جموجۆڵی ڕژیم به‌ئامانجی به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ له‌گه‌ڵ ناڕه‌زایه‌تیی خه‌ڵك له‌ ساڵوه‌گه‌ڕی ئاخێزی مانگی خه‌زه‌ڵوه‌ردا

لهگهڵ نزیك بوونهوهلهڕۆژی ٢٤ی مانگی خهزهڵوهر، یهكهمین ساڵڕۆژی ئاخێزی جهماوهری دژبهگران بوونی نرخی بێنزین و بژێوی  ژیان، شایهدی توندبوونهوهی ههوڵهئهمنییهتییهكانی ڕژیم لهسهرتاسهری ئێرانین. مانۆڕهكانی بهسیج لهگهڕهكهكانی پهراوێزی شارهكان، چوونهسهرهوهی دهستبهسهركردنی ههڵسووڕاوانی كرێكاری و مهدهنی، شهللاق لێدان لهبهرچاوی خهڵك، ناردنی ئێحزاریهی دهستهجهمعی بۆ ٧١ كهس لههاووڵاتییانی شاری بێهبههان، ڕاگهیاندنی حوكمی زیندان و شهللاق بۆ ١٦ كهس لهناڕازیانی مانگی خهزهڵوهر لهئۆستانی كوردستان، توندبوونهوهی گوشار بۆ ‌‌‌سهر بهكارهێنهرانی تۆڕهكۆمهڵایهتیهكان، ئێعدامی ١١ كهس لهمهحكوومانی دادگا ئاساییهكان، لهماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا، تهنیا چهند نموونهیهكن لهو ههوڵانه‌. ههروهها لهم ڕۆژانهدا بهئاشكرا شایهدی چوونهسهرهوهی توندوتیژیی پۆلیس و مهئموورانی لیباس شهخسی، لهسهرشهقام و گوزهرهگشتییهكانین. ئهگهرچی سهركوتی بهردهوام بهشێكی جیانهكراوهیه‌‌ لهدهسهڵاتی كۆماری ئیسلامی، بهڵام نیشانهكان ئهوهمان پێدهڵێن كهلهگهڵ نزیك بوونهوهی ساڵوهگهڕی ئاخێزی مانگی خهزهڵوهر و نیگهرانی لهئاخێزێكی دیكهی جهماوهری خهڵك، كۆماری ئیسلامی بهههوڵی پێشگرانه، بهنیازهكهش و ههوای ترس و تۆقاندن بهسهر كۆمهڵگادا زاڵ بكات.

ڕۆژی ٢٤ی خهزهڵوهری ساڵی ١٣٩٨، شایهدی بهرینترین ناڕهزایهتییهكان دژبهڕژیمی كۆماری ئیسلامی، بووین. ئهم ناڕهزایهتییانهبهدوای سههمیهبهندیی دووبارهی بێنزین لهئێران و چوونهسهرهوهی ٣٠٠ لهسهدیی قیمهتی بێنزین دهستی پێكرد. ناڕهزایهتییهكان، زۆربهیان لهگهڕهكهكرێكاری و ههژارنشینهكانی شارهوهسهریان ههڵدا و لهسهرهتادا ئاشتی خوازانهبوون، بهڵام لهگهڵ هێرشی هێزهكانی ڕژیم بۆسهر ڕیزی خۆپیشاندهران، بهتوندوتیژی كێشران و بوون بهئاخێزێكی سهرتاسهری دژبهگشت دهسهڵاتی ڕژیم. ئهم ئاخێزههاوكات ١٩٠ شاری ئێرانی گرتهوهو نزیك بهیهك حهفتهدرێژهی بوو. ڕژیم بۆ ڕێگری كردن لهبڵاوبوونهوهی ههواڵی ئهم ئاخێزه، تۆڕی ئینتێرنێت و تهلهفونی مۆبایلی بۆ ماوهی چهند ڕۆژ قهتع كرد. پاش وهسڵ بوونهوهی دووبارهی هێڵهكانی پهیوهندی، ههم پانتایی بهشداربوونی ملیۆنی خهڵك لهم ناڕهزایهتییانهدا ئاشكرا بوو و ههم وهحشیگهریی ڕژیم دژبهجهماوهری ناڕازی، نیشانی خهڵكی جیهان درا. لهجهرهیانی ئهم ئاخێزهمهزنهدا، نزیك بهههزار و ٥٠٠ كهس كوژران و پتر له٧ ههزار كهسیش دهستبهسهر كران. سهرهڕای سهركوتگهری و دڕندهیی ڕژیم، ئهمڕۆ، ئهوهكۆماری ئیسلامییهكهلهوهبیرهێنانهوهی ڕۆژهكانی حهفتهی كۆتایی مانگی خهزهڵوهری ٩٨ تۆقاوهو بهههوڵی پێشگرانهی، بهتهمایهلهبهڕێوهچوونی یادی گیان بهخت كردووانی ئهم ئاخێزهڕێگری بكات.

ماوهیهك لهمهوبهرحهسهن كهرهمی، فهرماندهی یهگانی ویژهی پۆلیسی ئێران لهوتووێژ لهگهڵئیلنا، ههواڵنێریی ڕهسمیی كۆماری ئیسلامی، بهڕاشكاوی وتبووی كه‌: “هێزی پۆلیس خۆی بۆ سهركوتی ناڕهزایهتی لهساڵ ٩٩ دا ئامادهكردووه‌”. ههروهها ئهئكیدیشی كردبوو كه‌: “دوژمن له‌ ڕێگهی جۆراوجۆرهوه‌ لهوانه‌ لێكبڵاویی ناوچه‌ دهرگیرهكان ویستی ئێمه‌ ماندوو بكات، بهڵام ئێستا، بهسهر ئهم بوارانهدا زاڵ بووین و واحیدهكان به‌ خێراییهكی زیاتر ئامادهن تا بتوانن له‌ ناوهوهی شارهكان له‌ ڕێگهی سێناریۆی جۆراوجۆر، ئامرازی گواستنهوهی سووك و سهیار، له‌ سهری وهختی خۆیدا ڕاگوێزن“.

