کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

جه‌ماوه‌ری وشیاری كوردستان توندڕه‌وان و تیرۆریستانی مه‌زهه‌بی به‌ ‌یه‌كڕیزی و وشیارییه‌وه‌ ده‌خه‌نه‌وه‌ سه‌ر جێی خۆیان

لهماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا دیسان ههواڵی دهستدرێژیی سهلهفییهكان بۆسهر گیانی هاووڵاتییان لهشارهكانی كوردستان بڵاو بۆوه‌. ئهم نموونانهئهگهرچی سنووردارن، بهڵام بۆ كۆمهڵی كوردستان كهجهماوهری وشیاری پتر لهچوار دهیهیهبۆ وهدیهێنانی ئازادی خهبات و گیانفیداییان كردووه، پارازیتێكی هوشداردهره‌. بیانووی ئهم گرووپهتیرۆریست و توندئاژۆیانهكفر كردن، خواردنهوهی مهشرووباتی ئهڵكۆڵی، ڕهچاو نهكردنی پۆششی مهزههبی، ئازادیی ژنان، بهشداری نهكردن لهڕێوڕهسمی مهزههبی و هیتره‌.

چالاكیی سهلهفییهكان لهكوردستان بابهتێكی تازهنییه‌. سهرچاوهی سهلهفیگهری وڵاتانی عهرهبیی ناوچهكهبووهو لهماوهی یهك سهدهی ڕابردوودا بهرهو وڵاتانی سوننی مهزههبیش پهرهی سهندووهو لهئێستادا شایهدی ڕهوتهسهلهفییهكان لهزۆربهی وڵاتانی ئیسلامی و لهناو كۆچبهرانی مسوڵمان لهوڵاتانی ڕۆژئاواین. سهلهفیگهری وڵامی مهزههبیی بهشی توندئاژۆی ئیسلامییهكهبۆ تهوهر و دیاردهپێشكهوتووهكانی دنیای مۆدێرن وڵامێكی ڕوونی نییهو بۆ دۆزینهوهی ڕێگاچارهیهك دهگهڕێتهوهبۆ ڕابردووی دوور، واتهبۆ سهردهمی ئیسلام له١٤ سهدهلهمهوبهر.

سهلهفییهكان لهژێر ههر ناو و نیشانێكدا كاریان  كردبێ، ههركات توانیویانهو هیزی مانۆڕیان ههبووه، لهگهڵ ههموو كۆنهپهرستان و دهسهڵاتهگهندهڵهكان بهڕێكهوتنی سیاسی گهیشتوون و لهگهڵ بهشی پێشڕهوی كۆمهڵ و ههموو هێماكانی دنیای مۆدێرن لهسینهماوهتا تێئاتر، لهمۆسیقاوهتا كاری ژنان لهدهرهوهی ماڵ، لهگهڵ خوێندنی مۆدێرن تا ئازادیی پۆششی ژنان دژایهتییان كردووه‌.

سهلهفییهكان ئهگهرچی سهرچاوهو باوهڕی هاوبهش و جیهانبینییهكی یهكسانیان ههیه، بهڵام لهتاكتیك و ههڵسهنگاندنی شێوازی گهیشتن بهدنیای ئارمانیی خۆیان كهنزیك به١٤ سهدهلهمهوبهر لهبیابانهكانی عهرهبستان دا بووه، هێندێك جیاوازیان لهگوتار و شێوازی وهدی هێنانی باوهڕهدواكهوتووهكانیان ههیه‌.

ئیدێئۆلۆژیی جههادگهرایی سهلهفی ئیلهامبهخشی زۆرێك لهگرووپهچهكدارهكانی وهك ئهلقاعیده، تاڵهبان و داعش لهدهستپێكی سهدهی ٢١ دا بووه‌. بهرئاورد كراوهكهسهلهفییهجههادییهكان كهمتر لهیهك لهسهدی گشت جهمعییهتی مسوڵمانان پێكدێنن.

