ژوئن 24, 2021
کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

به‌ره‌و نه‌مانی یه‌كجاریی توندوتیژی دژبه‌ ژنان

لهسهروبهندی یهكێك لهگرینگترین بۆنهكانی ساڵ، واته٢٥ی نوامبر، ڕۆژی خهبات لهگهڵ توندوتیژی دژبهژنان داین. ئهم دیاردهدڵتهزێنهیهكێكهلهئازاردهرترین ستهمهكانی پاشماوهی سهردهمی كۆن، كهلهنیزامی سهرمایهداریی سهدهی ٢١دا، ههروا لهسهر شانی مرۆڤایهتیی قورسایهتی دهكات. ئهوهیكهلهئاست جیهاندا پتر لهدوو ملیۆن ژن وهك كاڵا دهبنهقوربانی، ئهوهیكهملیۆنان كچی لاو لهپێنج قاڕهی جیهاندا بهبێ مافی ههڵبژاردن لهگهڵ پیاوان هاوسهرگیرییان پێدهكرێ، ئهوهیكهههموو ساڵێ نزیك بهملیۆنان كچی تازهلاو و لاو، دووگیان دهبن و ڕێژهی مهرگ لهناو ئهم كچهلاوانه دا، لهمانگهكانی دووگیانی و پاش زایمان، ٥ بهرابهری ژنانێكهكهلهتهمهنی مامناوهند دا هاوسهرگیری دهكهن، ئهوهیكهسهنعهتی پۆرنۆگرافی بووهتهسهنعهتێكی پڕ سوود لهئاستی جیهاندا، ئهوهیكهلهشهڕی ناوچهیی و نیابهتیی دهوڵهتانی بورژوایی دا، ژنان یهكهمین قوربانیانی توندوتیژی و دهستدرێژین لهلایهن هێزهدهرگیرهكانهوه، ئهوهیكهپتر له٩٠ ههزار ژن لهساڵدا دهبنهقوربانیی قهتڵی نامووسی، ئهوهیكهژنان بۆ ڕزگاربوون لهچنگ توندوتیژی دهست دهدهنهخۆكوژی، ئهوهیكهژنان یهكهمین قوربانیانی قهیرانهئابوورییهكانن لهبازاڕی كار دا، ئهوهیكهژنان بۆ كاری یهكسان لهگهڵ پیاوان، حهقدهستێكی كهمتر وهردهگرن، ههمووی ئهوانهو دهیان نموونهی دیكه، پێمان دهڵێ كهبۆ لهناوبردنی ئهم توندوتیژییهپێویستهئهو موناسباتهسیاسی، كۆمهڵایهتی و ئابووری و ئهو نیزامهچینایهتییهبكهینهئامانج كهههم ئهو باروودۆخهی خوڵقاندووهو ههم لهڕێگهی پتهو كردنی كۆمهڵگهی پیاومهزنهوه، دهسهڵاتی سیاسی ـــ ئابووریی خۆی دهپارێزێ.

ئهگهرچی موناسباتی كۆیلهتیی مزدیی مرۆڤ، سهرچاوهی ههڵاواردنی ڕهگهزیی و توندوتیژییهدژبهژنان، بهڵام بههۆی خهباتی ئازادی خوازانهو دادپهروهرانه، لهوڵاتانی پێشكهوتووی سهرمایهداری و پاشهكشهپێكردن بهمهزههب، بهربهستی كۆمهڵایهتی و یاسایی بهرامبهر بهداسهپاندنی توندوتیژی دژبهژنان، خوڵقاوه‌.

لهو نێوهدا ڕژیمی كۆماری ئیسلامی ههم وهك ڕژیمی داكۆكیكاری بهربهرییهتی سهرمایهداری و ههم وهك ڕژیمێك كهئایینی كردووهتهئامرازێك بۆ توند كردنهوهی ئهم موناسباتهدژهمرۆییانه، كارنامهیهكی یهكجار خۆفناكی لهماوهی ٤١ ساڵی ڕابردوودا تۆمار كردووه‌. ئهم ڕژیمهبهكهڵك وهرگرتن لهئایین، وهك ئامرازی ئیدێئۆلۆژیك و بهیارمهتیی كلتووری دواكهوتووی پیاومهزنانه، ههڵاواردن و نابهرابهریی ڕهگهزی و توندوتیژیی دژبهژنانی، یاسایی و ڕهسمی كردووه‌.