ئهوهیكه‌ ههموو پهردهكان لادراون و بهرپرسیهكی دهوڵهتی بهم شێوهیه‌ به‌ زمانی ههڕهشهوه،‌ ڕوو بهخهڵك دهدوێ، نیشانی دهدا كه‌ چ دهرهیهكی قووڵ كهوتووهته‌ نێوان ڕژیم و زۆربهی ههره‌ زۆری جهماوهری خهڵكی ئێرانهوه‌. دهتوانین بیبینین كه‌ تا چ ڕادهیهك‌ باروودۆخهكه‌ به‌ زیانی كۆماری ئیسلامی گۆڕاوه، بهجۆرێك كه‌ خۆی ناچار دهبێت بهم شێوهیه‌ توانای سهركوتی خۆی به‌ ڕووی خهڵك بكێشێبهڵام لهڕاستیدا، كاری ڕژیم لهوانه‌ ترازاوه‌. ڕژیمێك كه‌ بهمجۆره‌ ههڕهشه‌ له‌ خهڵك دهكات، ههر ئهو ڕژیمهیه‌ كههیچ كات لهسهركوتی خوێناوی ناڕهزایهتیهكانی خهڵك دهستی نهپاراستووه، بهڵام بهوهشهوه، له‌ حاڵێكدا كه‌ بههۆی گهلێك هۆكاری ڕوون، ڕژیم له ههموو بوارێكهوه‌ لاوازتر بووه‌ و خهڵكیش له‌ ههموو كاتێك لێی بێزارتر و تووڕهترن، زمانی ههڕهشهبهكار دهبات و دهستی داوهتهههوڵی ئهمنییهتیی پێشگرانهلهساڵوهگهڕی ئاخێزهمانگی خهزهڵوهردا.

كۆماری ئیسلامی ههر وهك ههموو ڕژیمێكی دیكتاتۆری بورژوازیی دیكه، تهنانهت لهسێبهری خۆشی دهترسێههر بۆیه‌ ههمووجۆر ناڕهزایهتیهكی مهدهنی و پیشهیی، بۆ مانهوهی خۆی، به‌ مهترسی دهزانێله‌ ماوهی ساڵانی دهسهڵاتی ئهم ڕژیمهدا، مانگرتنی كرێكاری، ناڕهزایهتیی ژنان، چالاكانی ژینگه‌ پارێز، بهردهوام سهركوت و خهڵتانی خوێن كراون. سهرانی ڕژیم ههمیشه‌ لهسهر ئهو باوهڕه‌ بوون كه‌ ههرجۆره‌ نهرمشێكی ئیحتمالی له‌ بهرامبهر خواستی ناڕازیاندا، چاوهڕوانیهكانیان دهباته‌ سهرێ و ئهم پڕۆسهیه‌ سهرهنجام دهبێته‌ هۆی لاواز بوونی دهسهڵاتهكهیان. ڕژیم، نه‌ دهیههوێ و نه‌ دهشتوانێ، كهش و ههوای كراوهی سیاسی له‌ ئێران تهحهمول كات و یان باروودۆخی ژیان و گوزهرانی كرێكاران و خهڵكی بێبهش باشتر كات، كهوابوو بێجگهله‌ پیلانی نوێ و پهرهپێدانی شێوهكانی سهركوت، بیر له‌ هیچ شتێكیتر ناكاتهوه‌. له‌ لایهكی دیكهشهوه‌ جهماوهری خهڵك بهوه‌ گهیشتوون كه‌ باشتر كردنی ئهو ژیانه‌ فهلاكهتبارهی كه‌ ڕژیم بهسهریانی دا سهپاندووه، تهنیا به‌ هێزی ناڕهزایهتی و خهباتی خۆیان دهستهبهر دهبێتههر بۆیه‌ ئاخێزی جهماوهری له‌ پهنا مانگرتن و ناڕهزایهتیهكانی ئێستا، دژبه‌ باروودۆخی زاڵ، بووهتهبهشێك لهژیانی سیاسیی ئهم كۆمهڵگایه‌.  له‌ ڕاستیدا، بهرهیهكی نهبهرد، به‌ پانتایی ههموو ئێران، له‌ نێوان كۆماری ئیسلامی و زۆربهی خهڵكی چهوساوه‌ و بێبهشی ئێران، كراوهتهوه‌. ئهگهر له‌ لایهكهوه‌ بهره‌‌ی كۆماری ئیسلامی بهردهوام خهریكی بههێز كردنی ئامرازهكانی سهركوته‌ و ههموو ڕۆژێ پیلانی نوێی بۆ كپ كردنی دهنگی جهماوهری ناڕازیی له‌ بهرنامه‌ دایه، بهرهی بهرامبهریش پێویستی به‌ گۆڕینی تاكتیكهكان، بهئامادهكردنی ئامرازی ڕێكخراوی نوێ، بهدهرس وهرگرتن له‌ ههڵهكان و چارهسهر كردنی كهم و كوڕییهكان، ههیه‌. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *