کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

به‌ستێنه‌ كۆمه‌ڵایه‌تیه‌كانی شكڵ گرتنی شۆڕشی ١٣٥٧ی ئێران و هۆكاره‌كانی شكست هێنانی به‌شی چواره‌م

لهسێ بهرنامهی پێشوودا باسی بهستێنی بابهتی و كۆمهڵایهتی شكڵگرتنی شۆڕشی ساڵی ١٣٥٧ی ئێرانمان كرد. ههروهها بارودۆخی سیاسی جیهانی ئهو سهردهم و دهوری زلهێزهكان لهگۆڕانكاری ئهو دهورهیهمان دهستنیشان كرد و لهدرێژهی ئهو باسهدا دهچینهسهر ههڵسهنگاندنی بارودۆخێك كهبووههۆی هاتنهسهر كاری رژیمی ئیسلامی لهئێران.

لهراستیدا حهرهكهتی ئیسلامیش، لایهنێكی بههێز بوو لهو سهرههڵدانهجهماوهرییه‌. لایهنێك كهبهپێچهوانهى لایهنهكانى تر، خاوهن رێبهر بوو، دامهزراوهكانى تایبهت بهخۆى ههبوو، خاوهن بنهماى فیكرى خۆى بوو و بهدرێژایى ساڵانێكى زۆر وهك دهوڵهتێك لهناو دهوڵهتدا، لهكۆمهڵگاى ئێراندا ژیابوو.

ئهگهر چاوخشاندنێكمان بێت بهسهر مێژووى یهك سهدساڵهى ئێران، واتهلهشۆرشى مهشروتهوهبهرهو ئهملا، دهبینین كهلهسهدهى رابردوودا، كۆمهڵگاى ئێران سێ گوڕانكارى بهرچاو و گرینگى سیاسى بهخۆوهبینیوه‌.

ههر جارهو كۆمهڵگاى ئێران بهسهر قۆناغێكى قهیراناویدا تێپهڕیوهو لهههر سێ جارهكهدا، دۆسییهى دهسهڵاتى سیاسى كراوهتهوهو چووهتهژێر پرسیارهوه‌. ههرجارهو ئیمكانى گۆڕانى دهسهڵاتى سیاسى، بهپشت بهستن بههیزى جهماوهر هاتووهتهئاراوه، بهڵام ههموو جارێكیش خهباتی جهماوهر بۆ وهدهست هێنانى ئازادى و ژیانێكى باشتر رووبهرووى شكست بووهتهوه‌. بێگومان خوێندنهوهو ههڵسهنگاندنى لایهنهكۆمهڵایهتییهكان و ریزبهندیی هێزهسیاسیهكان لهههر كام لهو سێ دهورهیهدا بۆ تێگهیشتنێكى بنهڕهتى لهشوێنى راستهقینهى ئهم شكستانه، یارمهتیمان دهدات.

بهدرێژایى مێژووى ئهم سهدساڵه، بهتایبهت لهدهسپێكى سێ دهورهى قهیراناوى و ناسهقامگیر، واتهشۆڕشى مهشروتیهت ١٢٨٥١٢٩٩، دهورهى پاش رووخانى دیكتاتوری بیست ساڵهى رهزاشا و شهڕى دووهه‌‌مى جیهانى١٣٢٠١٣٣٢ و سهرئهنجام دهورهى شۆڕشى دژهسهڵتهنهتى ١٣٥٧١٣٦٣، سێ ڕهوتی كۆمهڵایهتى و سیاسی بوون كهوێڕای حیزب و گرووپهكانی ههڵگرى ئهو بۆچوونانه، كهم و زۆر وهبهرچاو دێن.

یهكهم ڕهوت كهبهههموو توانایهوهتینووى وهرگرتنى دهسهڵات بووهو ههیه، ڕهوتى سیاسیئایینى شیعهیه‌. ئهم ڕهوتهبهردهوام بهشێوهى دهوڵهتێكى ناو تارمایى، لهمێژووى یهك سهدساڵهى ئهم دواییانهى كۆمهڵگاى ئێراندا بوونی ههبوهو بهشێكى زۆر لهچۆنیهتى كاروبارى رۆژانهى جهماوهر لهلایهن ئهم ڕهوتهوهبهڕێوهبراوه، لهكاروبارى پێوهندى دار بهمهحكهمهوهبگرهتا پێكهێنانى خێزان و تهڵاق و هتد.

