کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

خامنه‌یی، ڕووخانی ڕژیمه‌كه‌ی له‌به‌رچاوه

دوو حهفتهپاش ماجهرای كوژرانی قاسم سولهیمانی و جهنایهتی بهردانهوهی فڕۆكهی ئۆكراینی لهلایهن كۆماری ئیسلامیهوه، عهلی خامنهیی بۆ یهكهمجار دوای ٨ ساڵ لهنوێژی ههینی ٢٧ی بهفرانباردا بهشداری كرد. ‌ئهو ڕێوڕهسمهلهچهند ڕۆژ لهمهوبهرهوهلهلایهن ڕژیمهوهئامادهكاری بۆكرابوو و ژمارهیهك لهبهكرێگیراوانیان بۆ نومایش و درووشم دان لهكاتی قسهكانی خامنهیی دا دهست نیشان كردبوو. خامنهیی بهڕق و پهرۆشیهوه، كهنیشانهی ترس و نیگهرانیی ئهو لهچارهنووسی ڕژیم بوو، دستی كرد بهلێكدانهوهی باروودۆخی سیاسی و پێگهی ناوخۆیی و ناوچهیی زۆر لاوازی كۆماری ئیسلامی بهتایبهت دوای ئهم دوو ڕووداوهگرینگه‌.

بهشداری خامنهیی لهنوێژی ههینی دا لهباروودۆخێكدایهكهپێگهی كۆماری ئیسلامی لهچهند مانگی ڕابردووهبهپهرهسهندنی ناڕهزایهتی جهماوهری خهڵكی كرێكار و زهحمهتكێش زۆر زیاتر لهجاران لاوازتر بووهتهوه‌‌. ئهم پێگهیهلهوڵاتانی دیكهش لهوانهعێراق، لۆبنان و سووریهكهكۆماری ئیسلامی ساڵهایهبۆ سهقامگیر كردنی دهسهڵاتهكهی و بهناو ئۆتۆریتهكهی لهڕێگهی بهههدردانی سهدان ملیارد دۆلار، جهنایهتهای خوڵقاندووه، زۆر لاواز بووهتهوه‌. لهئێستادا جهماوهری خهڵك لهم وڵاتانهلهناڕهزایهتیهكانی ڕۆژانهی خۆیاندا خوازیاری وهدهرنانی دهست و پێوهندهكانی كۆماری ئیسلامی و كورت كردنهوهی دهستی ئهم ڕژیمهن لهكاروباری وڵاتهكهیاندا. خامنهیی سهرهڕای خۆگێل كردنی لهبهرامبهر ئهم ڕاستیانهدا، بهباشی ئاگادارهكهجهماوهری خهڵكی ئێران بهههموو تۆێژهجۆراوجۆرهكانیهوهلهناڕهزایهتیهكانی مانگی خهزهڵوهر و دواتریدا، بهڕوونی گشت نیزام و بهتایبهت خامنهیی بهبهرپرسی باروودۆخی فهلاكهتباری ئابووری و سهركوت و زهبر و زهنگ دهزانن. بهڵام خامنهیی لهوتهكانیدا هیچ ئاماژهیهكی بهكێشهو گرفتی جهماوهری خهڵك نهكرد. باسی لهههژاری و بێكاری و برسێتی دهیان ملیۆن كهس لهخهڵكی ئێران نهكرد. باسی لهدابین كردنی پێداویستیهكانی سهدان ههزار بنهماڵهی بێ دهرهتانی بوومهلهرزهلێدراو و لافاولێدراو نهكرد. خامنهیی بۆ شپرزهیی و قهیرانی قووڵی ئابووری، ڕێگاچارهیهكی بێجگهلهسهپاندنی برسێتی  و موقاومهت كردن وحهول و قووهی ئیلاهینیشان نهدا.

