×

مێنۆی سه‌ره‌وه‌

مێنۆی سه‌ره‌كی

ده‌ستڕاگه‌یشتنی خێرا

هه‌واڵی ماڵپه‌ڕ

false
true
false

بهپێی ڕاپۆرتهكان ڕۆژی سێشهممه٢٣ی گوڵان، بههۆی تهقهی هێزهكانی ڕژیم بهرهو ژمارهیهك لهكۆڵبهران لهبهرزاییهسنوورییهكانی شارستانی سهردهشت لهئۆستانی ئازهربایجانی غهربی، كۆڵبهرێكی لاو بهناویكامران مۆلانیا، خهڵكی گوندیگهولان، گیانی خۆی لهدهست دا. ئهم دهستهیه‌‌ لهكۆڵبهران بهبێ ئاگادار كردنهوه، لهمهودایهكی نزیكهوهو بهتۆمهتی ههڵگرتنی كاڵای قاچاخ كراونهتهئامانجی تهقهكردن. ئهوهش لهحاڵێكدایهكهبهپێی ڕاپۆرتهكان، بهرهبهیانیی ڕۆژی شهممه٢٠ی گوڵان، هێزهكانی ڕژیم لهسنووریبلهسووری خوارووههڵكهوتوو لهشارستانی خۆی، بهرهو دهسهتهیهك لهكۆڵبهران تهقهیان كردووهو كۆڵبهرێك بهناویلوقمان چوارگۆشه‌”یان كوشتووهو دوو كۆڵبهری دیكهشیان بهناوهكانیمهنسوور چوارگۆشه‌” و مهیسهم محهممهدییان بهسهختی بریندار كردووه‌. هاوكات، كۆڵبهرێكی خهڵكی بانهبهناویكهیوان كهوسهریلهكاتی كۆڵبهری لهبهرزاییهسنووریهكانی چۆمانی سهربهم ناوچهیه، بههۆی بهربوونهوهلهبهرزاییهكانهوه، گیانی لهدهست دا.

ئهم كرێكارهكۆڵبهرانهبهدهستی بهكرێ گیراوانی كۆماری ئیسلامی و بهپێی حوكمی جهنایهتكارانهی سهرتیپی پاسدار، حسێن زۆلفهقاری، جێگری سیاسیی و ئهمنیی وهزیری ڕژیم كهزهمانێك وێڕای ئهوهیكهكۆڵبهرانی بهقاچاوخچی پێناسهكرد و تاوانهكهیانینهبهخشراولهقهڵهمدا، وتی: “ئێمهلهناوچهسنووریهكان، هێڵی سوورمان ههیه، ههر كهس بێتهئهو ناوچانهلهپێشدا ئاگادار دهكرێتهوهو ئهگهر بایهخی بهئاگاداریهكهنهدا، دهكرێتهئامانج“.

لهدهورانی قهیرانی كۆرۆنا و قهرهنتینهیهدا، كۆماری ئیسلامی لهپێناو دیفاع لهقازانجپهرهستیی سهرمایهدا، لهههموو شوێنێك، كرێكارانی خستووهتهسهر دوو ڕێیانیی لهماڵهوهمانهوهوبرسیهتی چێشتن یان لهپێناو تیكهیهك نان مهترسیی كۆرۆنا قهبووڵ كردن، بهڵام لهكوردستان كرێكاری كۆڵبهر بۆ نان دهرهێنان نهتهنیا كۆرۆنا ههڕهشهی لێدهكات بهڵكوو بهردهوام، لهبهردهم مهترسیی كوژران بهتهقهی ڕاستهوخۆی بهكرێگیروانی سهرمایهش دایه‌. 