بهتایبهت دهسكهوتى ماڵى ئهم دهوڵهتهلهسهرچاوهى شوێنهوهقف كراوهكان، لهدوكان و خانوو بهرهوهبگرهتا ههزاران پارچهزهوى كشت وكاڵى و تۆڕى كۆكردنهوهى وجوهاتى ئایینى لهخوارهوهبۆ سهرهوهو خهرج كردنیان لهسهرهوهبۆ خوارهوه، مهجال و دهرفهتى ئهوهى پێدرا بوو تا رێكخراوێكى پان و بهرین و دهوڵهمهند، لهژێر كونترۆڵى بێ هاوتاى مهرجهعییهتى شێعهدا پێك بهێنێت.

لهلایهكی دیكهوهئهم ڕهوتهخاوهن رێكخراوی تایبهت بهخۆی بوو كهلهلایهن كهسانێكى بهناوبانگهوهرێبهرى دهكرا. بهتایبهت كهشهریعهتى ئیسلامى و ئهو تهفسیرانهى كهئهم یان ئهو مهرجهعى تهقلید لهشهریعهت دهیكرد، وهك پلاتفورمێكى سیاسى ـ كۆمهڵایهتى رێك و پێك و ئامادهى پهیڕهوى كردن، لهبهردهستیاندا بوو. پێوهندى ئهم ڕهوتهلهگهڵ ڕژیمی دهسهڵاتدار بهردهوام دوو ڕووى جیاوازى سۆز و نهفرهت بووه‌. بهشێكى زۆرى ئهم ڕهوتهلهدهسپێكى شۆڕشى مهشروتیهتدا، بهناچار لهشۆڕشدا بهشدارى كرد، بهڵام دواى ماوهیهكى كورت، سهرهتا نامۆیى خۆى لهئامانجهئازادیخوازییهكانى شۆڕشى مهشرووتیهت دهربڕى و پهناى بۆ مهشرووعهبرد و دواتر بهتهواوهتى پشتى لهئامانجهكانى شۆڕش كرد.

لهدهورهى شهڕى دووهه‌‌مى جیهانیدا و لهسهردهمى موسهدیقدا، دیسان لهگۆڕهپانى كۆمهڵایهتى و سیاسى ئێراندا چاومان بهبوونى ئهم ڕهوتهدهكهوێتهوه‌. ههر چهند لهم دهورهدا ئهو ڕهوتهلهپهراوێزدا بوو، بهڵام لهئاست توانایى خۆیدا زیانى گهیاندهبزووتنهوهی دیموكراسیخوازیی ئێران.

ههر ئهم ڕهوتهبوو كهلهسهردهمى شۆڕشى ٥٧ (دهورهى سێههم) بهسهرههڵدانى شهپۆلهكانى شۆڕش، كهوتهجم و جۆڵ و لهكۆتاییدا بهزاڵ بوون بهسهر ڕهوتهكانى تردا و دواى كۆنترۆل و سهركوت كردنى شۆڕش، دهستى بهسهر دهسهڵاتدا گرت.

ڕهوتی دووههم ـ ڕهوتى ناسیونالیست ـ لیبراڵى لایهنگرى رۆژئاوایه‌. سهرههڵدان و گهشهكردنى ئهم ڕهوته، دهگهڕێتهوهبۆ شكڵ گرتنی بهرهبهرهی پهیوهندیهكانی سهرمایهدارى لهئێران و ساڵهكانى سهرهتاى سهدهى بیستهمرێبهران و تێئۆریسیهنهكانى ئهم ڕهوتهبوون كهفهرههنگى مودێڕنى سهردهمى خۆیان لهئورووپاوهگواستهوهبۆ ئێران.

حزووری كۆمهڵایهتى ئهم ڕهوتهلهشۆڕشى مهشروتیهتدا دهبیندرێ. ئهم ڕه‌‌وتهلهدوایین ساڵهكانى دهورهى دووههمدا (١٣٣٢ ـ ١٣٢٠) لهسیمای دهوڵهتى موسهدیقدا، ئاڵاههڵگرى خۆماڵى كردنى نهوت و سهربهخۆیى سیاسى ئێران بوو. ئهم ڕهوتهلهدهورهى شۆڕشى ٥٧دا لهبهرامبهر ڕهوتى ئایینى دا چۆكی دادا و سهرى تهسلیم بوونی بۆ دانهواند. دهبێ ناكارامهیى و هۆكارى بێ توانایى ڕهوتى ناسیونالیست ـ لیبراڵ لهنواندنى رۆڵى سیاسى كاریگهر لهشۆرشى ٥٧دا، لهپێگهى چینایهتى ئهم ڕهوتهدا بدۆزینهوه‌. چاكسازییهكانى شا بنهماى كۆمهڵایهتى گهشهى ئهم ڕهوتهى لاواز كردبوو. ئهمانهبهدرێژایى دهورهى حكومهتى شا لهرهخنهگرێكى بێ ئازارى (ئۆلیا حهزرهت) زیاتر نهبوون. بهشێك لهم ڕهوتهكهلهناو ئوپۆزسیونى شادا جێیان گرتبوو، توانایى وروژاندنى جهماوهرى نهبوو. ههر بۆیهتوانای فریودانهكهشی لهچاو ڕهوتی ئیسلامی سنووردار بوو.

