کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

توندبوونه‌وه‌ی كه‌ش و هه‌وای سه‌ركوت و تۆقاندنی ڕژیمی ئیسلامی، له‌ سه‌روبه‌ندی ئه‌وه‌ڵی مانگی مه‌یدا

لهسهروبهندی ئهوهڵی مانگی مهی، ڕۆژی جیهانیی كرێكاردا، ڕژیمی كۆماری ئیسلامی بهئامانجی ترساندن و تۆقاندنی كۆمهڵگا، دهستی داوهتهئێعدام و زیندان و سهركوتی زیاتر، تا بهخهیاڵی خۆی بهو كردهوهجهنایهتكارانهیهی بتوانێ بهربهناڕهزایهتیی جهماوهری خهڵكی كرێكار و زهحمهتكێش، بهبۆنهی ئهوهڵی مانگی مهی، دژبهههژاری و برسیهتی و دژبهنیزامهگهندهڵهكهی، بگرێ. ڕژیم بهو ئامانجهیهوه، لهم دوایانهدا، بێجگهلهوهڕێخستنی شهپۆلێكی دیكهلهئێعدامهكان، ژمارهیهكی زیاتری لهههڵسووڕاوانی كرێكاری و چالاكانی باقیی بزووتنهوهكۆمهڵایهتیهكان دهستبهسهر كردووهو حوكمی قورسی بهسهردا سهپاندوون. لهوانه، بهدوای ئێعدامی مستهفا سهلیمی لهدوو حهفتهی ڕابردوودا، ڕۆژی سێشهممه٢ی مانگی گوڵان، شایان سهعیدپووریشی لهزیندانی سهقز ئێعدام كرد. ههر لهم ڕۆژهدا، ٨ كهسی دیكهی لهبهندكراوان، بهناوهكانی، ئهحمهد عهبدوڵڵاپوور، واحد فهیزی، ڕامیار موخلیس، سهعید محهممهدپوور، سینا محهممهدی و عهدنان میرهكیی، لهزیندانی سنهبۆ بهكردهوهدهرهێنانی حوكمی ئێعدامهكهیان، ڕهوانهی ژووری تاكهكهسیی كردوون‌.

