کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

دان پێدانانی ڕژیم به‌ جه‌نایه‌تێك و خرۆشی خوێندكاران و خه‌ڵكی ناڕازی!

كاتێك كهسهرانی ڕژیم له٢٢ی مانگی بهفرانباردا دانیان بهوهدانا كهفڕۆكهی موسافربهریی تارانكی یێف به١٧٦ سهرنشینهوهلهلایهن مووشهكی بالیستیكی ڕژیمهوهكراوهتهوهئامانج و پێكراوهو ئهو ڕاستیهش دهركهوت كهسێ ڕۆژی تهواو ههموو كاربهدهستانی ڕژیم و بڵینگۆكانیان بهئاشكرا درۆیان كردووه‌. ههر ئهوانهی وا بهو پهڕی بێشهرمیهوههۆكاری بهربوونهوهی فڕۆكهكهیان كێشهی فهننی ڕاگهیاند، لهئێستادا و لهباروودۆخێكدا كهئیمكانی شاردنهوهی هیچ جهنایهتێكیان بۆ نهماوهتهوه، داخ و كهسهر دهردهبڕن و ئیدعا دهكهن كهكهش و ههوای جهنگیی لهو ڕۆژهدا و ئهگهری هێرشی ئاسمانی، ئهو ڕووداوهی خوڵقاندووه. بهڵام ئاشكرایهكهبهو قسانهتهنیا خۆیان فریو دهدهن. خهڵك بهباشی دهیانزانی كهكۆماری ئیسلامی ههوڵ دهدا تا بهو پهڕی بێشهرمیهوهحهقیقهت بكاتهقوربانی.

سهرانی ڕژیم سێ ڕۆژی تهواو كارنهڤاڵی ڕهشپۆشیی خۆیان، شار بهشار گهڕاند و بۆ سهردارهمیلییهكهیان كهگۆیا قارهمانی شهڕ لهگهڵ داعش بووه، سێ ڕۆژی تهواو ماتهمینی گشتیان ڕاگهیاند بهڵام بۆ خهڵكێك كه١٥٠٠ كهس لهئازیزانیان لهمانگی خهزهڵوهردا كوژرابوو تهنانهت ڕێگهیان نهدا بهئارامشهوهتهرمهكانیان بهخاك بسپێرن. هێشتا چهند كاتژمێر لهئیعترافی بهردانهوهی فڕۆكهموسافیربهریهكهلهلایهن ڕژیمهوهتێپهڕ نهببوو كهخوێندكارانی زانكۆكانی ئهمیركهبیر، شهریف و تاران دهستیان دایهكۆبوونهوهو لهماوهیهكی زۆر كورتدا شهقامهكانی دهورووبهری زانكۆكان پڕ بوون لهجهمعیهت و هاواریان كردبهسیجی، سپاهی، داعشی ئێمه، ئێوهن، سپاهی حهیا كه، مهملهكهت ڕهها كه‌”،ههتا كهی جهنایهت، مهرگ و نهمان بۆ ویلایهت، بهمن مهڵێ فیتنهگێڕ، فیتنهئهتۆی ستهمكار“. هێرشی گاردی ویژهو هاویشتنی گازی فرمێسك ڕێژ تهنیا ئاگری ڕق  و تووڕهیی گهشاندهوه‌. لهو نێوهشدا زیاتر لهههموان دهنگی ڕهسای ژنانی بوێر دهبیسترا كهڕووبهمۆتۆسوارانی گاردی ویژه دهیانكوتبێ شهڕهف، بێ شهرهف“. لاوانی بوێر و ناڕازی هاواریان دهكردئێمهئههلی شهڕین، وهرهمهیدان با بهشهڕ بێین،كوشتهمان نهدا كهسازش بكهین، ڕێبهری قاتڵ ستایش بكهین“. بهمجۆرهههموو كارنهڤاڵهكانی ڕژیم بۆ مهرگی فهرماندهجهنایهتكارهكهی سپا و بۆ بهناو قارهمانی دژهداعشهكهیان و ڕێبهرهمهزنهكهیان بووهبههیچ و سهریان لهو بورهشدا وه‌‌بهرد كهوت و زۆر زوو مهعلووم بوو كهئهو مانۆڕانهو هێز نواندنی ڕژیم ناتوانێ خهڵكی وهگیان هاتوو لهمهیدان بخاتهدهر و دهركهوت كهناڕهزایهتی و خرۆشی خهڵكی ههژار و بێبهری لهئازادی، بهو كارنهڤاڵانهدانامركێ.