بهڵام ئهو لهوهیكهجهماوهری خهڵك بهناڕهزایهتی بهرینی خۆیان لهئاست جهنایهتی بهردانهوهی فڕۆكهكه، نومایشی هێزی ڕژیمیان له  ڕێوڕهسمی ناشتنی تهرمی قاسم سولهیمانی كهئامانجیان فریوی بیروڕای گشتی بوو، پووچهڵ كردهوه‌‌ و وێنهی ئهم بكوژهتیرۆریستهیان دڕاند، تووڕهو غهزهباوی بوو. ئهو وتی: “ئهوان ئێرانی نین و فریویان خواردووه‌. ئهوان بهخهت وهرگرتن و گوێ شل كردن بهتلویزیۆنهكانی ئینگلیس و ئهمریكا ههوڵیان دا ماجهرای بهر بوونهوهی فڕۆكهكهجۆرێك لێبكهن كهماجهرانی یهوموڵڵای هێرشی مووشهكیی ئێران بۆسهر ئهمریكا و ناشتنی سهردار سولهیمانی لهبیرچێتهوه‌.”

خامنهیی لهبهشێكی دیكهی وتهكانیدا بههێرشێكی ناڕاستهوخۆ بۆ سهر ڕووحانی و جهناحی دهوڵهت بهخاتری هۆمێدوار بوونیان بهوتووێژ، دهوڵهتهكانی ئینگلیس، فهڕانسهو ئاڵمانی بهخاتری وهگهڕخستنی مكانیزیمی چارهسهری كێشهیانمكانیزمی ماشه‌”، نۆكهر و خزمهتكاری ئهمریكا ناو لێنا.

ڕووحانی یهك ڕۆژ پێش وتهكانی خامنهیی، وێڕای ئاماژهبهپهراوێز كهوتنی نێونهتهوهیی كۆماری ئیسلامی و گوشارهدیپلۆماتیك و سیاسیهكان لهناوهوهو دهرهوهی ئێران، دانی بهباروودۆخی نالهبار و بنبهستی ئابووریی ڕژیم دانا. ئهو لهههمان كاتدا ههوڵیشی دا تا باروودۆخی قهیراناوی ئابووری و پهراوێزی نێونهتهوهیی ڕژیم، بهئاكامی خراپكاری و ڕێگری جهناحی ڕهقیب لهوتووێژ لهگهڵ ڕۆژئاوا و ئهمریكا پێناسهبكات و شكست و ناكامیهكانی ڕژیم بهوهوهشیبكاتهوه‌. ڕووحانی لهمبارهوهوتبووی: “ههموو شتێك ناتوانم بڵێم. من وهك بهرپرسی شۆرای باڵای ئهمنیهتی میللی، ڕۆژانهخهریكی چاوهدێریم. چونكهمهودای نێوان شهڕ و ئاشتی تهنیا یهك گوللهیه‌.” ئهو وێڕایتاریف و پێههڵكوتن بهپێگهی دهوڵهتهكهی لههێنانهخوارهوهی تهوهرۆم بۆ ئاستی تهك ڕهقهمی تا پارهكه، نالهباربوونی سهرلهنوێی باروودۆخی ئابووری بۆ شێوازی پهیوهندی كۆماری ئیسلامی لهگهڵ جیهان گهڕاندهوهو وتی: “ئهگهر شارهزایهكی ئابووری دهزانی، بهئێمهش بڵێ كهچۆن دهبێ پهیوهندیهكانی دهرهوهتێكچووبن، خهڵك ههست بهوهبكهن كهههموو ڕۆژێك باروودۆخهكهسهختتر دهبێت، زهختی گهمارۆ  نێونهتهوهییهكانمان لهسهر بێت و لهفرۆشی بهرههمهنهوتیهكاندا كێشهمان بێت و بهو حاڵهشهوهئابووری وڵات هیچ گۆڕانیهكی بهسهر دا نهیه؟

