کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

حوكمی ده‌ركراو له‌دژی هه‌ڵسووڕاوانی كرێكاری، په‌یامی سیاسیی ڕژیم بۆ بزووتنه‌وه‌ی كرێكاری

ڕۆژی شهممه١٦ی مانگی خهرمانان، ههواڵی دهركردنی حوكمی قورس لهدژی كرێكارانی خهباتكاری بهندكراو و پشتیوانانیان لهلایهن بێدادگاكانی ڕژیمهوه، بڵاوكرایهوه‌. ئهگهرچی كاربهدهستانی كۆماری ئیسلامی هێشتا ههواڵی دهركردنی ئهم حوكمانهیان ئاشكرا نهكردووهبهڵام پارێزهری سپیدهقولیان، كهیهكێكهلهدهستبههسهركراوان، ئهم ههواڵهی پشتڕاست كردووهتهوه‌.

بهپێی ڕاپۆرتیكاناڵی تێلێگرامی سهربهخۆی كرێكارانی ههفت تهپه‌”، سپیدهقولیان، ههڵسووڕاوی سیاسی و ههواڵنێری مهحهلی، عهسهل محهممهدی، ساناز ئێلاهیاری، ئهمیر ئهمیرقولی و ئهمیرحسێن محهممهدی فهرد، لهنووسهرانی نهشریهیگام، ههركامیان بهسهرجهم ١٨ ساڵ زیندان مهحكووم كراون. ئیسماعیل بهخشی، كرێكار و نوێنهری كرێكارانی نهیشهكهری ههفت تهپهبهسهرجهم ١٤ ساڵ زیندان و محهممهد خهنیفهر، كرێكارێكی دیكهی ههفت تهپهبه٦ ساڵ زیندان مهحكووم كراوه‌. ههروهها ڕاپۆرتهكان باس لهوهدهكهن كهڕۆژی چوارشهممه١٣ی خهرمانان، بێدادگای دژهكرێكاریی ڕژیم لهئههواز، ٤١ كهس لهكرێكارانی گرووپی سهنعهتیی فوولادی بهتۆمهتی بهشداری لهناڕهزایهتیهكرێكارییهكانی ساڵی ڕابردوو بانگهێشتی دادگا كردووه‌. لهكۆبوونهوهی ڕۆژی جیهانی كرێكاری ئهمساڵدا، ژمارهیهك لهههڵسووڕاوانی مهدهنی و كرێكاری دهستبهسهر كران و بۆ چهند كهسێكیان حوكمی زیندانی درێژماوهدهركراوه‌. مهرزیهئهمیری ههواڵنێری ڕۆژنامهیشهرق، كهیهكێكهلهڕۆژنامهیاسایی و ڕێگهپێدراوهكان لهئێران، لهكاتی ئامادهكردنی ههواڵ لهبارهی كۆبوونهوهكاندا، دهستبهسهر و به١٠ ساڵ زیندان و ١٤٨ زهربهشهللاق مهحكووم كرا. ههروهها نهسرین جهوادی، ههڵسووڕاوی كرێكاری، ههر لهلایهن ئهم بێدادگایهوهبه٧ ساڵ زیندان و ٧٤ زهربهشهللاق مهحكووم كراوه‌.

بهبڕێك بیركردنهوهلهم حوكمانهدهردهكهوێ كهسهرانی كۆماری ئیسلامی كونترۆڵیان لهدهست داوهو تووشی ئاڵۆزی هاتوون. كاربهدهستانی ڕژیم دهستیان داوهتهكردهوهیهك كهتهنانهت لهچوارچێوهی یاساكانی خۆشیاندا ناگونجێ. كرێكارانی نهیشهكهری ههفت تهپهو فوولاد ههموو قسهو كردهوهكانیان ڕاشكاو و عهمهلی بوو. بهڕێوبهرانی نهشریهی ئینتێرنێتی گام لهچوارچێوهی یاسا و ڕێساكانی ئهم دهورهیهی ڕژیمدا،قهڵهمیان گرتهدهست و نووسیان. دهركردنی ١٨ ساڵ زیندان بۆ كچێكی لاوی ١٩ ساڵ تهمهن كهتهنیا تاوانی دیفاعی بووێرانهلهكرێكارانی مانگرتوو بووهو باروودۆخی خۆی و هاوسهنگهرانی لهزیندانهكاندا ئاشكرا كردووهو ههروهها سهپاندنی ١٤ ساڵ زیندان بهسهر كرێكارێكی بووێر كهتهنیا تاوانی نوێنهرایهتی كردنی هاوچینهكانی بووهبۆ وهرگرتنی مافهكانیان، تهنانهت لهیاسا دژهمرۆییهكانی ڕژیمی ئیسلامیشدا، ئهم حوكمانهلهچاو تۆمهتهكانیان به‌ “سهنگینلهقهڵهم دهدرێت. تهنزی ڕۆژگار ئهوهیهكههاوكات لهگهڵ مهحكووم كردنی ئهم ئینسانهماف خواز و شهریفانه،سهعید مۆرتهزهویكهبهتۆمهتی ئهشكهنجه، دزی و قهتڵ بهناو زیندانی كرابوو، بهشێوهی ڕهسمی و وێڕای تهبلیغاتێكی زۆر لهزیندان ئازاد كرا. ئهمهلهحاڵێك دایهكهسهرۆكی دهزگای قهزایی ڕژیم دوو ڕۆژ لهمهوبهر بهزمانێكی فریوكارانهوهڕایگهیاند كه‌: ” پێویستهدهنگی ناڕهزایهتیی كرێكاران ببیسترێ“.

