهفتهیهی سهقامگیربوونی دهوڵهتی تاڵهبان، زانكۆكان داخران، مۆسیقا حهرام و قهدهغهڕاگهیهندرا، موزیسیهن و كۆمێدیهن ئێعدام كرا، خهڵك لهبهرچاوی خهڵك درانهبهر شهللاق و ڕفێندران، ئینتێرنێت خاو كراوهو پچڕێندرا، ژنان لهههموو ئیدارهدهوڵهتییهكان و لهكهرتی تایبهت دهركران و خانهنشین كران، مهشرووب و تهنانهت فرۆشتنی سیگار قهدهغهڕاگهیهندرا. ئایا ههمووی ئهوانهبهشێك لهو ڕهوتهنین كهكۆماری ئیسلامی پێیدا ڕۆیشتووهیان پێیدا دهڕوات؟

ڕێبهریی تاڵهبان بهوردی مۆدێلی دهسهڵاتداریهتیی كۆماری ئیسلامیی ئێران و باقیی كۆنهپهرستانی ناوچهكهی داوهتهبهرتوێژینهوه و لهئهزموونهكانیان كهڵكی وهرگرتووهو بهمتمانهبهخۆییهكی یهكجار زیاتر لهوان، مۆدێلی دهسهڵاتداریهتیی خۆی داڕشتووهو ههنگاو بهههنگاو خهریكهبهڕێوهی دهبات.

كۆماری ئیسلامیی ئێران مهشرووبی حرام و ماددهی هۆشبهری بهكردهوهئازاد كرد و لهئێستادا چهند ملیۆن كهس لهجهمعییهتی ئێران گیرۆدهی ماددهی هۆشبهرن و ڕێژهی بهكارهێنانی ئهڵكۆڵ لهئێران یهكجار زیاتر لهو وڵاتانهیهكهفرۆشی مهشرووب تێیاندا ئازاده‌. لهئهفغانستان بهشێكی گهورهلهئابووری و ههزینهی شهڕی چهند دهیهی تاڵهبان لهقاچاغی ماددهی هۆشبهرهوهدابین دهكرێت و ئاماری گیرۆدهبووانی ئهفغانی بهماددهی هۆشبهر یهكێك لهكێشهجیددییهكانی كۆمهڵی ئهفغانستانه‌.

بهڵام تاڵهبان لهكابۆل و حكوومهتی ئیسلامی لهتاران، كێشهو گرفتێكی ئهساسییان ههیهو ئهویش ئهوهیهكهسیستمی دڵخوازی ئهوان لهگهڵ ڕهوتی گهشهسهندنی مێژووی مرۆڤ ناتهبایه‌. ئهگهر تاڵهبانی كابۆل و تاران، ههزار و چوارسهد ساڵ لهمهوبهر و له بیابانهكانی عهرهبستاندا پێكهاتبایهن لهوانهبوو ئهوكات تا ڕادهیهك شانسی دهسهڵاتدارییهتی و هۆگرایهتییان لهلایهن خهڵكهوهبهدهست هێنابوایه، بهڵام ئهمڕۆ زهمان و ڕهوتی گۆڕانكارییهكان و گهشهی شارستانیهتیی مرۆڤایهتی بهزیانی ئهوانه‌.

خهڵكی ئێران و ئهفغانستان گۆڕدراون، ئهوان تا ڕادهیهكی زۆر لهگهڵ مافی ئینسانیی خۆیان ئاشنان، لهدونیای دهورووبهری خۆیان ئاگادارن، پتر له١٠ ملیۆن كهس لهم جهمعییهتهلهوڵاتانی پێشكهوتووی ڕۆژئاوا دهژین كهپهیوهندییهكی بهرینیان لهگهڵ خهڵكی دوو وڵاتی ئهفغانستان و ئێران ههیه‌. بهشی پێشڕهوی خهڵكی كۆمهڵگهكانی دیكهی جیهانیش بهشێوهی جۆراوجۆر لهخهبات و خۆڕاگریی خهڵك لهبهرامبهر تاڵهبان لهتاران و لهكابۆل پشتیوانی دهكهن و پهیوهندیی میدیایی مۆدێرن، جهنایات و توندوتیژیی تاڵهبانیسم لهكورتترین ماوهدا دهگهیهنێته‌‌ دوورترین شوێنهكانی جیهان.

