×

مێنۆی سه‌ره‌وه‌

مێنۆی سه‌ره‌كی

ده‌ستڕاگه‌یشتنی خێرا

هه‌واڵی ماڵپه‌ڕ

false
true
false

لهگاڵتهجاڕی یازدهههمین دهورهی ههڵبژاردنی مهجلیسی شۆڕای ئیسلامی نزیك دهبینهوه‌. پاش ئاخێزی جهماوهری و سهرتاسهریی بهفرانباری ٩٦ و ئاخێزی شۆڕشگێڕانهی مانگی خهزهڵوهری ٩٨ كهههر كامیان پتر لهسهد شاری ئێرانیان گرتهوه، ئهوهیهكهمین جارهكهڕژیمی كۆماری ئیسلامی بۆ ئاڕایشی سیاسیی نوێی باڵهكانی دهسهڵات، بهرهوپیری ههڵبژاردن دهروات. ئاخێزی مانگی بهفرانبار بهدرووشمیئیسلاح تهڵهب، ئۆسوولگهرا، ئیتر تهواو بوو ماجهراكۆتایی بهزاڵ بوونی پتر لهدوو دهیهگوتاری ڕێفۆرم خوازان بهسهر كهش و ههوای سیاسیی ئێراندا هێنا. ئهو ئاخێزهنهتهنیا ستراتێژی ڕێفۆرمی ڕژیم و خهیاڵی وهدی هاتنی خواستی بزووتنهوهكۆمهڵایهتیهكانی لهچوارچێوهی كۆماری ئیسلامیی ئیسلاحكراودا، لهگهڵ بنبهست بهرهوڕوو كردهوه، بهڵكوو فریویههڵبژاردن لهنێوان خراپ و خراپتری بهمهبهستی ڕاكێشانی خهڵك بهرهو سندووقهكانی دهنگدان لهدهستی ڕێفۆرمخوازانی حكوومهت و ههوادارانی هێنایهدهر و بێدهنگی كردن. ئاخێزی مانگی خهزهڵوهر و پانتایی جهنایات و كۆشتارێك كههێزهسهركوتگهرهكانی ڕژیم دژبههاووڵاتیانی ناڕازی ئهنجامیان دا، دژایهتیی دهسهڵاتدارانی لهگهڵ جهماوهری خهڵك بردهوهها قۆناخێكهوهكهئیتر جێگایهكی بۆ گاڵتهجاڕیی ههڵبژاردن و هێنانهگۆڕی سندووقی دهنگدانی ڕژیم نههێشتووهتهوه‌. سهرانی كۆماری ئیسلامی بهشهڕهنگێز و ئاژاوهگێڕ پێناسهكردنی لاوان و خهڵكی زهحمهتكێشی وهگیان هاتوو له ههژاری و بێكاری و وهبهر گوللهدانیان، نیشانیان دا كهئهمجارهیان ئیتر تهنیا بهزهبری سهرنێزهو توندوتیژیی تۆخ دهتوانن درێژهبهدهسهڵاتیان بدهن. ئاخێزی مانگی خهزهڵوهر وهك زهنگیمهتریسیی شۆڕشزهربهیهكی بهتهوژمی لهگوتاری تێپهڕینی ئارام و دژایهتی لهگهڵ شۆرش لهژێرناوی دووری كردن لهتوندوتیژی، دا. ئهو ئاخێزهههروهها ستراتێژی سیاسی و ڕێكاری ئهو بهشهلهئۆپۆزیسیۆنی بورژوازیی لهژێرناوی ههڵبژاردنی ڕێفراندۆمی قانوونی ئهساسی و بهڕێوهبردنی ههڵبژاردنی ئازاد، كهخوازیاری دهست بهدهست كردنی دهسهڵاتهلهسهرووی خهڵكهوه، تێكشكاند. لهڕاستیدا، ئاخێزی مانگی خهزهڵوهر، بهئاشكرا گوتاری تێپهڕینی شۆڕشگێڕانهی لهكۆماری ئیسلامی بههێزتر كردووه‌.

