کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

به‌ بۆنه‌ی ساڵڕۆژی ڕاگه‌یاندنی یه‌كه‌مین حكوومه‌تی كرێكاری له‌ جیهاندا

ساڵی ١٨٧٠ لوئی بێناپارت، ئیمپراتووری فهڕانسهبههاندانی ههستی شوێنیستی لهفهڕانسهبهئامانجی پهرهپێدانی ناوچهكانی ژێر كۆنتڕۆڵی خۆی لهئۆرووپا، شهڕی لهدژی دهوڵهتی پڕۆس دهستپێكرد. لهو شهڕهدا فهرانسهشكستێكی گهورهی خوارد و لوئی بێناپارتیش لهلایهن ئهرتهشی پڕۆسهوهبهدیل گیرا. ئهرتهشی پڕۆس تا پشت دهروازهكانی پاریس پێشڕهویی كرد. ڕۆژی چوارهمی ههر ئهو ساڵهپاریسیهكان ڕاپهڕین و پاشماوهكانی ئیمپراتووریی ههڵاتووی لوئی بێناپارتیان تێكهوهپێچا. كرێكارانی ڕاپهڕیو هێرشیان كردهسهر قهسری پاشایهتی بوربون و  مهجلیسی داڕێژهری یاسایان ناچار كرد تا ههڵوهشانهوهیئیمپراتووری و پێكهاتنی كۆماری ڕاگهیهنێت. هاوكات هێزهبورژواكان دهستبهجێ، پێكهوهبوون بههاوپهیمان وحكوومهتی كاتیی دیفاعی نهتهوهییان پێكهێنا. ئهوهش لهحاڵێكدا بوو كهخهڵكی پاریس بۆ دیفاع لهشار چهكیان ههڵگرتبوو وگاردی میللییان بۆ موقاومهت لهبهرامبهر ئهرتهشی داگیركهری پڕۆس ڕێكخستبوو. هێزی سهرهكیی ئهم ئهرتهشهنوێیه، لهگوردانی كرێكاران پێكهاتبوو و شۆڕشگێڕهسۆسیالیستهكان لهناویاندا یهكجار دهست ڕۆیشتوو و جێگهی متمانهبوون. دهوڵهتی نوێ  كهلهشاری بوردو جێگیر ببوو، لهجیات كۆكردنهوهی هێز دژبهئهرتهشی داگیركهری پڕۆس، پتهو كردنی هێزی خۆی لهچهك كردنی كرێكارانی پاریسدا دهبینی و ئهم كارهی كردبووهئهركی سهرهكیی خۆی. ئهم دهوڵهتهلهلایهكهوهخهریكی وتووێژ و بهندوبهست بوو لهگهڵ دهوڵهتی پڕۆس و لهلایهكی دیكهشهوهبۆ چهك كردن و بێ دهسهڵات كردنی یهكینهكرێكاریهكانی ناوگاردی میللی، پیلانی دادهڕشت. كرێكاران ڕێگهیان نهدا چهك بكرێن و دژبهدهوڵهتی بورژوایی دهسهڵاتدار ڕاپهڕین. ڕۆژی ١٨ی مانگی مارس دهوڵهتی پووشاڵی لهبهرامبهر كرێكاراندا دهوامی نههێنا و دارودهستهكانی خۆی بردهدهرهوهی پاریس و لهكۆشكی وێرسای لهچهند كیلۆمیتریی شار، كهلهژێر كۆنتڕۆڵی ئهرتهشی پڕۆس دا بوو، جێگیر بوو. بهم جۆرهبوو كهپاریس پێتهختی فهڕانسهكهوتهدهست كرێكارانی چهكدارهوه‌. “كۆمیتهی ناوهندیی گاردی میللیدهسهڵاتی بهدهستهوهگرت. یهكهمین ههوڵی ئهم كۆمیتهیهپێكهێنانی شۆڕای گهڕهكهكان و دابین كردنی سهرهتاكانی ههڵبژاردنی حكوومهتی نوێ بوو.

١٤٩ ساڵ لهمهوبهر، لهڕۆژی ٢٦ی مارسدا، ههڵبژاردنی كۆمۆنی پاریس بهڕێوهچوو و ڕۆژی ٢٨ی مارس، بهرهنجامهكهی ڕاگهیهندرا. لهو ڕۆژهدا گاردی میللی كهلهڕۆژی ١٨ی مارسهوهتا ئهو كات زۆرینهی بهشهكانی پاریس و دهوروبهری لهبهرامبهر هێزهداگیركهرهكانی پرۆس پاراستبووی و دهسهڵاتی بهدهستهوهبوو، لهسهر كار نهما و لهوهبهدوا دهسهڵات درایهدهست نوێنهرانی ههڵبژێردراوی خهڵك. پێكهاتهی دهوڵهتی كۆمۆن لهبنهماوهلهگهڵ دهوڵهتهكانی پێش خۆی جیاوازی بوو. كۆمۆن لهكهسانێك پێكهاتبوو كهلهگهڕهكهجۆراوجۆرهكانهوه، لهخوارهوهبهرهو سهر ههڵبژێردرابوون. كۆمیتهی ناوهندیی كۆمۆنی پاریس، ٨٣ كهسی ئهندام ههبوو و بهحوكمی یاسای پهسندكراو، ههركات زۆرینهی ههڵبژێران ئیرادهیان كردبایه، دهیانتوانی ههركام لهو كهسانهلهسهر كار لابهرن. ئهم كۆمیتهیهههم داڕێژهری یاسا بوو و ههم  بهڕێوهبهری یاسا.

كۆمۆن ههر لهیهكهمین ڕۆژی دامهزرانیهوهدهستی دایهگهلێك ههوڵی مهزن لهوانه‌: ئهرتهشی ههڵوهشاندهوهو كاروباری نیزامیی بهدهستی خهڵكی چهكدار سپارد. ڕاگهیهندرا كهزهوی هی ئهو كهسهیهكهلهسهری كار دهكات، ئامرازی بهرههمهێنان هی كرێكاران و كار مافی سرووشتیی ههموانه‌. مووچهی زۆری بهرپرسانی باڵای دهوڵهت ههڵوهشایهوه، زۆرترین مووچهلهحهقدهستی كرێكارێكی لێهاتوو زیاتر نهبوو. قازی و بهرپرسانی باڵای بهڕێوهبهرایهتی لهڕێگهی ههڵبژاردنهوهدهستنیشان دهكران و ههركات زۆرینهی دهنگدهران ئیرادهیان كردبایه، كهسهكانیان لهسهر كار لادهبرد. سزای ئێعدام ههڵوهشایهوهو دهزگای گیوتین لهبهرچاوی خهڵك سووتێندرا. فێركردن و بارهێنانی بهخۆڕایی لهكۆمهڵدا بینا كرا. ههڵوهشانهوهی ههموو كلیساكان و زهوت كردنی ماڵ و سهروهتهكهیان لهلایهن كۆمۆنهوهپهسند كرا. ئایین وهك ئهمری خسووسی كهسهكان ڕاگهیهندرا. مهدرهسهكان لهژێر سێبهری كلیسا هاتنهدهر، دامودهزگای قهزایی و پهروهردهو فێركردن لهئایین و لهههموو جۆر فكریهتێك كهپهیوهندی بێت بهویژدانی ئینسانهكان، جیا كراوهو قازیهكان ههڵدهبژێردران.

كاری شهوانهی نانهواییهكان مهمنووع كرا. حقووقی كارمهندانی كۆمیسیۆنهكانی كۆمۆن بهقهد حهقدهستی كرێكارێكی نانهوایی دیاری كرا. لهدهزگای ئیداریی كۆمۆندا، ئیدارهی پۆلیس لهجیات ئهوهیكهدهست نیشاندهی حكوومهتی ناوهندی بێت، بوو بهئۆرگانێك لهخزمهت خۆشبژیوی خهڵكدا و ههموو ئهركهسیاسیهكانی ئهم ئیدارهیهههڵوهشایهوه‌. بهرپرسانی ئیدارهی پۆلیسیش ههر كات كهپێویست بایه، دهگۆڕدران. كۆمۆن ئازادیی ڕادهربڕین و چاپهمهنی و ئازادیی كۆبوونهوهو پێكهێنانی ڕێكخراوهسیاسی و كۆمهڵایهتیهكانی ڕاگهیاند. كۆمۆن ئهو كارخانهو ناوهندانهی كهخاوهنهكانیان لهپاریس ههڵاتبوون، سپاردهدهست ئهو شۆرا كرێكاریانهی وا لهكارخانهكان پێكهاتبوون. ناوهندهكانی دیتنهوهی كار ههڵوهشێندرانهوهو ئهركهكانیان درایهشارهداریهكانی ٢٠ ناوچهی پاریس. ههموو ئیجارهكان بۆ ماوهی یهكساڵ بهخشران و فرۆشی ههموو ئهو شتانهی وا خهڵك لهگرهوی بانكهكانیان دانابوون، مهمنووع كرا. بۆ ئهو شۆڕشگێڕانهی وا لهوڵاتانی دیكهوهلهیهكینهكرێكاریهكاندا، شان بهشانی كرێكارانی پاریسی له‌ “گاردی میللیدا شهڕیان كردبوو، بهنیشانهی هاوپشتی و یهكگرتوویی، بهرپرسایهتی جۆراوجۆریان بهبێ جیاوازی پێ سپێردرا.

