×

مێنۆی سه‌ره‌وه‌

مێنۆی سه‌ره‌كی

ده‌ستڕاگه‌یشتنی خێرا

هه‌واڵی ماڵپه‌ڕ

false
true
false

لهوتاری پێشووماندا باسمان لهتاوتوێ كردنی بهستێنهسیاسی و كۆمهڵایهتییهكانی سهرههڵدانی شۆڕشی ١٣٥٧ی ئێران كرد. لهدرێژهدا بارودۆخی نێونهتهوهیی و ئامانجهكانی ئهمریكا لهئێران و شێوازی دهخاڵهتی ئهوان لهكاروباری ناوخۆی ئهم وڵاتهدهدهینهبهر باس:

لهقۆناغێكدا كهكۆمهڵگای ئێران ههنگاو بهههنگاو لهبارودۆخێكی شۆڕشگێڕانهنزیك دهبۆوه، سهرمایهدارى ئیمپریالیستی، بهڕێبهریی ویلایهتهیهكگرتووهكانى ئهمریكا كهلهو پهڕى توانایى پیشهسازى و گهشهكردنى ئابووریدا بوو، پێویستیهكی تهواوى بهپهرهپێدانى بازاڕهكانى سهرمایهههبوو. كێبهركێی نێوان یهكیهتى سۆڤیهت و ئهمریكا تهوهرهی سیاسهتى نێودهوڵهتى بوو و بهمهبهستى داگیر كردنی ناوچهكانی ژێر كۆنتڕۆڵی یهكتر، شهڕ و پێكدادان و ململانێی فراوان لهناوچهجیاجیاكانى جیهاندا لهئارادا بوو. ئهمریكا بۆ پێشگرتن لهپهرهسهندنى نفووزى یهكیهتى سۆڤیهت لهناوچهكانى ژێر كۆنتڕۆڵی خۆی، پێویستى بهدهوڵهتانى سهقامگیر ههبوو. لهكۆتایى دهیهى ٧٠ی زایینیدا وڵاتى ئهفغانستان، پاش كودهتایهك كهلهو وڵاتهڕووی دا، بهكردهوهبوو بهناوچهیهكی ژێر نفووزى یهكیهتى سۆڤیهت، ههربۆیهئهمریكا سهبارهت بهئێران زۆر جیددی تر بوو.

لهوهها باروودۆخێكدا كۆمهڵانی خهڵكی ئێران، بههیواى گهیشتن بهئازادى و ژیانێكى باشتر و مرۆڤانهتر، دژ بهرژیمى شا ڕاپهڕین و شهپۆلهكانى شۆڕش لهماوهى ساڵێكدا سهرتاسهرى ئێرانى گرتهوه‌. ههر لهماوهی مانگهكانی پاییزى ساڵى ١٣٥٧هوه، بێ دهسهڵاتی رژیمى شا لهدامركاندن و كونترۆڵى شهپۆلهكانى شوڕش، بۆ ئهمریكا ئاشكرا ببوو.

دواى تاوتوێكردن و ههڵسهنگاندنى راپۆرتی ڕۆژانهی باڵوێزهكانى ئهمریكا و بریتانیا (سولیوان و بارسونز) كهلهتارانهوهراستهوخۆ چاودێرى باروودۆخهكهیان دهكرد، دهوڵهتى ئهمریكا گهیشت بهو باوهڕهی كهچیتر پشتیوانی لهشا سوودبهخش نییهو لهوانهیهباروودۆخهكهبهرهو خاڵێكى بێگهڕانهوهببات و ههر وهك ئهفغانستان، ئێرانیش بكهوێتهداوێنى یهكیهتى سۆڤیهتهوه‌.

لهم قۆناغهدا، دهوڵهتى ئهمریكا باوهڕى بهتوانایى نهتهوهخوازهلیبڕاڵهكانى ناو ئوپۆزسیۆنى رژیمی شا، بۆ كونترۆڵى بارودۆخهكه، نهبووئهمریكا و هاوپهیمانهرۆژئاواییهكانى بهمهبهستى پاراستنى ئێران و دوورخستنهوهی مهترسى چوونهدهرهوهی ئێران لهو پشتێنه‌‌ ئهمنییهى كهپێشتر بهدهوری یهكیهتى سۆڤیهتدا كێشا بوویان، پێویستیان بهسهنگهر و ریزبهندییهكى تازهبوو.