بێجگهلهئێعدامی وهحشیانه، ڕژیم دهستی داوهتهدهستبهسهركردن و بانگ كردنی دووبارهی بهندكراوان و چالاكان. لهدرێژهی ئهم سهركوتگهریهدا، ڕۆژی ٢٨ی مانگی خاكهلێوه، بێدادگای ڕژیم، ناهید خوداجوو، ههڵسووڕاوی كرێكاری خانهنشینكراوی، بۆ تێپهڕ كردنی ٦ ساڵ زیندان بانگ كرد. ئهم كردهوهیهی ڕژیم تهنانهت بهبێ ڕهچاو كردنی پڕۆسهی درۆیینی دهزگای قهزایی ڕژیمی ئیسلامی، لهپهیوهند لهگهڵ بهڕێوهچوونی دادگای پێداچوونهوهو بهشداربوونی تۆمهتبار و پارێزهر و مافی دیفاع كردن، ئهنجام دراوهو تهنیا بهشێوهی كهلامی لهكاتی بانگ كردنی دا، حوكمهكهیان پێداوه‌. تهنیا تاوانی ناهید خوداجوو بۆ ئهوهیكه٦ ساڵ زیندانی بهسهردا بسهپێت، ئهوهیهكه، ساڵی ڕابردوو لهكۆبوونهوهی ناڕهزایهتیی ئهوهڵی مانگی مهی لهبهرامبهر مهجلیسی كۆنهپهرستانهی ڕژیمدا، بهشداری كردووه‌. ڕۆژی شهممه٣٠ی خاكهلێوه، شاپوور ئیحسانی ڕاد، یهكێكی دیكهلهههڵسووڕاوانی كرێكاری بۆ تێپهڕاندنی حوكمی ٦ ساڵ زیندان، لهلایهن ئێوینهوهبانگ كرا. ئهم بهناو حوكمهقهزاییهش بهبێ پێكهاتنی دادگای پێداچوونهوهو لهنهبوونی ناوبراو و پارێزهرهكهیدا، دهركراوه‌. لهكردهوهیهكی هاوشێوهی دیكهدا، ڕۆژی دووشهممهئهوهڵی مانگی گوڵان، كهیوان سهمیمی، سهرنووسهری بڵاوكراوهیئێرانی فهرداو یهكێكیتر لهدهستبهسهركراوانی كۆبوونهوهی ڕۆژی جیهانیی كرێكاری ساڵی ڕابردوو لهبهرامبهر مهجلیسدا، به٥ ساڵ زیندان مهحكووم كرا. ههر لهو ڕۆژهدا و لهكردهوهیهكی سهركوتگهرانهی دیكهدا، بهئامانجی زاڵ كردنی زیاتری كهش و ههوای ترساندن و تۆقاندن و ڕێگری لهبهڕێوهچوونی كۆبوونهوهبهبۆنهی ئهوهڵی مانگی مهی، ئیسماعیل عهبدی، نوێنهر و چالاكی بزووتنهوهی موعهلیمان، كهلهساڵی ٩٥هوهزیندانی كرابوو و لهو كهسانهبوو كهمانگی پێشوو بهخاتری بڵاوبوونهوهی ویرووسی كۆرۆنا مهرهخسیان پێدابوو، لهحاڵێكدا كهبۆ دووبارهكردنهوهی مهرهخهسیهكهی سهردانی دادیاری زیندانی ئێوینی كردبوو، دیسان ڕهوانهیزیندانیان كردهوه‌. ئهوهش لهحاڵێكدایهكه، بهپێچهوانهی تهبلیغاتهكانی ڕووحانی، ویرووسی كۆرۆنا لهئێران بهردهوام ڕۆژانه،سهدان كهس دهكاتهقوربانی. بهداخهوهلهئێستادا ئهم نهخۆشیهڕۆیشتووهتهناو زیندانهكانی ڕژیمهوهو بهشێوهیهكی جیدی گیانی بهندكراوانی خستووهتهمهترسیهوه‌. ڕژیمی داماوی كۆماری ئیسلامی نهتهنیا لهئهنجامدانی  ههوڵی كاریگهر و گونجاو بۆ ڕێگری لهگیرۆدهبوون و دهرمانی نهخۆشهكان بێ توانایه، بهڵكوو بهردهوام بهدهستبهسهركردنی ههڵسووڕاوانی سیاسی، زیندانهكان زیاتر قهرهباڵغ دهكات و مهترسیی تووش بوون بهنهخۆشیی كۆرۆنا زیاتر دهكات. كۆماری ئیسلامی لهبهر ئهوهیكهههڕهشهی كۆرۆنایان لهسهر كهم نهبێتهوه، مهرهخهسی بهبهندكراوانی سیاسی نادات و گیانی ئهم ئینسانهشهریف و خهباتكارانهی خستووهتهبهردهم مهترسیهكی جیدیهوه‌. تا جێگایهك كهناوهندهكانی مافی مرۆڤیش لهم باروودۆخهدا، بهدهركردنی بهیانیهیهك، سهبارهت بهسڵامهتیی گیانی بهندكراوان نیگهرانیان دهربڕیوهو داوایان لهكۆماری ئیسلامی كردووهلهباروودۆخێكدا كهویرووسی كۆرۆنا لهئێران لهههر دهقیقهیهكدا كهسێك دهكاتهقوربانی، گشت بهندكراوان و بهتایبهت بهندكراوانی سیاسی دهستبهجێ ئازاد بكات.