بۆ جارێكی دیكهشهوی شهممه٢٢ی مانگی بهفرانبار، خوێندكارانی بوێری زانكۆكان كهڕێك دوای كوشت و كوشتاری مانگی خهزهڵوهر، ١٦ی سهرماوهزێكی ڕادیكاڵ و شۆڕشگێڕانهیان بهڕێوهبردبوو، وهك پێشڕهوانی بهشی ههستیاری كۆمهڵ، هاواری دادخوازیی قوریانیانی هێرشی مووشهكیی ڕژیمیان بۆ سهر فرۆكهموسافیربهریهكهبهرز كردهوه‌. بهڵام تهنیا خوێندكارانی تاران نهبوون كهڕق و نهفرهتی خۆیان لهڕژیم دهربڕی، بهڵكوو هاوكات لهپتر له١٥ شاری ئێران خوێندكاران و خهڵكی ناڕازی دهستیان دایهناڕهزایهتی و نیشانیان دا كههیچ فڕ و فێڵێك ناتوانێ بۆشایی نێوان ئهوان و ڕژیم پڕ كاتهوه‌. بۆشاییهكی قووڵتر كهبهئاشكرا لهمانگی بهفرانبارهوهكهوتووهتهنێوان خهڵك و ڕژیمهوهو لهمانگی خهزهڵوهردا قووڵتر بووهتهوه‌‌ و بهردهوام ناڕهزایهتی كرێكاران، موعهلیمان، خانهنشینان و خوێندكاران مهسیری حهرهكهتی كۆمهڵی بهرهو كۆتایی تهمهنی ئهم ڕژیمهبردووهو لهو مهسیرهشدا گهلێك پێشڕهوی كراوه‌. بۆ نموونهوتنهوهی درووشمیكۆماری ئیسلامیمان ناوێلهنیشانهبهرچاوهكانی ئهو پێشڕهویهبووه‌‌.