دهوڵهتى ئهمریكا ههر لهزووهوه، بهلهبهرچاوگرتنی بواری مادى و بیر و بۆچوونهكانى رهوتى ئیسلامى ئوپۆزسیۆنى شا، توانا و لێهاتوویی گونجاوی ئهو ڕهوتهی بۆ بوون بهقهڵایهكی دژهكۆمۆنیستی دهبینی. ههر بۆیهراوێژكارهئهمریكاییهكانى شا و دهربار بهبهردهوامى،شایان بهگرتنهبهرى رێوشوێن و ههڵسووكهوتى نهرم ونیانتر لهبهرامبهر رێبهرانى ئهم رهوته هان دهدا و ههڵبهتشاش ڕێنوێنیهكانی ئهوانی ڕهچاو دهكرد.

بۆ نموونهلهحاڵێكدا كهكتێبهكانى عهلى شهریعهتى بهههزاران نوسخه‌‌ چاپ و بهئاشكرا بڵاو دهكرانهوهو ناوهندى فهرههنگى حوسهینیهى ئیرشاد لهتاران بهئیمكاناتێكى فراوان و چاپخانهى پێشكهوتۆهوهلهخزمهت ئهو و هاوفیكرهكانیدا بوو و ههروهها گۆڤارى مهكتهبى ئیسلام لهشارى قۆم بهئاشكرا چاپ و بڵاو دهكرایهوه، ههڵسووڕاوانی چهپ تهنها بههۆى ههبوونی نامیلكهیهكی ماركسیستی دهبوایهساڵانێك حهبس و زیندانیانی درێژماوهیان تهحهمول كردبایه‌.

بهدرێژایی شهڕى سارد، ههروهك سهردهمی ئێستا، دهوڵهتى ئهمریكا وهك سیاسهتێكى دیاریكراو، نهتهنیا دهوڵهتهكانى هاوپهیمانى خۆى لهرووخان و ههرهسهێنان دهپاراست، بهڵكوو لهههمان حاڵدا دهیویست نیونیگایهكیشی بهئوپۆزیسیۆنى ئهو رژیمانهوهبێت و هاوپهیمانانى داهاتووى خۆى، لهناویاندا بدۆزێتهوهو دهست نیشانیان بكات.

چهندین بهڵگهى حاشاههڵنهگر بهدهستهوهن كهدهریدهخهن، ئهمریكا لهرێگاى جۆراجۆرهوهلهگهڵ كۆمهڵێك كهسانى ناو ئوپۆزیسیۆنى ئێران پهیوهندیی ههبووهكهدواتر لهحكوومهتى نوێی ئیسلامیدا ئهو كهسانهپۆست و مهقامى گرینگیان وهرگرتووه‌. بۆ نموونهپاش چوونى خومهینى بۆ پاریس، راستهوخۆ پهیوهندییان پێوهكرد و هێندێك قهرار و بهڵێنیان لهیهكتر وهرگرت.

جێگاى سهرنجه، دهوڵهتى ئهمریكا دواى رووخانى دهوڵهتىزاهیرشالهئهفغانستان،  ههر ئهو سیاسهتهی گرتهبهر و پشتگیری لهنهیارهئیسلامیهكانی ڕژیمی شا دهكرد‌. لافاوی پارهو چهكى ئهمریكایى لهرێگهى پاكستانهوه، بزووتنهوهی ئیسلامى ئهفغانستانى بههیز كرد و سهرهنجام بهدهسهڵاتی گهیاند.

سهبارهت بهتهوهری ئێرانیش بهوهگهیشتبوون كهرژیمی ئیسلامى بۆ سهنگهرگرتن لهبهرامبهر نفووزى یهكیهتى سۆڤیهتدا، گهلێك پۆتانسیهلی بهرچاو و سهرهنجڕاكێشى ههیه‌. لهسهردهمى شۆڕشى ساڵى ٥٧ دا بهبۆچوونى ئهمریكا و دهوڵهتانى سهرمایهدارى رۆژئاوا، بهرژهوهندییهئابوورییهكان، له‌‌ بهراورد لهگهڵ كونترۆڵى باروودۆخى سیاسى و مههاركردنى شهپۆلهكانى شۆڕش كهئاكامهكانى پێشبینى نهدهكران، لهپلهى دووهمدا بوو.(ههر چهند گهلێك بهڵگهلهدست دان كهدهریدهخهن خومهینى بهر لهبهدهسهڵات گهیشتنی، سهبارهت بهدرێژهپێدانى بێ كێشهى ههناردهكردنى نهوت بۆ رۆژئاوا، بهڵێنى تهواوى بهلایهنهرۆژئاواییهكان دابوو).