دهوڵهتی پڕۆس كهلهگهیشتنی پهیامی ئازادی و بهرابهریی كۆمۆنی پاریس بۆ ناوچهكانی ژێر كۆنتڕۆڵی خۆی تۆقابوو، لهگهڵ دهوڵهتی بورژوایی شكست خواردوو و ههڵاتوو بهئامانجی تێكشكاندنی كۆمۆن، هاوپهیمانیهتی پێكهێنا و بهو مهبهسته٦٠ ههزار كهس لهبهدیل گیراوانی ئهرتهشی فهرانسهی ئازاد كرد و ههموویانی خستهوهئیختیار دهوڵهتی ههڵاتوو. ئهرتهشی پرۆس و ئهرتهشی نۆژهنكراوی دهوڵهتی بورژوایی لهسهرهتاكانی مانگی مهیهوه، هێرشههاوبهشهكانیانا، لهچهند لاوهبهرهو پاریس دهست پێكرد. بهمجۆرهنهبهردێكی نابهرابهر و موقاومهتێكی تا دوایین ههناسهدستی پێكرد. بهڵام سهرهنجام پاش چهند ڕۆژ لهشهڕێكی نیزامیی نایهكساندا، كرێكاران شكستیان خوارد. لهماوهیهكی كورتدا ١٧ ههزار كرێكار لهبهرهكانی شهڕدا گیانیان بهخت كرد. ٣٠ ههزار كهس ئێعدام كران و ٧٠ ههزار كهسیش زیندانی كران و یاخود دوور خرانهوه‌. ئهو ڕادهیهلهبێ ڕهحمی و توندوتیژی دژبهكرێكارانی ڕاپهڕیو و حكوومهتی كرێكاری، نموونهیهك بوو لهكینهی چینایهتیی گشت بورژوازیی ئۆرووپا لهبهرامبهر حكوومهتی كرێكاراندا. بۆ تێگهیشتن لهپانتایی جهنایهتێك كهبهفهرماندهیی ژێنێڕاڵ مهك ماهون كهدواتر بوو بهسهرۆك كۆماری فهڕانسه، ئهنجام درا، تهنیا باس كردن لهچهند نموونهكهلهژمارهی مانگی مهی ١٨٧١ی ڕۆژنامهیدهیلی نیووزچاپی لهندهن بڵاوكراوهتهوه، كهفایهت دهكات:

ئهم ڕۆژنامهیهلهسهرهزاری ههواڵنێرهكهیهوهدهنووسێت:

ئێعدامی بهكۆمهڵ بهبێ هیچ جێاوازیهك ههروا درێژهی ههیه‌. ئهسیرهكان دهستهدهستهدهبهنهئهو شوێنانهكهقهرارهلهوێ تیرباران كرێن و لهپێشدا چهندین چاڵی قووڵ ههڵكهندراون. لهیهكێك لهو چاڵانهدا كهلهپایهگایهكی دهورانی ناپلێئۆندایه، لهدوێنێ شهوهوهههتا ئێستا ٥٠٠ كهسیان تیرباران كردووه‌. ئهسیرهكان دهستبهجێ تیرباران دهكرێن و تهرمهكانیان لهو چاڵانهدا فڕێ دهدهنهسهریهك. وێدهچێ ئهوانهی واهێشتا بهزهبری گوللهنهمردوون لهژێر ئهو ههمووهتهرمهدا خهفه‌ ‌بن و ژان و ئازارهكانیان كۆتایی پێبێت. دوو دادگای نیزامی ههموو ڕۆژێ حوكمی تیربارانی ٥٠٠ كهس دهردهكهن. لهئێستادا دوو ههزار تهرم لهدهورووبهری پانتێئۆن كۆكراونهتهوه‌”. بهمجۆرهبورژوازیی فهڕانسهتۆڵهی خۆی لهكرێكارانی ڕاپهڕیو كردهوهو یهكهمین ئهزموونی شۆڕشی كرێكاری لهجیهاندا شكستی هێنا.

كۆمۆنی پاریس ئهگهرچی پتر له٧٢ ڕۆژ دهوامی نههێنا و بورژوازی ئهو حكوومهتهی لهخوێنی كۆمۆنارهقارهمانهكانی پاریس دا نوقم كرد. بهڵام ههموو خاڵهبههێز و لاوازهكانی و ههموو ئهزموون و دهرسهكانی، دهستكهوتی بهنرخی چینی كرێكارن لهو نهبهردهچارهنووس سازانهی وا هێستاش لهبهردهم ئهم چینهدان.

بابەتی پەیوەندیدار

سەندیکای کرێکارانی شیرکەت واحد و ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژن، ژیان، ئازادی

-

چاوەڕوانییەکان لە بزووتنەوەی دانشجوویی لە ساڵی نوێی خوێندندا

-

پەیامی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران بە بۆنەی دەستپێکی ساڵی خوێندنی ١٤٠٢ – ١٤٠٣

-

ڕۆژی جیهانی ئاشتی لە جیهانێکی پڕ لە گێژاودا

-

“حکوومەتی منداڵکوژمان ناوێت، ناوێت!”

-

سیمای پەروەردە و بارهێنان لە ئێرانی ژێر ده‌سه‌ڵاتی ڕژیمی ئیسلامیدا

-