سهرهڕای ههمووی ئهمانه، نابێ هیچكات ئهو مهترسیانهی كهلهبهرامبهر بزووتنهوهی ناڕهزایهتی خهڵكدان، فهرامۆش بكرێن. ئهگهرچی تهقهللای ڕێفۆرمخوازان لهڕێگهی وتنهوهی درووشمیڕێفراندۆم، ههر ئهو شهوهپاشهكشهی پێكرا بهڵام ههر ئهوهنیشانی دا كهئهم بهشهكهبهناو ئۆپۆزیسیۆن لهههر خرۆشێكی جهماوهری دژبهڕژیم، ههوڵ دهدا خۆی لهدهسهڵات جیاكاتهوهو سواری شهپۆلی ناڕهزایهتی خهڵك بێت. لهبیرمان نهچووهتهوهكهڕووحانی ههر لهمانگی بهفرانباردا بۆجارێكی دیكهڕێك ئهو بژاردهیهی خستهبهردهم خهڵك. لهڕاستیدا ڕێفراندۆمی ئهوان لهباشترین حاڵهتدا كهم كردنهوهیوهزنهی ئیسلامیهت و ویلایهت و زیاد كردنی بڕێك وردهكاری بهمهعجوونی ئهو كۆماری بوونهیهكهبهناوی كۆماری ئیسلامی لهجهریانی شۆڕشی دژهپاشایهتی خهڵك و لهسهر بهستێنی سهركوتی شۆڕش بهدهسهڵات گهیشت. بهڵام خوێندكاران و خهڵك لهشهوی شهممهدا بهوتنهوهیكۆماری ئیسلامیمان ناوێمۆری ڕهدیان لهسهر ئهو ستراتێژیهدا. ئهم ههوڵهوێڕای بردنهژێر پرسیاری سهلاحیهتی خامنهیی لهلایهن كهرووبیهوهو پهیامی دهستبهجێی ترامپی فاشیست و شهڕهنگێز بۆ بهناو پشتیوانی لهخهڵك، بهشێك لهو سێناریۆیهن كهدهتوانێ بهسرێشی ڕێفراندۆمهوه،ههموو ئهوانهیوا كهبهجۆرێك خوازیاری ههرهس هێنانی كۆنترۆڵ كراو یان خوازیاری تێپهڕینی ئارام لهكۆماری ئیسلامین، پێكهوهگرێ بدات. سهرهڕای ئهوهیكهبزووتنهوهی ناڕهزایهتی خهڵك لهمانگی بهفرانباری ٩٦، خهزهڵوهری ٩٨ و شهوی شهممه،بهبهرزكردنهوهی درووشمیئیسلاح تهڵهب، ئۆسوولگهرا، ئیتر تهواو بوو ماجهراكۆتایی زاڵ بوونی ههموو ئهو بزووتنهوانهی ڕاگهیاند كهدیفاعیان لهجهناحێكی حكوومهت دهكرد، بهڵام ههوڵی دووبارهیان لهشهوی شهممهدا نیشانی دا كهبزووتنهوهی ناڕهزایهتی و بهتایبهت پێشڕهوانی ڕادیكاڵی ئهو بزووتنهوهیهنابێ ڕێگهبدهن كهلهدڵی باروودۆخێكدا كهخهڵك دژبهههژاری و بێبهشی و ئاپارتایدی جنسی و زهبر و زهنگ هاتوونهتهسهرشهقام و شهقام بووهتهمهكۆی چینهكۆمهڵایهتیهكان، ڕێگاچارهیهكیان بهسهردا بسهپێندرێ كهجگهلهپاراستن و نۆژهنكردنهوهی نهزمی تاڵانكهری سیستمی زاڵ،شتێكی دیكهیان بۆ بهدیاری نههێنێ. نابێ لهبیرمان چێتهوهكهلهدڵی ئهو ناڕهزایهتیانهدا  و لهجهرگهی خهباتی ڕۆژانهدا، دهرفهتی گهورهبۆ نواندنی بهدیلی ڕادیكاڵ، ئازادیخوازانهو سۆسیالیستی و ڕوون كردنهوهی ڕاستهقینهی ڕووخاندنی شۆڕشگێڕانهی كۆماری ئیسلامی دهخوڵقێت. بێ گومان، لهو نێوهشدا دابین كردنی پێداویستیهكانی پهیوهند دانی شهقام لهگهڵ كارخانهلهههموو ئهركێك گرینگتره‌.

بابەتی پەیوەندیدار

زیانپێگەیشتوانی شەڕی  کۆنەپەرستانە لە ئوکراین چ کەسانێکن؟

komalah

منداڵان ئاسیب پەزیرترین توێژ له کۆمەڵگای ئێران

komalah

نەشتەرگەری ئابووری، ئاگری ڕق و تووڕەیی خەڵک بڵێسەدارتر دەگات

komalah

خەڵک نەتەنیا لەدژی گرانی، بەڵکوو خوازیاری بەدەستهێنانی سەرجەم مافە پێشێلکراوەکانی خۆیانن.

komalah

ساڵهاتی دووهه‌م كاره‌ساتی شیمیاباران به‌سه‌ر كۆمه‌ڵه‌دا

komalah

ڕاگه‌یاندنی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران سه‌باره‌ت به‌ په‌یوه‌ست بوونی بزووتنه‌وه‌ی دژ به‌ گرانی و بزووتنه‌وه كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كان

komalah