لهوهها ههلومهرجێكدا ئهمریكا و هاوپهیمانهئۆرووپایهكانى لهكۆنفرانسى (گوادولۆپ)دا رژیمى شا و داهاتووی ئێرانیان تاوتوێ كرد. (كارتێر، ئێشمیت، كالاهان، ژیسكاردێستن)، لهلایهكهوهبهكۆى دهنگ ئهوهیان پهسند كرد كهچیتر پێویست ناكات پشتگیرى رژیمى شا و دهربار بكهن و لهلایهكى ترهوهبڕیاریاندا پێداویستییهكانى مههارى شۆڕش، بۆ رهوتى ئیسلامى دابین بكهنلهراستیدا كۆنفرانسىگوادولۆپچارهنووسى رژیمى شاى دهستنیشان كرد و ههوڵ و چالاكییهكانى وڵاتهرۆژئاواییهكانى بۆ دانانى خومهینى لهجیاتی شا، هاوئاههنگ كرد. پاش ئهو بڕیار و رێكهوتنانه، ئهرتهش رایگهیاند كه، بێلایهنهو ماشێنی تهبلیغاتی ڕۆژئاوا بهقازانجی رهوتى ئیسلامی كهوتنهكار

ئهوان لهو كاتهدا بهباشى دهیانزانى كهدهوڵهتىشاپوورى بهختییارتوانایى كونترۆڵى شۆڕش و بهرگرى لهبهرژهوهندییهكانى رۆژئاواى، لهبهرامبهر مهترسى نفووزى یهكیهتى سۆڤیهتدا نییه‌. دهوڵهتى بهختیار وهك دهرفهتێك سهیرى دهكرا تا لهماوهى دهسهڵاتدارى ئهودا مهجالى ئهوهیان ههبێت كهلهگهڵ رهوتى ئیسلامی بهڕێكهوتن بگهن.

ئهوان نیگهرانى ئهوهبوون كهدهخاڵهتگهریی چاوهڕوان نهكراوى ئهرتهش باروودۆخهكهلهكۆنتڕۆڵ بهرێتهدهر و ئێران تووشی ناسهقامگیریهكی دێژماوهكات. لهروانگهى ئهوانهوهوهها باروودۆخێك، سهرهتایهك بوو بۆ ئهوهى كهئێران بكهوێتهداوێنى یهكیهتى سۆڤیهتهوه‌. بهواتایهكیتر ئهو بۆچوونهى كهئامانجى سهردانهكهى ژنڕاڵ (هایزر) بۆ تاران، وهرگرتنى پشتگیرى ئهرتهش لهدهوڵهتى بهختیار پێناسهدهكات، زۆر لهڕاستیبهدووره‌. لهڕاستیدا هایزر وهك ژنراڵێكى خاوهن ئهزموون، كهنفووزێكى زۆرى لهناو گهورهفهرماندهكانى ئهرتهشى شادا ههبوو و لهههمانكاتدا سیاسهتمهدارێكى لێهاتوو بوو، بهمهبهستى پێشگرتن لهههر چهشنهكردهوهیهكی كودهتایى لهلایهن ئهرتهشهوهو بهئامانجى ئامادهكردنى بارودۆخهكهبۆ دهسهڵاتدارێتى خومهینى رهوانهى ئێران كرا. سهركردهكانی ئهرهتهش بهتهواوتی گوێڕایهڵى شا بوون و ههر ئهویش بهختیاری هێنابووهسهركار.

لهم رووهوهئهرتهش هیچ كێشهیهكى لهگهڵ بهختیار نهبوو و فهرمانى پشتگیرى لهبهختیاری لهلایهن شاوهپێگهیشتبوو. بهڵام ئهمریكاییهكان باش دهیانزانى كهدهسهڵاتدارێتى بهختیار دهوام ناهێنێت. كهوابووتهوهری سهرهكی ئهوهبوو كهئهرتهش ڕێگهخۆشكهری بهدهسهڵات گهیشتنی ئیسلامیهكان بێت تا ئهوانیش بتوانن بهوهرگرتنى دهسهڵاتى سیاسى، شهپۆلهكانى شۆڕش كونتروڵ بكهنههڵبهت ئهوهتهنیا بهشێك لهو ستراتێژیهبوو، بهشهكهی دیكهی جێخستن و داسهپاندنى خومهینى وهك ئاڵترناتیڤى رژێمى پاشایهتی بهسهر بیروڕاى گشتى خهڵكى ئێراندا بوو. خومهینى كهلهسهرهتادا بڕیار بوو دواى دوورخستنهوهى لهعێراق، لهكویت یان سووریهنیشتهجێ بێت، بهوهرگرتنى راى راوێژكارهكانى، بهرهو پاریس رێكهوت. پاش نیشتهجێ بوونى خومهینى له‌ (نووفل لۆشاتۆ)، دهزگا راگهیاندنهكانى رۆژئاوا بهگشتى و بهتایبهتی بهشهفارسییهكانیان بۆ ئهو تهرخان كران. له‌ حاڵێكدا كه‌ هێزه‌ چهپهكان له‌ ناوهوهی ئێران بهكهمترین ئیمكاناتهوه، نوسخهی پۆلی كۆپی كراوی ڕاگهیهندراوهكانی خۆیان له‌ ئاستێكی سنوورداردا بڵاودهكردهوه، ههموو شهوێك بهشی فارسیی ڕادیۆیبی بی سیفهرمانهكانی خومهینیی له‌ سهرتاسهری ئێران له جاڕ دهدا.