دیارهناساندنی سهلهفیگهری لهلایهن كۆماری ئسیلامیی ئێرانهوهبهشێك لهدۆكتۆرینی سیاسی و كێشمهكێشی ژێئۆپۆلیتیكی شیعهیهبهڕێبهریی ئێران دژبهمهزههبی سوننی بهڕێبهریی عهرهبستانی سعوودی كهئهوهش خۆی بهشێك لهشهڕی سارد و گهرمی ئهوان و گرووپهنیابهتییهكانیان دژبهیهكتره‌. بهڵام سهرهڕای ئهم دژایهتییانه، كۆماری ئیسلامی لهكوردستان بهئاشكرا لهجموجۆڵی سهلهفییهكان چاوپۆشی دهكات.

مهترسی و دوژمنی سهرهكی بۆ سهلهفییهكان بهشی چهپ و سێكۆلاری كۆمهڵ، ژنانی ئازاده، سۆسیالیستهكان و ئهو ڕێكخراو و ناوهندانهن كهخوازیاری بهرابهری و عهداڵهت لهناو كۆمهڵ دان و ههوڵ دهدهن خۆیان لهگهڵ ڕهوتی گۆڕانكاریی زانستی و ئینسانی لهئاستی جیهاندا هاوئاههنگ بكهن.

ئهگهر كۆمۆنیست و سێكۆلارهكان، سۆسیالیستهكان و نوێخوازان و مۆدێرنیستهكان پشت بهتوێژ و چینی وشیاری كۆمهڵ دهبهستن، سهلهفییهكان لهههنگاوی یهكهمدا ههوڵ دهدهن توێژهههژار و بێبهشهپهراوێزنشینهكان لهدهوری خۆیان كۆبكهنهوه‌. سهلهفییهكان بهو توێژانهیكهژیانی ئهمڕۆیان دژوار و تاقهت پڕووكێنه، بهو ئینسانانهی كهدنیایان لێ بووهتهجهحهنهم، وادهی بهههشت و بهختهوهریی خهیاڵییان پێدهدهن.

بهڵام سهلهفییهكان تهنیا باس لهبهختهوهری لهجیهانێكی دیكهدا ناكهن، چون بهوادهو بهڵێنی بهههشتێكی نامهعلووم ناتوانن ژمارهیهكی بهرچاو لهدهوری خۆیان كۆبكهنهوه، ههربۆیهههوڵ دهدهن بۆ كێشهو گرفتهكانی ئهمڕۆی جهماوهری بێبهش و پهراوێزنشینیش وڵامێكیان بێت.

اخوان المسلمین، سوننهتهن ڕێكخراوێكی نیمچهكۆمهڵایهتیی بۆ خۆی ڕێكخستووهو لهچارهسهركردنی كێشهی ڕۆژانهی خهڵك لهنهخۆشییهوهتا مهرگ، لهپێكهێنانی تۆڕی خزمهتگوزاریی پزیشكی، ماڵی، نیشتهجێبوون و تهنانهت خۆراك بۆ ههژارن بهشداری دهكات.

سهلهفییهكانیش دهزانن كهتهنیا بهوادهی بهههشت ناتوانن ژمارهیهكی بهرچاو لهههژاران و پهراوێزنشینان لهدهوری خۆیان كۆبكهنهوهو ههربۆیهلهو تۆڕهخزمهتگوزارییهكۆمهڵایهتییانهی كهپێكیانهێناوهبۆ وهرگرتنی ئهندامانیان كهڵكی لێوهردهگرن.

سهلهفییهكان لهتۆڕی كشوهری و ناوچهییدا ڕێكخراون و لهئهزموونهكانی یهكتری كهڵك وهردهگرن. سایت، ڕێبهر و بانگهشهكاریان ههیهو لهگهڵ هێزگرتن و سهرههڵدانی ههر ڕهوتێكی توندڕهو و تیرۆریستی زیاتر رووحییهدهگرن. لێرهدا هیچ جیاوازییهكی نییهئهم ڕهوتهداعش بێت یان تاڵهبان، ئهلقاعیدهبێت یان باقی حیزب و حكوومهتهكانی پشتیوانی وههابیسم و سهلهفیگهری، ههرچییهك بێت بۆ ئهوان ورهبهخشه‌.