ڕووحانی كهخۆی ڕێگاچارهیهكی بۆ وڵامدانهوهبهداخوازیی دهیان ملیۆن كهس لهخهڵكی ئێران نییه، تهنیا ڕێگای چاره،ڕۆیشتن بۆ سهر مێزی وتووێژ لهگهڵ ئهمریكا و لابردنی گهمارۆكان دهزانێ. بهڵام لهڕاستیدا گهمارۆ ئابووریهكانی ئهمریكا دژبهكۆماری ئیسلامی تهنیا یهكێكهلهو كۆمهڵهفاكتۆرانهی كهوهها باروودۆخێكیان خوڵقاندووه‌. درێژهی قهیرانی پێكهاتهیی نیزامی سهرمایهداریی جیهانی، سیستهم و پێكهاتهی دهسهڵاتی ڕژیم كهتێیدا پتر له٨٠ لهسهدی ئابووریی ئێران لهژێر چنگی سپای پاسداران و بهیتی ڕێبهری و ناوهندهكانی سهر بهوان دایه‌‌، ههزینهی سهدان ملیارد دۆلاری پڕۆژهجهنگیهكان و ستراتێژی دهست تێوهردان لهكاروباری ناوچهكهلهپهنا گهندهڵی و دزییهك كهتهواوی تار و پۆی ئهم نیزامهیداگرتووه‌‌، لهزومرهی ئهو هۆكارانهن كهئابووری كۆماری ئیسلامیان بهردووهتهسهر لێواری لێكههڵوهشان و داڕمانی یهكجاری. ڕووحانی، مۆرهی ئهمنیهتی و جهنایهتكاری ڕژیم، ناتوانێ بۆ شیكردنهوهی شكست و ناكامیی دهسهڵاتی كۆنهپهرستانهی كۆماری ئیسلامی، ئاكامهكانی خراپكاری جهناحیی ڕهقیب دهرخواردی خهڵك بدات و ناشتوانێ لهسهپاندنی ئهو ههمووهههژاری و فهلاكهت و جهنایهت و كوشتار و زهبروزهنگهدا، پاكانهبۆ خۆی و دهوڵهتهكهی بكات. بهڵام ناكۆكیی نێوان باڵهكانی دژهخهڵكی ڕژیمی ئیسلامی پهیوهندیهكی بهخهباتی خهڵكهوهنییهو سهئهنجام كرێكاران و جهماوهری خهڵك بهدرێژهی ناڕهزایهتیهكانی خۆیان، ڕیشهی ئهم نیزامهكۆنهپهرست و جهنایهتكارهبنبڕ دهكهن. بێ گومان، ئهوهش ڕێك ئهو كابووسهیهكهخامنهیی و باقی ڕێبهران و بهرپرسانی ڕژیم لهبهر چاویانه‌. وتهههڕهشاویهكانی خامنهیی لهنوێژی ههینی و خهت و نیشان كێشانهكانی، تهنیا بهدرێژهو پهرهسهندنی خهباتی سهرتاسهری لهچوارچێوهی مانگرتنی كرێكاری و ناڕهزایهتی جهماوهریی ڕێكخراو و بهبهرنامه،دهكرێ وڵامی پێبدرێتهوهو نیزامی جههل و خورافهی ئیسلامی بخرێتهزبڵدانی مێژووهوه‌.

بابەتی پەیوەندیدار

زیانپێگەیشتوانی شەڕی  کۆنەپەرستانە لە ئوکراین چ کەسانێکن؟

komalah

منداڵان ئاسیب پەزیرترین توێژ له کۆمەڵگای ئێران

komalah

نەشتەرگەری ئابووری، ئاگری ڕق و تووڕەیی خەڵک بڵێسەدارتر دەگات

komalah

خەڵک نەتەنیا لەدژی گرانی، بەڵکوو خوازیاری بەدەستهێنانی سەرجەم مافە پێشێلکراوەکانی خۆیانن.

komalah

ساڵهاتی دووهه‌م كاره‌ساتی شیمیاباران به‌سه‌ر كۆمه‌ڵه‌دا

komalah

ڕاگه‌یاندنی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران سه‌باره‌ت به‌ په‌یوه‌ست بوونی بزووتنه‌وه‌ی دژ به‌ گرانی و بزووتنه‌وه كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كان

komalah