ئهو كۆڵبهرانهی وا بۆ پهیدا كردنی تیكهیهك نان ڕێگای مهرگ دهگرنهبهر و ڕوو دهكهنهكاری گواستنهوهی كاڵا لهسهر سنوورهكان، لهڕاستیدا، هێزی كاری بازرگانان و دهڵاڵانێكن كهلهشار و ئاواییهسنووریهكاندا جێگیرن. ئهوان لهخاڵێكی سنووریهوهكاڵاكان ڕهوانهدهكهن و لهخاڵێكی ترهكاڵاكانیان بهدهست دهگات، بهبێ ئهوهیكههیچ مهترسیهك ههڕهشهیان لێبكات، گیرفانیان پڕ دهكهن و حهقدهستێكی زۆر كهمیش دهدهنهكۆڵبهرهكان. لهماوهی ساڵانی ڕابردوودا ڕكوودی بهرچاوی ئابووریی ئێران و بهربهستهماڵییهكانی كۆماری ئیسلامی بوونه‌‌تههۆی گهشهی بازرگانیی كاڵایقاچاخلهناوچهسنووریهكانی كوردستان. لهماوهی ههموو ئهم ساڵانهدا، پێ بهپێی بهرزبوونهوهی ئاستی بێكاری لهشارهكانی كوردستان، ژمارهیهكی زیاتر لهكرێكارانی بێكار ڕوویان كردووهتهكۆڵبهری و بهههر ڕادهیهكیش ژمارهی كۆڵبهرهكان زیادیان كردووه، ئاستی حهقدهستهكانیان هاتووهتهخوارتر. كۆڵبهران ئهگهر لهڕابردوودا بۆ ههڵگرتنی ههر كیلۆیهك بار، بڕی ١٧ تا ١٨ ههزار تمهنیان وهردهگرت، لهئێستادا ناچارن تهنانهت به١٠ ههزار تمهنیش بۆ ههر كیلۆیهك، كۆڵهكانیان لهتێپهڕگهی مهرگ، تێپهڕێنن. ئهوان بۆ دهرهێنانی نان ناچارن كۆڵبهری بكهن و ههر ئهو جهبری نانهشهوایان لێدهكا كهمهترسیی و دژواریهكان، بهگیان قهبووڵ بكهن. بهڵام ئهگهر چوونهسهرهوهی ژمارهی كۆڵبهران دهبێتههۆی هاتنهخوارهوهی لهڕادهبهدهری حهقدهستهكانیان، لهبهرامبهردا، كهسب و كاری بهشێك لهبوارژوا ـــ بازرگانهكانی كورد، پڕ ڕهونهقتر دهكات.

كۆڵبهری، واتهئهو كارهسهخت و پڕ مهترسییه، بۆ كرێكارانی بێكار، بۆ ئهو ئینسانهشهریفانهی كهدار و نهداریان جهستهیانهو بۆ دابین كردنی بژێوی خۆیان و بنهماڵهكانیان، گیانی خۆیان بهئاو و ئاگردا دهدهن، لهڕوانگهی ڕژیمی كۆماری ئیسلامیهوه،پیشه‌” بهحیساب دێت. بهڵام كۆماری ئیسلامی ئهم حهقیقهتهسادهیهبهڕهسمی ناناسێت و بۆ پاساوكردنی جهنایهتهكانی خۆی دهرحهق بهكۆڵبهرانی زهحمهتكێشی ناوچهسنووریهكان، ئهوان بهقاچاخچی و بشێوێنهری ئابووری و تاوانبار، پێناسهدهكات. كاربهدهستانی ڕژیم لهباروودۆخێكدا ئهم كۆڵبهرهزهحمهتكێشانهبهتاوانبار و بشێوێنهری ئابووری لهقهڵهم دهدهن كهخهڵكی زهحمهتكێش، هیچ دهخاڵهتییان لهقاچاخی كهڵان وڕێكخراوی سپای پاسداران و هێندێك لهناوهندهڕهسمی و نیوهڕهسمیهكانی ڕژیم دا نییه‌.