شۆڕشى ئێران لهمهسیری پێشڕهویی خۆیدا هێندێك سهركهوتن و دهسكهوتى گرینگیشى بهدهستهێنا. لهوانهدهتوانین ئاماژهبهپێكهاتنی شۆڕاجهماوهرییهكان لهشارهكان، شۆڕاكرێكارییهكان لهناوهندهكانى بهرههمهێنان و دامهزراندنى دیموكراسیهتێكى راستهقینهلهخوارهوهلهبوارى ئازادى رادهربڕین و هتدبكهین. ههروهها پێویستهپهسهندكردنى دهوڵهتى بهختیار لهلایهن شاوهو ههڵوهشاندنهوهى ساواك و ههڵاتنى شا لهئێران بهدهسكهوتهكانى شۆڕش بزانین.

لهروانگهیهكى ترهوه، دهوترێت، لهمانگى بهفرانباری١٣٥٧دا كهمهترسى بهدیلێكى ئیسلامى بۆ شۆڕش جیدی بوو،پێویست بوو لهگهڵ بهختیاردا سازش و رێكهوتن بكرێت. بهڵام پرسیار ئهوهیهكهچ هێزێك دهیتوانی ئهو سازشهئهنجام بدات؟ لهڕاستیدا تێگهیشتن و لێهاتوویی پێویست بۆ بهرهوپێش بردن و جێبهجێ كردنى ئهمرێكی گرینگی لهمجۆره، نهلهلایهنهچهپهلائیكهكاندا ههبوو و نهوهها هێزێكى واقیعى و خاوهن جهماوهر كهلهو كاتهدا بتوانێت ئاڵاههڵگرى سازشێكى وهها بێت، بوونی ههبوو.

ڕاپهڕینی ٢٢ی رێبهندان و پێكدادانهچهكدارییهكانى ئهو رۆژانه، لهو ههلومهرجهدا وهك دژهرهوتێك خۆى نواند و لهحاڵێكدا روویاندا كهخومهینى بهبهردهوامى جهماوهرى لهرووداوى لهو چهشنه، مهنع دهكرد و ههراوهوریای لایهنگرهكانى لهگوێى ههمواندا بوو كهدهیان گوتئاغا هێشتا فهرمانى جیهادى نهداوه‌”.  بهڵام جهماوهر، كهلهرووى غهریزهوهمهترسی زهوت كردنی شۆڕشیان ههست پێكردبوو، گۆیان لهو قسانهنهبوو  و ههربۆیههێرش بۆ سهر ناوهندهكانى دهسهڵات كهلایهنگرانى خومهینى دیانویست دهست نهخواردوو تهحویلی وهرگرن، دهستیپێكرد. ئهم رووداوهكهلووتكهى شۆڕشى ٥٧ بوو، ئهمری سهركوتكردنى شۆڕشی لهساڵهكانى دواتردا، دژوارتر كرد. لهبهر ئهوهیكهخهڵك چهكیان بهدهستهوهبوو و ههر ئهوهش بووههۆى درێژبوونهوهى ماوهى سهركوتكردنى شۆڕش. بهڵام سهرئهنجام، ئهركى سهركوتكردنى شۆڕش كهرژێمى شا نهیتوانیبوو ئهنجامى بدات كهوتهئهستۆى رژیمى ئیسلامى و ئهم رژیمهلهساڵهكانى سهرهتاى دهیهى ٦٠ دا ئهو ئهركهى بهجێ هێنا.

true
Tags :

ئه‌م بابه‌ته‌ بێ ته‌گ دانراوه‌.

true
true
true

ئێوه‌یش ده‌توانن ڕای خۆتان تۆمار بكه‌ن


- بابەتێک لێرە نییە-


false