کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

درێژه‌ی درۆنانه‌وه‌ی كاربه‌ده‌ستانی ڕژیمی ئیسلامی و دواهاته‌كانی

دوو حهفتهپاش جهنایهتی بهردانهوهی فڕۆكهی ئۆكراینی لهلایهن كۆماری ئیسلامیهوه، هێستاش ڕژیم بهنیازهبهدرۆنانهوهو قسهی بێ ناوهرۆك و فریوكاری، ئهو كارهساتهئینسانیهداپۆشێت و ههوڵ دهدات ئهوهش وهك ههموو جهنایهتهكانی دیكهی لهئێران بهبیانووهێنانهوهو دهرفهت هێنان، لهبیری كۆمهڵانی خهڵكی بهرێتهوه‌. بهڵام لهو جهنایهتهكهم وێنهیهدا سهرهڕای خهڵكی ئێران، بیروڕای گشتی جیهان و دهوڵهتهكانی دیكهلهبهرامبهر كۆماری ئیسلامی دا ڕاوهستاون. ڕژیم بۆ بهڕێوهبردنی بهڵێنیهنێونهتهوهییهكان لهوانهقهبووڵ كردنی بهرپرسایهتی ئهو جهنایهتهو هاوكاری ههمهلایهنهلهگهڵ دهوڵهت و ناوهنده نێونهتهوهییهكان و ڕادهست كردنی سندووقی ڕهشی فڕۆكهكه، كهوتووهتهژێر گوشارهوه‌.

ئاشكرایهكهههوڵی تا ئێستای كۆماری ئیسلامی بۆ دهركێشانی زانیاریی ناو ئهو سندووقانهو دهستكاری كردنیان، بێ ئاكام بووه‌. ههربۆیهبۆ پێشگرتن لهبڵاوبوونهوهی وردهكاریی ئهو جهنایهته، دهیههوێ درهنگتر سندووقهڕهشهكان بنێرێتهوهو یان ئهگهر بتوانێ نابوودیان كات. لهوبارهوهكۆماری ئیسلامی لهماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا دهستی داوهتهگرتنهبهری ههڵوێستی ناڕوون و درۆنانهوهو چالاكی دیفاعی و ڕیاكاری، بهڵام هیچكام لهو ههوڵانهی ڕژیم ناتوانێ وڵامی داواكاریی ئۆكراین و كانهدا بێت بۆ ناردنهوهی سندووقهكان و كۆماری ئیسلامی بهو ههوڵانهی ناتوانێ گوشارهكان لهسهر خۆی كهمتر كاتهوه‌. ڕۆژی سێشهممهیهكی مانگی ڕێبهندان،سازمانی ههواپهیمایی ئێرانڕایگهیاند كهلهوجێگهوهكهسندووقهڕهشهكان لهجۆری نوێترین ئامێرهكانن، ئیمكاناتی پێویستیان بۆ دهركێشانی زانیاری لێیان لهبهردهست دا نییه‌. سهرهڕای ئهوهش ڕژیم لهداواكاریهكی كهم وێنهو نهفامانهدا، داوای لهفهڕانسهو ئهمریكا كرد كهئیمكاناتی پێویستیان بۆ دهركێشانی زانیاری لهو سندووقانهبۆ بنێرن. لهلایهكی دیكهوهڕۆژی دووشهممه٣٠ی مانگی بهفرانبار، ڕژیم، وهزیری ڕێگا و شارسازیی بۆ لێبوردن خوازی، ڕهوانهی ئۆكراین كرد. ههڵبهت میدیاكانی ڕژیم ئامانجی ئهو سهفهرهیان پهیگیری كردنی كاروبار و شیكاریی ڕووداوهكهڕاگهیاندووه‌. ههروهها و لهههوڵێكی دیكهدا، سپای پاسداران كهخۆی بههاویشتنی دوو مووشهك فڕۆكهئۆكراینیهكهی بهرداوهتهوه، بهوپهڕی بێشهرمیهوهبۆ قوربانیانی ئهو جهنایهتهبهناوڕێوڕهسمی ڕێزگرتن لهكوژراوهكانی بهڕێوهبرد. ههر لهو ڕۆژهشدا ئیبراهیم ڕهئیسی بهناوشۆرای باڵای قهزاییبۆ كوژراوهكان فرمێسكی درۆیینی ڕشت و خوازیاری پێدانی غهڕامهت ودیهی ئیسلامیبهبنهماڵهی قوربانیان بوو. لهلایهكی دیكهشهوهو دیسان ههر لهو ڕۆژهدا، جهواد زهریف لهمهجلیسی شۆرای ئیسلامیدا بهئازایهتییهكانی خۆی ههڵكوت كهچۆن وڵامی سهفیری ئینگلیسی داوهتهوهو وتهبێژی وهزارهتخانهكهشی لهوڵام بهخواستی كانهدا و باقی وڵاتهكان كه  وتوویانهكۆماری ئیسلامی دهبێ بهرپرسایهتی تهواوی ئهو جهنایهتهبگرێتهئهستۆ، كانهدای بهكاسهی داغتر لهئاش ناولێبرد و خۆی بهعهزاداری قوربانیان دانا و بۆ خۆدزینهوهلهبهڵێنیهكان وتیكۆماری ئیسلامی تابعیهتی دووگانهقهبووڵ ناكات“.