ئهم باروودۆخهسهخت و دژوارهی كهڕژیم بهسهر جهماوهری زهحمهتكێشی سهر سنوورهكانی دا سهپاندووهتهنیا گۆشهیهكهلهدواهاتی ئهو سیاسهتهشووێنیستییهی كهكۆماری ئیسلامی دژبهخهڵكی كوردستان، لهماوهی چوار دهیهی ڕابردوودا، لهڕێگهی میلیتاریزهكردنی ئهم ناوچهیهو داسهپاندنی سیاسهتی سهركوتگهرانهو ئهمنیهتی كردنهوهی كهش و ههوای شارهكان، بهكردهوهی دهرهێناوه‌. ههر ئهم سیاسهت و پێداگرییهی ڕژیمی كۆماری ئیسلامی بۆ درێژهدانی ئهم باروودۆخه، بهستێنهكانی درێژهی بزووتنهوهی شۆڕشگێڕانهی كوردستانی خوڵقاندووه‌. ئهم بزووتنهوهڕادیكاڵهی كهتێیدا كرێكاران و زهحمهتكێشان و كۆڵبهرانی كوردستان، هێزی بزوێنهری سهرهكین، بزووتنهوهیهكهكهبێبهشی و بێ مافی بهچارهنووسی حهتمیی خهڵكی ستهملێكراوی كوردستان نازانێت و عهزمی جهزم كردووهكهكۆتایی بهههموو بهدبهختی و نههامهتیهكان بێنێت. بێ گومان، كرێكاران و خهڵكی زهحمهتكێشی كوردستان لهو خهباتهشۆڕشگێڕانهو مافخوازانهیه‌‌دا بهتهنیا نین و جهماوهری كرێكار و زهحمهتكێشی باقیی شوێنهكانی ئێران، كهئهوانیش لهدسهڵاتی ڕژیمی ئیسلامی وهگیان هاتوون، هاوڕێیانن. ههڵسووڕاوان و پێشڕهوانی بزووتنهوهی كرێكاریی ئێران پێویسته، ئاشنا كردنی هرچی زیاتری كرێكاران و بیروڕای گشتی لهگهڵ باروودۆخی مهترسیداری كۆڵبهران و ژان و ئازارهكانیان و خهباتی مافخوازانهی كۆڵبهران، بهئهركی خۆیان بزانن و پێویستهدژبهكوشتاری كۆڵبهران و لهپێناو دیفاغ لهمافیئینسانیی هاوچینهكانیان، لههیچ ههڵ و تێكۆشانێك دهریغ نهكهن.

لهباروودۆخێكدا كهكوشتنی كۆڵبهران ههروا درێژهی ههیه، خهڵكی كوردستان و بهتایبهت كرێكاران، نابێ لهبهرامبهر ئهم جهنایهت و ملهۆڕیهی ڕژیمی كۆماری ئیسلامیدا، دهست لهسهر دهست دانێن. كرێكاران و خهڵكی ستهملێكراوی كوردستان كهلهماوهی ساڵانی ڕابردوودا، گهلێك دیمهنی شكۆداری خهباتیان دژبهزۆرهملی و دهستدرێژیی ڕژیم لهخۆیان نیشان داوه، نابێ لهئاست كوشتاری كۆڵبهراندا بێ دهنگ بن. پێویستهههڵسووڕاوان و پێشڕهوانی بزووتنهوهی كرێكاری و مرۆڤهخهباتكارهكانی كوردستان، بۆ پێكهێنانی كهمپهینێكی سیاسی و تهبلیغی دژبهكوشتاری كۆڵبهران، دهست بخهنهناو دهستی یهكتر و بزووتنهوهیهكی ناڕهزایهتیی بهرین بخوڵقێنن.

true
Tags :

ئه‌م بابه‌ته‌ بێ ته‌گ دانراوه‌.

true
true
true

ئێوه‌یش ده‌توانن ڕای خۆتان تۆمار بكه‌ن


- بابەتێک لێرە نییە-


false