كادری ڕێبهریی سپای پاسداران و ئاڵقهی بهیتی ڕێبهری بهئاگادار بوون لهو ئاڵوگۆڕانهیهكهدهیانههوێ  لهدهرفهتی نومایشیههڵبژاردنی مهجلیسی ئیسلامی بۆ بهڕێزكردن و پتهو كردنی سهرلهنوێی ڕیزهكانی خۆیان كهڵك وهرگرن. ڕێبهریی سپا باش دهزانێ، ئێستا كهتوانیویانهبهخهڵتانی خوێن كردنی ئاخێزی مانگی خهزهڵوهر گیان بهسڵامهت بهدهر ببهن، دهبێ ڕێك ههر ئهو ڕێگایهش درێژهپێبدهن. ئهوان بهدهرس وهرگرتن لهئهزموونی ڕژیمهدیكتاتۆرهكان، بهوهگهیشتوون كهسهركوت تا كاتێك كارایی نیسبیی خۆی دهمێنێ كهبهردهوام توندتر بێتهوه‌. دهسهڵاتێك كهبۆ درێژهی مانهوهی خۆی ڕێگای سهركوت و ترس نانهوهو تۆقاندنی گرتهبهر، ئیتر هیچكات نابێ دهستی لێ ههڵگرێ، ئهگینا خۆی لهناو دهچێت. ئهو ڕژیمانهی وا لهوهمهنتقهخافڵن، به نهرم و نوان نواندن لهبوار سهركوت و زهبروزهنگیش دیسان زووتر دهڕووخێن.

كۆماری ئیسلامی بهڕێبهریی سپای پاسداران بۆ بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ گهلێك ئاخێزی چارهنووس سازتر كهلهڕێ دان، خۆی ئامادهدهكات. ههربۆیهفهقێكانی شۆڕای نیگههبان مهئمووریهتیان پێدراوهتا بهڕهتی سهڵاحیهت كردنی بهرین، بهستێنی موههندسی كردنی ههڵبژاردن، بهئامانجی پێكهێنانی مهجلسێكی تهواو فهرمانبهر و گوێ لهمست، ئامادهبكهن. ڕهتی سهلاحیهتی نزیك به٩٠ نوێنهری ئێستای مهجلیس، عهزمی سپای پاسدارانی بۆ یهكدهست كردنی مهجلیس نیشان دهدا. سپای پاسداران لهو دهورهیهدا كۆسپی سهر ڕێی ناوێت و ههر بۆیهش هیچ بایهخێك به‌‌ ناڕهزایهتیی حهسهن ڕووحانی و ڕێفۆرمخوازانی حكوومهتیی لهئاست ڕهتی سهڵاحیهتهكان، نادا. سهرهڕای ئهم ناڕهزایهتیانه، دیفاعی خامنهیی لهكردهوهی شۆڕای نیگههبان دهبێ دوایین پاشماوهكانی خۆشباوهڕی بهڕێفۆرمی ڕژیم لهڕێگهی مكانیسمی ههڵبژاردنهوه، لهناو بهرێت‌.