ئهوهیكهسهرهتاییترین مافهكانی ژنان لهوانهمافی تهڵاق، مافی سهرپهرستیی منداڵان، مافی میرات، مافی سهفهر كردن، مافی ههڵبژاردنی جلوبهرگ، مافی ههڵبژاردنی ڕشتهی خوێندن و هیتر لهلایهن ڕژیمی ئیسلامیهوهپێشێل كراوه، ئهوهیكهژنان مافی ههڵسووكهوتی ئازادانهیان لهگهڵ پیاوان نییه، ئهوهیكهههڵاواردنی ڕهگهزی لهههموو ئۆرگانهكانی كۆمهڵگا تهنانهت لهناوهندهكانی فێركردن بووهتهئهسڵێكی پارێزراو وسهرپێچكارانلهگهڵ زیندان و سزا بهرهوڕوو دهبنهوهو هاوكات ڕژیم بهدانی مافی چهند هاوسهری بهپیاوان و پهرهپێدانی سیغه، ڕوخسارێكی یاسایی بهلهشفرۆشی و كڕین و فرۆشتنی ژن وهك كاڵایهك دهدات، ههمووی ئهوانه،دیمهنێكی ئاشكران لهو جهحهنهمهی كهپێكهاتهی سهرمایهو ئایین لهئێران، خوڵقاندوویهتی.

توندوتیژی دژبهژنان بهههموو ئازارهكانییهوه، دیاردهیهكی كۆمهڵایهتییهو ههر وهك ههموو دیاردهیهكی كۆمهڵایهتیی دیكهپێویستهبهستێنی بهرههمهێنانهوهی بناسین و بهپێی تایبهتمهندییهكانی، بهشێوهی ڕێكخراو بۆ خهبات لهدژی، هێزی كۆمهڵایهتی ژنان و پیاوانی ئازادهو بهرابهری تهڵهب، بێنینهمهیدان. پێویستهوهها گوشارێك بخرێتهسهر دهوڵهتهكان كهقهبووڵی بكهن كهههرجۆرهتوندوتیژییهك دژبهژنان لهناو ماڵ، لهمهدرهسه، لهناوهندهكانی كار و لهههموو شوێنێكی كۆمهڵگا، سزای قورسی بهدواوهبێت. هیچ كهس نابێ ڕێگهبهخۆی بدات كهتوندوتیژی دژبهژن بهبابهتێكی كهسی، بنهماڵهیی، تاییفی، كلتووری و ئایینی پێناسهبكات و لهبهدواداچوون و سزا، لهئهمان دا بێت. ههركهس، بهههر شێوهیهك، توندتوتیژی دژبهژن ئهنجام بدات، پێویێستهبهبێ هیچ پاساوێك، سزا بدرێ. نهتهنیا نابێ ههموو شێوازێكی لێدان و توندوتیژیی فیزیكی و سووكایهتی كردن لهناو كۆمهڵگا و ههمووجۆر توندوتیژییهك لهشوێنی كار، قهدهغهبێت، بهڵكوو ئهو كهسهی كهتوندوتیژی لێ دهوهشێتهوه، پێویستهبكهوێتهژێر چاوهدێرییهوه‌.

خهبات لهپێناو نهمانی توندوتیژی دژبهژنان و لهوهش بانتر، خهبات لهپێناو یهكسانیی ڕاستهقینهی ژن و پیاو و ههڵوهشاندنهوهی ئاپارتایدی جنسییهتی، لهمێژوودا، زیاتر لهو شوێنانهبهڕێوهچووهكهچینی كرێكار یان بۆ وهدهست هێنانی دهسهڵاتی سیاسی حهرهكهتی كردووهو یان دهسهڵاتی سیاسیی ئهگهر بۆ ماوهیهكی كورتیش بهدهستهوهبووبێت، دایمهزراندووه‌. لهبهر ئهوهیكهئهم دهسهڵاتهسیاسی ــ كۆمهڵایهتییه،بههێرش كردنهسهر خاوهنداریهتیی تایبهت، لهگهڵ سهرهكیترین هۆكاری نابهرابهریی ژن و پیاو، بهشهر دێت. ههربۆیهلهناوبردنی بهستێنهئابووری و سیاسی و یاساییهكانی توندوتیژی دژبهژنان، لهههمان حاڵدا، لهمهسیری خهبات لهگهڵ نیزامی سهرمایهدارییهوهتێپهڕ دهبێت

بابەتی پەیوەندیدار

وڵامی بەتەوژمی خەڵکی کوردستان بە شانۆی هەڵبژاردنەکانی ڕژیم

rezan

سه‌ركه‌وتن له‌ بایكۆتی شانۆی هه‌ڵبژاردنه‌كان، سه‌ره‌تایه‌ك بۆ سه‌ركه‌وتنی گه‌وره‌تر

rezan

شانۆی هه‌ڵبژاردنه‌كان له‌ژێر سێبه‌ری ترس له‌ ئاخێزی جه‌ماوه‌ری

rezan

ئیمه‌نیی شوێنی كار به‌ زه‌بری هاوپشتیی چینایه‌تیی كرێكاران ده‌توانێ به‌سه‌ر سه‌رمایه‌داراندا بسه‌‌پێت

rezan

داهاتووی سیاسیی ئه‌فغانستان له‌ تارماییدا

rezan

هێزی سه‌ركوتی ڕژیم ده‌كرێ زه‌وینگیر بكه‌ین و سه‌ره‌نجام شكستی بده‌ین

rezan