وێڕای ههموو ئهم سهرلێشێواوی و پارادۆكسهكهلهئیدعا و كردهوهی سهرانی ڕژیم دایه، ئامانجیان لهدهركردنی ئهم حوكمانه، نهك ترساندنی بهندكراوانبهڵكوو گهیاندنی پهیامێكهبۆ كۆمهڵگای ئێران و بۆ دهرهوهی زیندانهكان. پهیامێكی سیاسیهبۆ كرێكاران و بۆ خهڵكێك كهخهباتی ئهمڕۆیان و دهنگی پێی شۆڕشی داهاتوویان، ترسی خستووهتهناو دڵی سهرانی ڕژیمهوه‌. ئهم دژهكردهوهیهی كۆماری ئیسلامی، بێ ئهوهی سهرانی ڕژیم لێی ئاگادار بن ههڵگری پهیامێكی سیاسیی گرنگتریشه‌. زمزمهی تێپهڕبوونی بزووتنهوهی چینی كرێكارلهبزووتنهوهیهك لهناوخۆیدا بهرهو بزووتنهوهیهك بۆ خۆی، تهنانهت بهگوێی سهرانی ڕژیمی ئیسلامیش گهیشتووه‌. بهباوهڕی ڕژیم، كهزۆریش لهڕاستی نزیكه، بزووتنهوهی كرێكاری بهقۆناخێكی مهترسیدار گهیشتووه‌. پهرهسهندنی وشیاری لهناو چینی كرێكاری ئێراندا، ترس و دڵهڕاوكێی خستووهتهناو ڕیزهكانی ڕژیمی ئیسلامییهوه‌. ئهوهنهك ههر ئیدعایهك بهڵكوو واقعیهتێكهكهچهند ڕۆژ لهمهوبهرڕهئیسیسهرۆكی دهزگای قهزایی دانی پێدا و وتی: “ناڕهزایهتیی كرێكاری نابێت سیاسی بكرێتهوه‌.” ههروهها ئیدعای كرد كه‌ “ناڕهزایهتیی كرێكاران ڕهوایه‌‌ بهڵام پێویستهوشیار بین كه ئهم ناڕهزایهتیانه‌‌ سیاسی نهبێتهوه‌”. سیاسی بوونی خهباتی كرێكاران كه‌ “ڕهئیسیبهدرووست نێگهرانێتی، بهمانای ئاگاداربوونی كرێكارانهلهبهرژهوهندیی خۆیان وهك چینێكی بهرههمهێنهری كۆمهڵگا، سیاسی بوونی ناڕهزایهتیی كرێكاران بهمانای سهراسهری بوونیان و بهواتای پهیوهند خواردنیان بهبزووتنهوهپێشڕهوهكۆمهڵایهتیهكانه، ههروهها بهمانای وێكخستنی چینی كرێكار و  ئاڵووگۆڕ و شۆڕشه‌. كۆماری ئیسلامی بهدرووست، مهترسیی ڕاستهقینه لهڕهوتی سهرتاسهری وهك مانگرتنی شۆفیر كامیۆنهكان، مانگرتنی سهراسهری بهشێك لهكرێكارانی ڕێگهی ئاسن، خهباتی كرێكارانی فوولاد ئههواز و نهیشكهری ههفت تهپه، مانگرتنی سهرتاسهری موعهلیمان و ناڕهزایهتییهكانی دیكهدا دهبینێت. ئهمهش دهرخهری ئهو ڕاستیهیهكهبزووتنهوهی كرێكاریبهشێوهی عهینی و ههنگاو بهههنگاو سیاسی تر دهبێتهوه‌.

بێ گومان سهرجهم ئهو پهروهندانهی كهبۆ مهحكووم كردنی ههڵسووڕاوانی كرێكاریی بهندكراو وهسهریهك خراون، ساختهو ناڕاستن. كرێكارانی خهباتكار بهشێوهی عهلهنی و ئاشكرا و تهنانهت لهچوارچێوهی یاسا بهرتهسكهكانی ڕژیمیشدا چالاكیان كردووه‌. بهڵام سهرهڕای ئهمهشڕهئیسی و سهرانی دیكهی ڕژیم نیگهرانن، نیگهرانی ئهو ڕاستیهكهخهباتی چینی كرێكار لهئێران خهرێكی تێپهڕبوون لهسنوورهسینفیهكانهو ئهوهش بهمانای ئاڵووگۆڕێكهكهسیستهمی سهرمایهداری لهئێران لهههڵدێر نزیك دهكاتهوه‌. ئهم حهرهكهتهنهك ههر دهرئهنجامێكی مێژوویی و یان بیرۆكهیهك، بهڵكوو ڕاستیهكی حاشاههڵنهگرهكهبهرهو پێش دهروات. بێ گومان، ئهركی قووڵكردنهوهو پهرهپێدانی ئهم حهرهكهتهلهسهر بهستێنێكی كۆمهڵایهتیی ڕاستهقینه،كهوتووهتهبهردهم ئێمه‌.

بابەتی پەیوەندیدار

توندتربونەوەی گوشارەکانی کۆماری ئیسلامی بۆسەر مامۆستایانی مافخواز

-

ڕژیمی ئیسلامی لە سەنگەری سەپاندنی حیجابی ئیجباری، پاشەکشەی پێدەکرێت

-

شەڕ ئامرازێک لە دژی خەڵک، لە خزمەت مانەوەدا

-

ناڕەزایەتی جیهانی لەدژی بەردەوامبوونی جینۆسایدی ئیسرائیل لە غەززە

-

داماویی و بێدەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی لە ئاست ژنانی ئازادپۆش

-

بۆ یادی قوربانیانی کۆمەڵکوژی ئەنفال

-