لهڕوانگهی كۆمهڵانی خهڵكی ئێرانهوه، ئهوهیكهبهناوی ههڵبژاردن لهئێرانی ژێر دهسهڵاتی ڕژیمی ئیسلامی لهماوهی چوار دهیهی ڕابردوودا لهجهریان دابووه، هیچكات چكۆلهترین پهیوهندیهكی بهمافی دهنگدان و مافی ههڵبژاردنی ئازادانهی تاكهكانی كۆمهڵهوهنهبووه‌. پرتهو بۆڵهی ئیعتدالیهكان و ڕێفۆرمخوازانی حكوومهتی سهبارهت به‌ “دهست نیشان كردن لهپڕۆسهی ههڵبژاردندا،یهك جهناحی و نهمانی كێبهركێ لهههڵبژاردنهكاندا،ساختهكاریی دهنگدان،دهخاڵهتی شۆڕای نیگههبان بۆ هێنانی نوێنهرانی بێ سهلاحیهت و سفر كیلۆمیتر بۆ مهجلیسی ئیسلامی، و لهوجۆرهڕهخنانه، لهڕاستیدا ڕهخنهی باڵهكانی دهسهڵاتهلهیهكتر و هیچ پهیوهندیهكی بهپێشێلكردنی مافی خهڵكهوهنییه‌. كهمپهینهكانی شانۆی ههڵبژاردنی ڕژیم، بهردهوام مهیدانی كێشمهكێشی جهناح و دار و دهستهكانی ڕژیمی ئیسلامی لهسهر دابهشكردنی دهسهڵات و پچڕینی بهشی زیاتر لهحاسڵی چهوساندنهوهیچینی كرێكار و جهماوهری زهحمهتكێش بووهو بووهتهگۆڕهپانی بهتاڵان بردنی سهروهت و سامانی كۆمهڵ. ڕژیم ئهمجارهیان كهدهنگی پێی شۆڕشی بیستووه، بۆ ئاڕایشی جهنگی دان بهڕیزهكانی خۆی، بۆ بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ مهترسیی شۆڕش، تهنانهت بهنوێنهرانی ئێستای مهجلیسهكهشی ڕوحم ناكات. لهئێستادا، ڕژیمی ئیسلامی بۆ ڕووبهڕوو بوونهوهلهگهڵ ئهو قهیرانانهی كهتێیدا گرفتار بووه، پێویستی بهمهجلیسیهكی یهكدهست و گوێ بهفهرمانی سپا ههیه‌.

بۆ بهرهی شۆڕش، وێڕای ئهنجامدانی ئهركهسهركیهكان، كاتی ئهوههاتووهكهدهورهی ئامادهكاریی گاڵتهجاڕیی ههڵبژاردن، بكاته‌‌ مهیدانی ڕسواكردنی ههرچی زیاتری ڕژیمی جهنایهتكاری كۆماری ئیسلامی. نابێ ڕێگهبدرێ كهڕژیم لهدواهاتهكانی ئاخێزی مانگی خهزهڵوهر و جهنایاتێك كهئهنجامی دا، لهكارهساتی بهردانهوهی فڕۆكهموسافیربهریهكهو كوشتاری ئینسانهبێ دیفاعهكان و درۆنانهوهلهمبارهوهو ههموو ههژاری و فهلاكهت و بێ مافیهك كهبهسهر جهماوهری خهڵكی دا سهپاندووه، گیان بهسڵامهت بهدهر ببات. لهئێستادا و لهباروودۆخێكدا كهجهماوهری خهڵك بهدرووشمیكۆماری ئیسلامی دهبێ بڕووخێتهاتوونهتهمهیدان و گشت كۆماری ئیسلامییان بردووهتهژێر پرسیارهوه، ڕۆیشتنهناو لیستی كاندیدهكانی نومایشی ههڵبژاردن بهمانای هاودهست بوون لهگهڵ جهنایهتكارانێكهكهلاوانی وهگیان هاتوو لهههژاری و گهندهڵیی دهسهڵاتیان، خهڵتانی خوێن كردووه‌. ڕۆیشتن بهرهو سندووقهكانی دهنگدان بهههر پاساو و بیانوویهكهوهبهمانای مهشرووعیهت دان بهو ڕژیمهو جهنایهتهكانیهتی. با بهپهیوهست بوون بهكهمپهینی ڕسوا كردنی گاڵتهجاڕیی ههڵبژاردنی مهجلیسی شۆڕای ئیسلامی، عهزمی لێبڕاوانهی خۆمان بۆ ڕووخاندنی ڕژیمی سهرمایهداریی ئیسلامی نیشان دهین. پێویستهنومایشی ئیدعای مهشرووعیهتی ڕژیم و پڕۆژهی یهكپارچهكردنی دژهشۆڕشی حكوومهتی، بكهینهشكست و ڕسواییهكی گهورهبۆ ڕژیمی كۆماری ئیسلامی.

true
Tags :

ئه‌م بابه‌ته‌ بێ ته‌گ دانراوه‌.

true
true
true

ئێوه‌یش ده‌توانن ڕای خۆتان تۆمار بكه‌ن


- بابەتێک لێرە نییە-


false