کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

خووزستان ته‌نیا نییه‌

ههر ڕۆژێك كهتێپهڕ دهبێت خهبات و ناڕهزایهتیی كرێكاران و جهماوهری بێبهشی ئێران دژبهڕژیمی ئیسلامی زیاتر پهرهدهستێنێ و قووڵتر دهبێتهوه‌. ناڕهزایهتیی و خواستهكان، لهئاستێكی خۆجێییو لهپێداویستییهكی خێراوهدهستپێدهكهن و دهستبهجێ دهبنهخواستی سیاسی و سهرهكیتر. گۆڕینی ڕژیم، ڕووخاندنی حكوومهتی ئیسلامی، ههڵوهشاندنهوهی سیستمی وهلایهتی فهقیه،بووهتهخواستێكی گشتی لهپانتایی جوگرافیایهكی بهرینتردا.

ئهو فیلم و ڕاپۆرتانهی كهلهتۆڕهكۆمهڵایهتییهكاندا بڵاوبوونهته‌‌وهنیشانی دهدهن كهڕۆژی شهممه٢ی مانگی گهلاوێژ، هاوكات لهگهڵ دهههمین ڕۆژی ناڕهزایهتییهكانی خهڵكی خووزستان، لهشاری تهورێز خۆپیشاندانێك بۆ پشتیوانی لهناڕهزایهتییهكانی خووزستان بهڕێوهچووه‌. خۆپیشاندهران درووشمییهكگرتوویی ئازهربایجانخووزستانیان بهرز كردووهتهوه‌.

لهههمان حاڵدا ئهمڕۆ یازدهههمین ڕۆژی خۆپیشاندانی ناڕهزایهتیی خهڵكی خووزستانه‌. ئهم خۆپیشاندانهلهناڕهزایهتی بهتوونێتی و كهم ئاوی لهم ئۆستانهدهستیپێكرد و درووشمهكانی بهرهبهرهگشت سیستمی دهسهڵاتداری ئێران و عهلی خامنهییان كردووهتهئامانج. خۆپیشاندانهكانی خووزستان لهئاستی جیهان و ئێراندا پشتیوانییهكی بهرینی بهرهو خۆی ڕاكێشاوه‌. بۆ نموونهكرێكارانی مانگرتووی نهوت و گاز و پێترۆشیمی، كرێكارانی مانگرتووی حهفت تهپه، گرووپهجۆراوجۆرهكانی كرێكاران، خانهنشینكراوان، موعهلیمان، هونهرمهندان و داكۆكیكارانی مافی مرۆڤ لهخووزستان پشتیوانییان كردووه‌. لهماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا چهندین خۆپیشاندان لهشارهكانی دیكه  بۆ هاوپشتی لهگهڵ خهڵكی خووزستان بهڕێوهچوو. تهورێز یهكهمین كهڵان شارهكهبهم ناڕهزایهتییانهپهیوهست بووهو هاوپشتیی خۆی لهگهڵ خهڵكی خووزستان ڕاگهیاندووه‌.

پتر له٤٠ ساڵه، تاڵانكردن و دزی، گهندهڵی و بێ كهفایهتیی سهرانی كۆماری ئیسلامی، باروودۆخهكهی تا ڕادهیهك فهلاكهتبار و لههێندێك حاڵهتدا چارهههڵنهگر كردووهكهئیتر خواستی گۆڕینی ڕژیم بووهتهیهكێك لهپێش مهرجهپێویستهكانی دابین كردنی ئاو و بهرق، كار و مهسكهن.

خهڵكی خووزستان  لهنابووت بوونی مهزراكان، سهرچاوهكانی ئاو، نهخڵستانهكان، لهبێكاری و ههڵاواردنی زمانی و كلتووری دژبهخهڵكی عهرهبی خووزستان وهگیان هاتوون. خووزستان لهسهر دهریایهك لهنهوت و گازهو خهڵكی ئهو ناوچهیهشایهدی بهتاڵانچوونی سهرچاوهسرووشتییهكانیان بوون و نهتهنیا نهیانتوانیوهلهو سهروهته مهزن و ملیاردییه‌‌ لهپێناو باشتر كردنی باروودۆخی ژیانیان كهڵك وهرگرن بهڵكوو بههۆی ههبوونی ههر ئهم سهرچاوهسرووشتییانهلهگهڵ سیاسهتی سڕینهوهی قهومی، دژهعهرهب بوونی سیستماتیك، ویشك كردن و بهشۆرهكات كردنی بهشێك لهخووزستان بهرهوڕوو بوونهتهوه‌. تۆفانی خۆڵ، بێ ئاوی و بێ بهرقی، بێكاری، نهبوونی كهرهستهی دهرمانی، گرانی، بهنابوودی كێشانی بهشی كشت و كاڵ و پێكهێنانی كۆسپ لهسهر ڕێگای دامهزراندنی خهڵكی عهرهب لهئیدارهدهوڵهتییهكان، بهشێك لهدهستكهوتهكانی كۆماری ئیسلامی بۆ خهڵكی خووزستان بووه‌.

خهڵكی خووزستان لهگهرمای ٥٠ پلهدا ئاوی خواردنهوهیان نییهو تهنانهت ئاژهڵ و گامێشهكانیان لهڕووبارهویشك بووهكان و لهئاوه سوێرهكاندا، لهبهر بێ ئاوی دههانكێنن و دهستهدهستهلهناو دهچن.

سیاسهتی ڕژیمی ئیسلامی لهبهرامبهر ئهم خهڵكهو لهبهرامبهر خهڵكی ئێران و جیهان دووپات كردنهوهی ههمان ههڵیتوپڵیتو درۆنانهوه، دوژمن تاشینی كلیشهیی، قهتعی ئینتێرنێت و ڕێگری لهبڵاوبوونهوهی ئازادی ههواڵهكان، دهستبهسهر و ئهشكهنجهكردنی ناڕازیان و ڕوانهكردنی هێزی سهركوتگهر و تۆپ و تانك بۆ ناوچهكهیه‌.

ئهمجارهیان بههۆی خۆڕاگریی خهڵكی خووزستان و بهتایبهت خهڵكی عهرهبی ئهم ناوچهیه، بههۆی بوونی تۆڕهكۆمهڵایهتییهكان و ههروهها بههۆی تووڕهیی و نهفرهتی گشتیی خهڵكی ئێران لهحكوومهتی ئیسلامی، پشتیوانیی جهماوهریی لهخووزستان لهئاستی ئێران و جیهاندا پانتاییهكی یهكجار بهرینتری بووه‌.

بهشداریی بهرینی لاوانی تووڕهو پێداگر كهحكوومهتی ئیسلامی هیوای داهاتوویانی نابووت كردووه، حزووری بهرچاوی ژنان، فرهچهشنیی زمانی، كلتووری و نهتهوهیی ناڕازیان، حزووری هونهرمهندان، ڕووناكبیران، وهرزشكاران، ڕۆژنامهوانان و نووسهران بۆ پشتیوانی لهخهڵكی خووزستان، سهركوتی جهماوهری خهڵكی بۆ ڕژیم دژوارتر كردووه‌.

سهركهوتنی خهڵكی خووزستان لهگرهوی سهرتاسهری بوونهوهی خهبات، زهمینگیر كردنی هێزهسهركوتگهرهكانی ڕژیم لهسهرتاسهری ئێران، و پێویستی بههاتنهمهیدان و یهكگرتوویی ههرچی زیاتری جهماوهری بێبهش و زهحمهتكێش، هاتنهمهیدانی زیاتری كرێكاران و سهرتاسهری بوونهوهی ئهم ناڕهزایهتییانهیه‌. بێگومان ئاكامی ئهم قۆناغهلهناڕهزایهتییهكانی خووزستان ههرچیهك بێت، پهیوهندیی نێوان خهڵك و حكوومهت بۆ باروودۆخ و هاوسهنگیی هێزی پێش ئهم ناڕهزایهتییانهناگهڕێتهوه‌.

خهباتی خهڵكی خووزستان بۆ جارێكی دیكهو بههێزێكی زیاترهوهستهم و ههڵاواردنی زاڵ و سیستماتیكی دژبهكهمینهنهتهوهیی و ئایینیهكان لهئێران هێناوهته مهیدان و حاشالێكردن لهم ههڵاواردن و ستهمهقورسه، نهبۆ حكوومهتی ئیسلامی و نهبۆ ئۆپۆزیسیۆنی ناسیۆنالیست و توندئاژۆی ئێرانی مهیسهره‌.

خهڵكی كوردستان كهپتر لهچوار دهیهیهلهژێر باری قورسی ستهم و ههڵاواردنی حكوومهتی ئیسلامی دان، بهههموو تواناوهلهخهبات و خواستی ئینسانیی خهڵكی خووزستان، لهههڵوهشاندنهوهی ههڵاواردن دژبهخهڵكی عهرهب لهخووزستان و لهخهباتی كرێكاری و جهماوهری دژبهڕژیم و لهپێناو وهدیهاتنی ئازادی و بهرابهری دیفاع دهكهن. پێویستهبهرهو هاوپشتیی خهباتكارانهی پتهوتری خهڵكی هاوچارهنووسی كوردستان و خووزستان و ئازهربایجان و باقیی جهماوهری چهوساوهو ستهملێكراو لهسهرتاسهری ئێران ههنگاو ههڵبگیرێت.

بابەتی پەیوەندیدار

کۆیلایەتی مۆدێرن لە سەردەمی سەرمایەداریدا وتەیەک بەبۆنەی ڕۆژی جیهانی بنبڕکردنی کۆیلایەتی

-

وەحشیگەریی لە زیندانەکانی ئیسرائیل دا

-

تەنیا بە ڕووخانی کۆماری ئیسلامی، کێشەی نیشتەجێبوون چارەسەر دەبێت

-

وتەیەک بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی هاوپشتی لەگەڵ خەڵکی فەلەستین

-

کۆڵبەری لەسەر سنوور، بەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ مەرگ، لەپێناو ژیانێکی مەمرە و مەژیدا

-

زیادکردنی حەقدەست، پێویستی بە ڕێکخستنی کاریگەرتر و خەباتێکی بەهێزتر هەیە

-