ژنان، كهمینهنهتهوهیی و مهزههبییهكان، چهپ و سێكۆلارهكان، كرێكارانی پێشڕهو و چالاكانی كۆمهڵگهی مهدهنی، ڕۆژنامهوانان و هونهرمهندان، دوژمنانی سهرهكیی تاڵهبانی كابۆل و تارانن. ئهم هێزهملیۆنییهملكهچی دهسهڵاتی كۆنهپهرست و بهربهرییهتی تاڵهبان نابێت و درهنگ یان زوو ئهم دوو نیزامهنابهوهخت و نهخوازراوهلهزبڵدانی مێژوو دههاوێن.

ئهگهر خهڵكی ئازاردیتوو و سهركوتكراوی دوو وڵاتی ئهفغانستان و ئێران دهیانههوێ یهكجار و بۆ ههمیشهلهچنگ تاڵهبانی كابۆل و تاران ڕزگاریان بێت، تهنیا نهفرهت لهتاڵهبان و لهئاخوند بهس نییه‌. پێویستهبهئاشكرا و لێبڕاوانهخوازیاری جیایی مهزههب لهدهوڵهت، لهسیستمی پهروهردهو بارهێنان و لهدهزگای قهزایی وڵات بن. پێویستهخوازیاری ڕاگرتنی ههرجۆرهیارمهتییهكی ماڵیی حكوومهت بهدهزگای مهزههبی بن و گشت دارایی و داهاتی ناوهندهمهزههبییهكان بڕواتهناو سیستمی ماڵیاتیی وڵاتهوهو هیچ ڕێبهر و ناوهندێكی مهزههبی بهخاتری مهزههبی بوونهكهی لهیارمهتیی دهوڵهتی بههرهمهند نهبێت.

ئهگهر ئاستی تووڕهیی و نهفرهتی ڕهوای خهڵك لهئاخوند و تاڵهبان لهگهڵ داخوازیی ڕوون و لێبڕاوانهو دیمۆكراتیك هاوسهنگ نهبێت، ئهگهر ژنان و پیاوان لهبواری كۆمهڵایهتی، سیاسی و ئابووریدا مافی یهكسانیان نهبێت، ئهگهر هاوسهرگیریی منداڵان قهدهغهنهكرێت و تاوان لهقهڵهم نهدرێت، ئهگهر ئازادیی سیاسی و مهدهنی زهمانهت و دابین نهكرێت، لهوانهیهتاڵهبانی كابۆل و تاران بڕووخێن بهڵام تاڵهبانیسم لهپۆششێكی دیكهدا دێتهوهسهركار.

خهڵكی ئهفغانستان و ئێران كهزۆرترین زهربهیان لهخهلافهتی ئیسلامی داعش و لهڕهوت و دهسهڵاتهئیسلامییهكانی ناوچهكهبهركهوتووه، زیاتر لهڕابردوو هاوچارهنووسن و بهرژهوهندییهكی هاوبهشیان لهڕووخاندن و ڕاماڵینی یهكجاریی نیزامی سهرچاوهگرتوو لهدیكتاتۆریی مهزههبی ههیه‌. بێگومان هیچ جیاوازییهكی نییه كه‌‌ ئهم نیزامهداعش بێت یان تاڵهبان یان دهسهڵاتهكۆنهپهرستهكانی ناوچهكهكهلهتوندئاژۆیی مهزههبی لهئێران و لهئهفغانستان پشتیوانی دهكهن.

بابەتی پەیوەندیدار

ناوی ژینا ئەمینی لە هەسارەی زەوی تێپەڕی!

komalah

شەڕی مان و نەمانی ڕژیمی ئیسلامی لە دژی خەڵک

komalah

پەیامی حیزبی کۆمۆنیستیی ئێران بە بۆنەی دەسپێکی ساڵی نوێ خوێندن 14.2.1401

komalah

ئەو سێ ڕۆژەی کە، کەشی سیاسی کوردستان و ئێرانی گۆڕی

komalah

ژینای کوردستان بوو بە ژینای ئێران

komalah

گەشتی ئێڕشاد یان باندی جینایەتکاران

komalah