سهرپێچی و ههڵیت و پڵیتی سهرانی ڕژیم سهبارهت بهناردنهوهی دوو سندووقهڕهشهكهبۆ فهڕانسهیان هۆلهند، لهحاڵێكدایهكهسێ ڕۆژ لهمهوبهر بهڕێوهبهری گشتی ڕووداوی فڕۆكهوانی ڕژیم ڕایگهیاندبوو كهسندووقی ڕهشی ئهو فڕۆكهیهبۆ وڵاتی فهڕانسهیان ئۆكراین دهنێرێتهوه‌. بهڵام ڕۆژی دواتری وتی كهبهنیاز نین ئهو سندووقانهڕادهستی وڵاتێكی دووههم بكهن. كۆماری ئیسلامی باش دهزانێ كهئهگهر لهناوهوهی ئێران بهدرۆكردن و فریوكاری و بهكار هێنانی سهركوت و ههڕهشهی دهزگا ئهمنیهكان، توانیوێتی خۆ لهوڵامدانهوهبهوهها جهنایاتێك بدزێتهوه، لهبهرامبهر دهوڵهتانی دیكهدا ناتوانێ دهست بداتهوهها فر و فێڵێك. ههر وهك بینیمان لهسهرهتای ئهو ڕووداوهشدا ڕژیم نهیتوانی بیر و ڕای گشتی فریو دات و پاش سێ ڕۆژ درۆ و نهێنی كاری ناچار بوو بیدركێنێ كهخۆی دوو مووشهكی بهرهو فڕۆكهكههاویشتووه‌‌. ڕژیمدهیزانی یهكێك لهلایهنهمودهعیهكان دهوڵهتی كانهدایهكه٦٨ كهس لهقوربانیان تابعیهتی ئهو وڵاتهیان ههبووه‌. ڕژیم دهزانێ كهبهپێی قهراردادی نێوان ئهمریكای باكوور و كانهدا و ئهمریكا، ناسراو به‌ “نۆراد، لهساڵی ٢٠١٥هوهگشت ئاسمانی ئێران لهژێر چاوهدرێینۆراددایهو هاویشتنی ههر مووشهكێك تۆمار دهكرێت. كهوابوو ئهگهر كۆماری ئیسلامی بهردهوام بێت لهنهناردنهوهیسندووقهڕهشهكان، كانهدا دهتوانێ پهروهندهكهڕادهستی شۆرای ئهمنیهتی ڕێكخراوی نهتهوهیهكگرتووهكان بكات. ئاشكرایهلهوهها حاڵهتێكدا كۆماری ئیسلامی لهگهڵ دواهاتی قورس بهرهوڕوو دهبێتهوه‌.