لهكوردستان كهسێكۆلاریسم و حهرهكهتی چهپ و سۆسیالیستیی دهستی باڵای بووه، وههابیون و سهلهفییهكان لهپهنا پشتیوانیی ئاشكرا و نهێنیی كۆماری ئیسلامییهوهدهستیان داوهتهترساندنی خهڵك لهشار و گوندهكان. چهقۆكێشی، هێرش بۆسهر خهڵكێك كهحازر بهقهبووڵی سوننهت و یاسای كۆنهپهرستانهیان نین، تهنانهت ههڕهشهی سهربڕین و وهڕێخستنی شهڕی دین و كفر بهشێك لهتاكتیك و ستراتێژی ئهوانه‌.

ئێمهخوازیاری كۆمهڵ و دهسهڵاتێكین كهئایین بهبابهتیی شهخسی خهڵك بناسێنێت، هیچ ئایینێكی ڕهسمی لهوڵاتدا بوونی نهبێت. فێركردن و یاساكانی وڵات لهسهر بنهمای هیچ مهزههب و دینێك نهبێت، رووحانییهت لهپشتیوانیی ماڵیی دهسهڵات و ماڵیاتدهر بههرهمهند نهبێت. ئازادیی دینداری و بێدینی بهڕهسمی بناسرێت و گشت ههڵاواردنێكی مهزههبی دژبههاووڵاتییان ههڵوهشێتهوه‌.

ئێمهباوهڕمان بهوهیهكهلهكۆمهڵگهیهكی دیمۆكراتیكدا كهمه‌‌زههب بابهتی شهخسی مرۆڤهكانهو دین دهخاڵهتێك لهبهڕێوهبردنی وڵات و جهماوهردا ناكات، ههموو باوهڕهباو و مهزههبییهكان، ههموو باوهڕهسیاسییهكان كهئازادیی بێ شهرت و مهرجی سیاسی و مافیی سهرهتایی خهڵكیان قهبووڵ كردووهو بهڕهسمیی دهناسن و نایانههوێ بهوهڕێخستنی شهڕی مهزههبی خۆیان بهسهر خهڵكیتردا بسهپێنن، دهتوانن ئازاد بن.

خهڵكی شهریف و وشیاری كوردستان كهبۆ وهدیهاتنی ئازادی و ههڵوهشاندنهوهی ههمووجۆرهههڵاواردنێك خهبات و گیانفیداییان كردووه، توندڕهوان و تیرۆریستهمهزههبییهكان، لهههر شكڵ و قوماشێكدا، بهیهكڕیزی و وشیارییهوهدهخهنهوه‌‌ سهر جێی خۆیان.

خهڵكی شهریف و ئازادیخوازی كوردستان و جهماوهری كرێكار و زهحمهتكێش ڕێگهنادهن لهدواڕۆژی ڕووخانی كۆماری ئیسلامیدا، دیكتاتۆریی و كۆنهپهرستیی سهلهفیگهری جێگای كۆنهپهرستیی شیعهبگرێتهوهو نیزامی فكری و سیاسیی وهك داعش و تاڵهبان بهزهبری توندوتیژی بهسهر خهڵكدا بسهپێت.

بابەتی پەیوەندیدار

ناوی ژینا ئەمینی لە هەسارەی زەوی تێپەڕی!

komalah

شەڕی مان و نەمانی ڕژیمی ئیسلامی لە دژی خەڵک

komalah

پەیامی حیزبی کۆمۆنیستیی ئێران بە بۆنەی دەسپێکی ساڵی نوێ خوێندن 14.2.1401

komalah

ئەو سێ ڕۆژەی کە، کەشی سیاسی کوردستان و ئێرانی گۆڕی

komalah

ژینای کوردستان بوو بە ژینای ئێران

komalah

گەشتی ئێڕشاد یان باندی جینایەتکاران

komalah