بهڵام ئێعدام و دهستبهسهر كردن و دهركردنی حوكمی قورس دژبهبهندكراوانی سیاسی لهسهروبهندی ئهوهڵی مانگی مهیدا، بهو خێراییه، لهلایهكهوهدهرخهری ئاستی نیگهرانی و ترسی كاربهدهستانی ئهمنی و قهزاییی ڕژیمهلهوهڕێكهوتنی ناڕهزایهتیی جهماوهری و ئاخێزی ٣٠ ملیۆن كهسیهكهی كهڕووحانی بهترسهوهباسی لێدهكاتو لهلایهكی دیكهشهوهئامانجی ڕژیم لهو كردهوانهی، خوڵقاندنی كهش و ههوای توقاندن و ترسهلهكۆمهڵگادا بۆ ڕێگری لهوهها ئاخێزگهلێكی ناڕهزایهتی. ههڵبهت نیگهرانیی ڕژیم لهو بوارهدا بهجێیه‌. لهبهر ئهوهیكهئهو باروودۆخهی مهعیشهتیهفهلاكهتبارهی كهكۆماری ئیسلامی بهسهر جهماوهری كرێكار و زهحمهتكێشی دا سهپاندووه، تا ڕادهیهك دژهئینسانیهكهههموو ساتێك چاوهڕوانی تهقینهوهیهكی مهزنی كۆمهڵایهتیی دهكرێت. پهسند كردنی لانیكهمی حهقدهستی یهك ملیۆن و ٨٣٤ ههزار تمهن بۆ ساڵی ٩٩ لهلایهن شۆڕای باڵای كاری ڕژیم لهحاڵێكدایهكهگرانی و تهوهرۆم، ههزینهی سهبهدی مهعیشهتی بهحیساب كردنی قهیرانی و كۆرۆنا و دواهاتی گهمارۆكانهوه، گهیاندووهتهنزیك به١٠ ملیۆن تمهن، بهمانای بهرینتر بوونهوهی پانتایی ههژاری و برسیهتیهلهكۆمهڵگادا. بهردهوام بوونی ناڕهزایهتی و مانگرتنی كرێكاری لهلهو ماوهیهدا لهناوهندهكانی بهرههمهێنان و خزمهتگوزاری، سهرهڕای كردهوهی ئهمنیهتیی توند و سهركوتگهرانهی ڕژیم، نیشانهی ئهوهیهكهدرێژهدانی ئهم باروودۆخهبۆ كرێكاران مومكین نییه‌.

كهوابوو، ڕۆژی جیهانیی كرێكار دهرفهتێكهبۆ ناڕهزایهتیی كرێكاران و باقی توێژهههژار و ستهملێكراوهكان دژبهنیزامی دژهمرۆڤی سهدهكانی ناوهڕاست، كهتوانای بهڕێوهبردنی كۆمهڵگای نییهو لهههمان كاتیشدا لهسهر دهریایهك لهنهفرهت و ناڕهزایهتیی خهڵك ڕاوهستاوه‌. ههروهها دهرفهتێكهبۆ ههڵسووڕاوان و پێشڕهوانی بزووتنهوهی كرێكاری تا بهبهشداریی چالاكانهی خۆیان لهبزووتنهوهی مافخوازانهو خهباتكارانهی جهماوهری خهڵك  كهڕۆژانهلهئێراندا لهجهرهیان دایه، ڕێگای ڕزگار بوون لهههژاری و فهلاكهتێك كهڕژیمی سهرمایهداریی كۆماری ئیسلامی بهسهریانی دا سهپاندووه، نیشان دهن و بڵێن كهئهم ڕێگایهتهنیا لهمهسیری ڕاپهڕینێكی شۆڕشگێڕانهوه‌‌، دژبهگشت نیزامی دهسهڵاتدار، تێپهڕ دهبێت.

بابەتی پەیوەندیدار

سەندیکای کرێکارانی شیرکەت واحد و ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژن، ژیان، ئازادی

-

چاوەڕوانییەکان لە بزووتنەوەی دانشجوویی لە ساڵی نوێی خوێندندا

-

پەیامی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران بە بۆنەی دەستپێکی ساڵی خوێندنی ١٤٠٢ – ١٤٠٣

-

ڕۆژی جیهانی ئاشتی لە جیهانێکی پڕ لە گێژاودا

-

“حکوومەتی منداڵکوژمان ناوێت، ناوێت!”

-

سیمای پەروەردە و بارهێنان لە ئێرانی ژێر ده‌سه‌ڵاتی ڕژیمی ئیسلامیدا

-