کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

خه‌بات له‌دژی هه‌ژاری و قازانجپه‌رستی له‌ جه‌رگه‌ی توندبوونه‌وه‌ی قه‌یرانی سه‌رمایه‌داریدا

بهپێی دوایین ڕاپۆرتی بانكی نێونهتهوهیی ئێعتباری سویس، لهساڵی ٢٠٢٠دا لهحاڵێكدا كهنهخۆشیی كۆویدی ١٩ لهجهرگهی قهیرانی ڕوو لهقووڵ بوونهوهی سهرمایهداری چهند ملیۆن مرۆڤی ڕهوانهی گۆڕستانهكان كردووه، ژمارهی ملیۆنێرهكانی جیهان بهشێوهیهكی بهرچاو زیادیان كردووه‌. بهپێی ئهم ڕاپۆرتهدوو ملیۆن و ٧٣ ههزار كهس بهملیۆنێرهكانی ئهمریكا، ٦٣٣ ههزار كهس بهملیۆنێرهكانی ئاڵمان و پتر له٣٠٠ ههزار كهس بهمیلیۆنێرهكانی ئۆسترالیا ئیزافهبوون. بێجگهلهملیۆنێرهكان، ملیاردێرهكانیش لهماوهی ١٢ مانگی ڕابردوودا قازانجی كهڵانیان كردووه‌. لهم ماوهیهدا ٦٥٠ ملیاردێر لهئهمریكا ئاستی سهروهتهكهی خۆیان گهیاندهیهك تریلیۆن و ٢٠٠ ملیارد دۆلار. تهنیا جێف بهزۆس، خاوهنی كۆمپانیی ئامازۆن كهكرێكارانی لهباردوودۆخی مهترسیداری كۆرۆنادا ناچار بهكار كرد و بههۆیهیهوهژمایهكی بهرچاو گیانیان لهدهست دا، لهم ماوهیهدا ٢٠٠ ملیارد دۆلاری بهسهروهتی خۆی زیاد كرد. ئهو بهنیازهبهو پارهیهی كهلهدهستڕهنجی یهك ملیۆن كرێكاری بێماف و بێبهش بهدهستی هێناوه،بۆ فهزا سهفهر بكات.

ڕاپۆرتهكهههروهها باس لهوهدهكات كه دهوڵهمهندان و ملیۆنێرهكانی جیهان سهرجهم ٧ و ٤ دههومی لهسهدیان بهسهروهتهكهیان زیاد كردووه‌. ماوهیهك لهمهوبهر ناوهندی تۆژینهوهیكهپ جێمنایلهڕاپۆرتێكدا نیشانی دا كهژمارهی ملیۆنێرهئێرانییهكانیش  لهساڵی ٢٠٢٠ی زایینی واتهلهدهورهی بڵاوبوونهوهی كۆرۆنادا، گهیشتووهته٢٥٠ ههزار كهس و ڕێژهی گهشهی سهروهتیان بۆ پتر لهبیست و چوار و سێ دههومی لهسهد بهرز بووهتهوه‌. دهوڵهمهندانی ئێران لهساڵی ڕابردوودا ڕێكۆردی ڕێژهی زیادبوونی سهروهتیان لهسهرتاسهری جیهان شكاندووه‌. گۆڤاریفۆربێسكهبهگۆڤاری ملیۆنێرهكان دهناسرێت، لهبابهتێكیدا لهژێرناویلهسهر مانگ، ئهم ڕاپۆرتهیتهئید كردووهو پێشوازیی لێكردوون. ئهم سهروهتهكێوئاسایه كهحاسڵی دهستڕهنجی كرێكاران و سهخاوهتی سرووشته، بهخاتری ئهوهیكهنهخراوهتهبواری بهرههمهێنانهوهو زهرفییهتی قومارخانهكانیشی پڕ كردووه، لهناوهندهماڵییهكان و بهتایبهت لهبهههشتهماڵیاتییهكاندا كهڵهكهكراوه‌. ئهم پارانهبهقهولیئاكسفام، دامهزراوهی بهناوبانگی خێرخوازیی جیهان، دهتوانێ واكسێنی بهخۆڕایی بۆ ملیاردها مرۆڤ دابین بكات و لهئاستی جیهاندا ههژاریی پێ ڕیشهكێش بكرێت.

ئهم ڕاپۆرتانهی ئاماژهیان پێكرا،بهشێوهی ڕووتین ساڵههایهكهبڵاو دهبنهوه‌. ئهوان لهههر قۆناغێكی تایبهتدا ڕۆڵێكی تایبهتیشیان ههبووه‌. ئهم ڕاپۆرتانهلهپهنا ڕاپۆرتهكانی ئهم دوایانهی ناوهندهماڵییهگهورهكانی بورژوازی، لهوانهسندووقی نێونهتهوهیی دراو، دهیانههوێ نیشانی بدهن كهسیستمی سهرمایهداری، بهپێچهوانهی بۆچوونی باو، لهحاڵی چوونهدهرهوهلهقهیرانهو ههروا توانای خوڵقاندنی سهروهت، دابین كردنی پیشهو ژیانێكی خۆشبژێوی ههیه‌. بهڵام واقعییاتێك ههن كهئهم جۆرهتهبلیغاتانهدهبهنهژێر پرسیارهوه‌.

بهپێی ڕاپۆرتی بانكی ناوهندیی بریتانیا، قهیرانی ئێستای نیزامی سهرمایهداری له٣٠٠ ساڵی ڕابردوودا بێوێنهبووه‌. چینی كرێكار بههۆی ئهم قهیرانهو بهڕێوهچوونی سیاسهتی نێئۆلیبرالیسمی ئابووری، لهماوهی یهك دهیهی ڕابردوودا شایهدی لاوازبوونی توانای كڕین و هاتنهخوارهوهی ئاستی داهاتی بووه‌. ژنان و پیاوانی كرێكار بهوهرگرتنی وام لهبانكهكان ههوڵیان داوهتا ژیانی خۆیان و بنهماڵهكانیان لهئاستێكی گونجاودا ڕابگرن. ئهو پارهكێوئاسایانهی كهبههۆی هێنانهخوار و فریزكردنی حهقدهستی ههر ئهم كرێكارانهلهبانكهكاندا كهڵهكهكراون لهژێرناوی وام دهدرێتهوهبهخۆیان بۆ ئهوهیكهكارخانهكان تا ئاستێك توانای بهرههمهێنانی كاڵای جۆراوجۆریان ههبێت. سوودی وامهكان، دهركردنی كرێكاران و ههرزان بوونی هێزی كار بووهتههۆی ئهوهیكهبهردهوام ههژاران ههژارتر و سهرمایهداران دهوڵهمهندتر بن. بهڵام چوونهسهرهوهی ئاستی سهروهتی دهوڵهمهندهگهورهكان لهههمان حاڵدا حاسڵی تهرخان كردنی تریلیۆنها دۆلاری بانكهناوهندییهكان بهبهشی ئابووری، ڕاگرتنی بههرهی دامهزراوهماڵییهكان نزیك بهسفر و لهسهرێ هێشتنهوهی فریوكارانهی قیمهتهكان لهبازاڕهكانی بوورسیشه‌. لهئێستادا بوورس بهتهواوی لهبهرههمهێنان جیا كراوهتهوهو چاپی پارهی كهڵان و بێ پشتیوانهلهلایهن بانكهناوهندییهكانهوهبووهتههۆی خوڵقانی تهوهرۆمێكی ههوسارپساو كهبهردهوام جهماوهری كرێكار و زهحمهتكێش زیاتر نوقمی ههژاری دهكات.

تهوهرۆمی ههوسارپساو لهگشت وڵاتانی سهرمایهداری، چپێشكهوتوو بێت یان لهحاڵی گهشه‌‌، ڕێژهی ههژاریی بهردهوام بهزر دهكاتهوه‌. چوونهسهرهوهی تهوهرۆم لهوڵاتێكی وهكوو ئێران لهسهرووی ٥٠ لهسهدهو سهبارهت بههێندێك پێداویستیی سهرهكیی كرێكاران و زهحمهتكێشان ئهم ڕێژهیهتا ٩٧ لهسهد ڕاگهیهندراوه‌.  لهجهرگهی باروودۆخی نالهباری ئێستادا، داخوازییهكانی وهك بردنهسهرهوهی ماڵیاتی ملیۆنێر و ملیاردێرهكان بهتایبهت لهوڵاتانی پێشكهوتوو بووهتهداخوازییهكی جهماوهری. لهپهنا ئهم داخوازییهوه، زیادكردنی حهقدهست، گۆڕینی گرێبهستی كاتی و پهیمانی بهگڕێبهستی دایمی و كورت كردنهوهی دهستی پهیمانكاران، بووهتهخواستی گشتیی كرێكاران. خهڵك شایهدی بهدواداچوونی ئهم خواستانهلهڕێگهیخهبات و مانگرتنی ئهم دوایانهی كرێكارانی بهشهجۆراوجۆرهكان لهئێران، بهتایبهت پتر لهسهد ههزار كرێكاری نهوت، گاز و پێترۆشیمی بوون. ئهم مانگرتن و خهباته، كهئاوێتهی بانگهوازی پێكهێنانی ڕێكخراوی كرێكاری و شۆڕشگێڕانهیه، لهسهر بهستێنی باروودۆخی قهیراوانیی بورژوازیی جیهان و ئیفلاس هێنانی كۆماری ئیسلامی، توانای ئهوهی ههیهتا ئێران بهرهو باروودۆخی شۆڕشگێڕانهبهرێت.

بابەتی پەیوەندیدار

کرێکارانی ئەفغانستان هاوچارەنووسی چینی کرێکاری ئێرانن

-

     ئامادەکاری ڕژیم بۆ دەستوەردانی هەرچی زیاتر لە ژیانی تایبەتی خەڵک

-

هاوپشتی کرێکاریی: چەکێکی براوە لە دژی دوژمنی چینایەتی

-

پێویستی پەرەپێدان بە پشتیوانیی سەرتاسەری لە خەباتی خەڵکی بەلوچستان

-

کەمبوونی دەوا و دەرمان لە ئێران و درۆی بێشەرمانەی وەزیری تەندروستی

-

گیانبەختکردووانی هەینی خوێناوی زاهیدان، وزەبەخشن بۆ درێژەدان بە شۆڕشی ژینا

-