لهدهورهى شۆڕشى ٥٧دا، هاوپهیمانانیڕهوتى ناسیونالیست ـ لیبراڵی لایهنگرى رۆژئاوا باوهڕیان بهتوانایى ئهو ڕهوتهبۆ كونترۆڵى شهپۆلهكانى شۆڕش نهمابوو. ئهمهش بوههۆى ئهوهكهئهم ڕهوتهلهوهرگرتنى پشتگیرى رۆژئاوا لهبهرامبهر ڕهوتى ئیسلامیدا، پلهى دووهم وهربگرێت. لهم دهورهدا ئهم ڕهوتهلهناو دڵی باروودۆخی شۆڕشگێڕانهی ئهو سهردهمدا هیچ شانسێكى بۆ وهدهست هێنانى دهسهڵات نهبوو و تهنها لهحاڵهتێكدا دهیتوانى دهسهڵات وهربگرێت كههێزێكى دهرهكى پاڵپشتى لێبكات. ئهو بنهمایهئێستاش نهگۆڕاوهو ههر ئهمهش بوهتههۆی ئهوهیكهپاشماوهكانى ئهو ڕهوتهبۆ وهدهست هێنانى دهسهڵات چاوهڕوانی هێرشى سهربازى ئهمریكا بۆ سهر ئێران بن.

ڕهوتى سێههم، ڕهوتى چهپ و سۆسیالیسته‌. رابردووى مێژوویى ئهم ڕهوتهلهئێراندا دهگهڕێتهوهبۆ سهردهمانێك كهكرێكارانى ئازهربایجان و پارێزگاكانى باكوورى ئێران، بهمهبهستى كاركردن لهكێڵگهنهوتییهكانى باكۆدا ڕوویان دهكردهئهو ناوچهیه‌. ئهو كرێكارانهلهوێ لهگهڵ ئهندێشهی شۆڕشگێرانهو چینایهتى سۆسیال ـ دیموكراتیك ئاشنا بوون. شۆڕشى ١٩٠٥ ڕووسیهرۆڵێكى گرینگى ههبوو لهچاندنى تۆوى ئاگابوونهوهى چینایهتى لهناو ئهو كرێكارهكۆچ كردووانهى كهلهكێڵگهكانى نهوتى باكۆدا كاریان دهكرد.

ئهم ڕهوتهكهلهدهورهى شۆرشى مهشروتیهتدا، هاوپهیمانى جیدى ڕهوتى لیبراڵ و نهتهوهخواز بوو، بهپێكهێنانى حیزبى (ئیجتماعیون ـ عامیون) و دواتر پێكهێنانی یهكهمین حیزبى كۆمۆنیستى ئێران لهساڵى 1299ى ههتاویدا، پێى نایهناو گۆڕهپانى خهباتى سیاسى و لهساڵهكانى دواتردا وێڕای گشت ئهو كۆسپ و تهگهرانهى كهلهسهر ڕێگهیدا دهركهوتن، بوو بهیهكێك لهڕهوتهبهشدارهگرینگهكانى گۆڕهپانى تێكۆشانى سیاسى ئێران. ئهم ڕهوتهكهبۆ ماوهى دهیان ساڵ بهسهر فهزاى فیكرى، سیاسى و فهرههنگى رۆشنبیرانى كۆمهڵگاى ئێراندا زاڵ بوو، سهرهڕاى ئهوهى كهبههۆى هۆگربوونی حیزبى توده بهسیاسهتى دهرهوهى یهكیهتى سۆڤیهت، زیانى بهرچاوى بهردهكهوت، بهڵام بهردهوام رۆڵى خۆى لهگۆڕهپانى تێكۆشانى سیاسى و كۆمهڵایهتى ئێراندا دهپاراست.

ئهم ڕهوتهلهدهورهى شۆڕشى ٥٧دا بههۆى ناكۆكیی فیكرى و باڵباڵێنى سیاسى و تهشكیلاتییهوه، نهیتوانى بهپێى قورسایى خۆى لهو ههل ومهرجهلهبارهكۆمهڵایهتییهكهڵك وهربگرێت و هاوسهنیگیهكی گونجاو لهناو هێزهسیاسییهكاندا پێك بهێنێت، كهلهپێناو بهرژهوهندى خۆیدا بێت. ههر ئهمهش بووههۆى ئهوهیكهدواتر لهلایهن دسهڵاتى دواكهوتوخوازى حاكمهوهسهركوت بكرێت.