ههر لهو بارهیهوهڕۆژی پێنجشهممهی ڕابردوو وهزیرانی دهرهوهی پێنج وڵاتی كانهدا، ئۆكراین، سۆئێد، ئهفغانستان و بریتانیا لهلهندهن دانیشتنێكیان سهبارهت بهچۆنیهتیی بهربوونهوهی فڕۆكهئۆكراینیهكهو پهیگیری كردنی كارهكانیان بهڕێوهبرد و پاشان لهكۆنفراسێكی ڕۆژنامهوانی دا جهختیان كردهوهكهلهئێستادا كۆدهنگیهك پێكهاتووهو تێكڕا چاوهڕوانی ئهوهن كهكۆماری ئیسلامی سندووقهڕهشهكان بۆ فهڕانسهبنێرێتهوهو بۆ ڕوونكردنهوهی ڕووداوهكهدرێژهبههاوكاریهكانی بدات و غهرامهت بداتهبنهماڵهی قوربانیان.

بهڵام بۆ خامنهیی هیچ گرینگ نییهكهخهڵكی ئێران بكهونهژێر گوشار و گهمارۆی زیاترهوه‌. بۆ ئهو گرینگ نییهكهبهسهر خهڵكی برسی ئێراندا ههژاری و فهلاكهتی زیاتر بسهپێنێ، بهڵكوو بهقسهی ئهو دهبێ موقاومهت بكهن. لهڕوانگهی ئهوهوهكوژرانی ١٧٦ ئینسان ئهرزشی ئهوهی نهبوو كه‌ “یهومۆڵڵایتهرم گێڕانی قاسم سولهیمانیی جهللاد و هێرشی مووشهكی ڕێگهپێدراو بۆسهر پێگهی ئهمریكا لهعێراق، یا لهڕاستیدا نومایشی هێزنواندنی كۆماری ئیسلامی بۆ فریودانی خهڵك، بشێوێ. خامنهیی وهك فهرماندهی گشت هێزهكانی ڕژیم لهخوتبهی نوێژی جومعهدا لهجیات لێبوردنخوازی لهبهر ئهنجامدانی ئهو جهنایهته، لهفهرماندهكانی سپا بهخاتری درۆكردنیان بهخهڵك سهبارهت بهبهربوونهوهی فڕۆكهكهدهست خۆشیی كرد. خامنهیی لهبهر ئهوهتووڕهو تۆقاو بوو كهجهماوهری خهڵكی ئێران دهستبهجێ ڕژانهسهر شهقامهكان و ماجهرای بهردانهوهی فڕۆكهكهیان لهلایهن كۆماری ئیسلامیهوهبهبهرز كردنهوهی درووشمینابوود بێ كۆماری ئیسلامیومهرگ بۆ ڕێبهری دیكتاتۆرو بهدڕاندنی وێنهی قاسم سولهیمانی، مهحكووم كرد. بهڵام ئاخێزهكانی مانگی بهفرانباری ٩٦ و خهزهڵوهری ٩٨ بهكۆماری ئیسلامیی نیشان دا كهچیتر ناتوانێ لهدهست كرێكاران و خوێندكاران و ژنانی خهباتكار و موعهلیمان و باقیی تۆژهستهملێكراوهكانی ئێران خۆدهرباز كات و كاتی ئهوهنزیك بووهتهوهكهئهو ڕژیمهجهنایهتكارهی سهردهمی سهدهكانی ناوهڕاست بۆ ههتاههتایهبخهنهناو زبڵدانی مێژووهوه‌.

بابەتی پەیوەندیدار

خەڵک نەتەنیا لەدژی گرانی، بەڵکوو خوازیاری بەدەستهێنانی سەرجەم مافە پێشێلکراوەکانی خۆیانن.

komalah

ساڵهاتی دووهه‌م كاره‌ساتی شیمیاباران به‌سه‌ر كۆمه‌ڵه‌دا

komalah

ڕاگه‌یاندنی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران سه‌باره‌ت به‌ په‌یوه‌ست بوونی بزووتنه‌وه‌ی دژ به‌ گرانی و بزووتنه‌وه كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كان

komalah

ووته‌یه‌ك به‌بۆنه‌ی ساڵیادى مانگرتنی گشتی جه‌ماوه‌ری خه‌ڵكی كوردستان له‌دژی ئێعدامی فه‌رزادی كه‌مانگه‌ر وهاوبه‌نده‌كانی

komalah

وڵامی کرێکاران بە قسە پڕوپووچەکانی خامەنەیی، ٦٠٠٠ مانگرتن و ناڕەزایەتی لە یەک ساڵدا

komalah

حەوت هەزار وردە فرۆشی مادە هۆشبەرەکان لە ئاستی تاراندا

komalah