هۆكارى شكستى ئهم ڕهوتهلاوازبوونى پێگه كۆمهڵایهتیهكهی نهبوو، لهبهر ئهوهیكهچینى كرێكار لهشۆڕشى ٥٧دا بهمانگرتن و بهشدارى ههمهلایهنهى خۆى لهو شۆڕشهدا پشتى رژێمى شاى شكاندبوو. هۆكاری شكستى ڕهوتى چهپ بهر لهههموو شتێك ئاكامی سهركوتگهریی وهحشیانهی یهكهمین ساڵهكانی پاش شۆڕش بوو.

بهمجۆرهدهبینین كهكۆمهڵگاى ئێران بهدرێژایى ئهم یهك سهد ساڵه، لهلایهكهوهگۆڕهپانی كێشمهكێشی ئهم سێ ڕهوتهلهگهڵ یهكتر ولهلایهكی ترهوهدژایهتی كردنیان لهگهڵ دهسهڵاتی زاڵ بۆ وهدهسهێنانی دهسهڵاتی سیاسی لهناو جهرگهی قهیرانهسیاسیهكاندا بووه‌. لهدوایین قۆناغی ئهو شهڕهدا واتهلهجهرهیانی شۆڕشی ٥٧دا، بهلهبهرچاوگرتنی ئهو باروودۆخ و هۆكارانهی كهئاماژهیان پێكرا، ڕهوتی ئیسلامی توانیی دهسهڵاتی سیاسی لهئێران زهوت كات.

كۆمهڵانی خهڵكی ئێران بهشێوهیهكى خۆڕسك و لهباروودۆخێكدا كهپێشتر ئاماژهمان پێكرد، دژ بهرژێمى شا راپهڕیبوون. بهڵام هێشتا ڕێبهریهكی شۆڕگێڕ و  پێشكهوتنخواز بۆ رێنمایى ئهم بزووتنهوه‌‌ پێكنههاتبوو. ئاشكرایهكهلهوهها باروودۆخێكدا جهماوهرى راپهڕیو ناگهرێنهوهبۆ ماڵهكانیان، بهڵكوو بهپشت بهستن بهیهكهمین و بهردهست ترین بهدیل درێژهبهبزووتنهوهكهیان دهدهن. ههڵبهت ئهوهخومهینى بوو كهزووتر لهوانى تر وهها بهدیلێكى خستهبهردهم جهماوهر. ئامانجى چاوهڕوانكراوی خومهینی واتهرووخانى شا دابین ببوو. كهوابوو دهبوایهئاگرى شۆڕش دابمركێت. خۆمهینی لهو ڕۆژانهدا كهشۆڕشی ئێران ستراتێژیهكی ڕوونی نهبوو، ئامانجێكی ڕوون و بهرچاوی خستهبهردهم خهڵك و لێبڕاوانهپهیگیری كرد،ڕۆیشتنی شاو و هیچیتر“. خۆمهینی بهپێی پێگهی تایبهتی خۆی وهك مهرجهعێكی تهقلید و چالاكوانی سیاسیی شیعهو بهلهبهرچاوگرتنی پێشینهی دژایهتیی لهگهڵ شا و ڕهخنهیهك كهبهیارمهتیی بۆچوونی دژهڕۆژئاوایی لهناو توێژێك لهڕووناكبیرانی ئێران بهدهستی هێنابیوو، بوو بهكهسایهتیهك كهلهدهورهی شۆڕشی ٥٧ و نهبوونی ئاڵتێرناتیوێكی دیكهدا ، بتوانیی ئامانجێك كهتوانای وهدی هاتنی ڕهخسابێت، بهجهماوهری خرۆشاو نیشان بدات.

بابەتی پەیوەندیدار

نابێت ئیزن بدرێت ڕژیم، قەیرانە ئابوورییەکەی بە دزینی نان لەسەر سفرەی خەڵک چارەسەر بکات.

komalah

یەک لەسەر چواری دانیشتووانی ئێران، دۆسییەی قەزاییان هەيە.

komalah

درووستكردنی سناریۆی نه‌زانانه‌ دژ به‌ چالاكانی مەدەنی سیاسه‌تێكی شكست خواردووه‌

komalah

زیانپێگەیشتوانی شەڕی  کۆنەپەرستانە لە ئوکراین چ کەسانێکن؟

komalah

منداڵان ئاسیب پەزیرترین توێژ له کۆمەڵگای ئێران

komalah

نەشتەرگەری ئابووری، ئاگری ڕق و تووڕەیی خەڵک بڵێسەدارتر دەگات

komalah