×

مێنۆی سه‌ره‌وه‌

مێنۆی سه‌ره‌كی

ده‌ستڕاگه‌یشتنی خێرا

هه‌واڵی ماڵپه‌ڕ

false
true
false

ڕووداوی بهربوونهوهی فڕۆكهئۆكراینیهكهلهلایهن پهدافهندی هێزی ئاسمانی سپای پاسداران و پهراوێزهكانی ئهو باسه، هێستاش سهردێڕی زۆربهی ههواڵهكانی ئێران و جیهانه‌. بۆ چوارهمین ڕۆژی بهردهوام، شهپۆلێك لهخۆپیشاندانهكان لهزانكۆكان و لهدهرهوهی زانكۆكان دژبهكۆماری ئیسلامی وهك خوڵقێنهری ئهم جهنایهته، لهئارا دایه‌. ههموو سهرانی ڕژیم لهم ڕووداوهدا بهتاوانبار لهقهڵهم دراون. ئهوهیكهلهو كارهساتهدا بۆ ههمووان دهركهوت، ئهو گهندهڵیهبوو كهبهشێكهلهماهیهتی ڕژیم، گهندهڵیهك كهسهرتاپێی ئهم ڕژیمهی گرتووهتهوه‌‌. حاشا لهواقعیهت كردنی ڕژیم، دیاردهیهكی تازهنییه‌. كاتێك سهرانی ڕژیم ڕوو بهخهڵك دهدوێن، ههمووان پێیان درۆ و ڕیاكاریهمهگهر ئهوهیكهپێچهوانهكهی بسهلمێندرێ. لهڕاستیدا درۆ كردن بهشێكهلهباوهڕی سهرانی ڕژیم لهخامنهیهوهبگرهتا ڕووحانی و فهرماندهكانی سپای پاسداران و ئهوانی تریان. ئهوان بۆ ئهو شتهی كهناویان ناوه‌ “بهرژهوهندی ئیسلام، ڕێگهبهخۆیان دهدهن كهدرۆ بكهن. درۆ كردن لهزمانی ئاخوندی داتهقیه‌”ی پێدهوترێ، كهكارێكی شهرعیهو هێندێك جاریش لهزۆمرهی واجباته‌. لهڕووداوی بهربوونهوهی فڕۆكهی موسافربهریی ئۆكرایندا، ئهگهر تێكنۆلۆژیی مۆدێرن و گوشارهنێونهتهوهییهكان لێگهڕابایهن و ئهگهر ترس لههاتنهسهرشهقامی دووبارهی خهڵك لهدڵیانی نهدابایه، بهخهیالێكی ئاسوودهوهبۆ ههمیشهئهو درۆیهیان دووپات دهكردهوه‌. ههڵبهت لهوجۆرهدرۆیانهلهكارنامهی ٤٠ ساڵهدهسهڵاتی كۆماری ئیسلامی دا بێ ئهژمارن. لهئێستادا بۆشایی نێوان زۆربهی خهڵكی ئێران و ڕژیمی ئیسلامی ئهوهندهقووڵ بووهتهوهكهحهڵك بۆ دیتنهوهی ڕاستیهكان، پێویستیان بهههڵسهنگاندنی ئیدعاكانی سهرانی ڕژیم نییه‌. گوێی خهڵك بهبیستنی ئهو درۆیانهعادهتی گرتووه‌. ئهوهیكهلهپهیوهند لهگهڵ ئهو كارهساتهدا گرینگیی ههیه، ئهو ڕاستیهیهكهڕژیم لهبهرابهر تووڕهیی خهڵكی ئێران و لهبهرابهر گوشارهدهرهكیهكاندا، دهست و پێی خۆی ون كردووه‌.  ڕژیم ڕهوایهتی ساختهتهحویلی خهڵك دهدات و درۆ دهكات، لهبهر ئهوهیكهلهكاردانهوهی خهڵك دهترسێ. ههموو ئهو ههڵیت و پڵیتانهی كهسهرانی ڕژیم دهیڵێن تا لهو كارهساتهدا پاكانهبۆخۆیان بكهن، هاوشێوهیعوزری خراپتر لهتاوان‌”هكهزیاتر لهزهلێكدا نوقمیان دهكات كهخۆیان خوڵقاندوویانه‌.

عهلی ڕهبیعی، وتهبێژی دهوڵهت، ڕۆژی دووشهممه٢٣ی مانگی بهفرانبار لهكۆنفرانسێكی ڕۆژنامهوانیدا وتی: “ئێمهبهدرۆزن لهقهڵهم دراوین، لهحاڵێكدا كههیچ یهك لهبهرپرسانی دهوڵهت لهوانه سهرۆك كۆمار لههۆكاری سهرهكیی بهربوونهوهی ئهو فڕۆكهیه‌‌ كهلهڕاستیدا ئاگری پهدافهندی خۆمان بووه، ئاگادار نهبوون.” ئهگهر ئیدعاكهی ڕهبیعی قهبووڵ بكهین ئهوكات پرسیار ئهوهیهكه،ئهوهچ دهوڵهتێكهكهبهو شێوهیهئاگادارنهبوونی خۆی لهڕووداوهكانی ناوهوهی وڵات بهههموان ڕادهگهیهنێت و تهنانهت ڕێگایهكیش بۆ پاساو كردنی نادۆزێتهوه؟

ههروهها، فهرماندهی سپای پاسداران وتی: “بهردانهوهی فڕۆكهی موسافربهریی ئۆكراین لهلایهنپهدافهندی سپاوهكهههڵهیهكی ئینسانی بووه، لهباروودۆخی جهنگی دا ڕوویداوهو لهئهنقهست نهبووه‌.” ههروهها وتیشی كه‌ “بهدوای هێرشی مووشهكی بۆسهر پێگهكانی ئهمریكا لهعێراق، بهردهوام چاوهڕوانی ئهوهبووین كهمووشهكهكرووزهكانی ئهمریكا بهرهو ئێمهبهاویشترێن.” ئهگهر ئهم ئیدعایهش قهبووڵ بكهین، دیسان ئهو پرسیارهدێتهگۆڕێ كهبۆچی سهبارهت بهباروودۆخی جهنگی هۆشدارتان بهخهڵك نهدا؟ ئهگهر بهقسهی خۆتان باروودۆخهكهجهنگی بووه، بۆچی ڕێگهی ههڵفڕینتان بهفڕۆكهمهدهنیهكان داوهو بۆچی لهكاتی خۆیدا ئاسمانی ئێرانتان چۆڵ نهكردووه؟ لهماوهی ئهم چهند ڕۆژهدا لهو ڕهوایهتهبێ سهر و پێیانهزۆر لهزمانی سهرانی ڕژیمهوهبیستراون.

بهڵام وتنی ئهم ههڵیت و پڵیتانهلهخۆڕا نین. گوشارێكی واقعی، كۆماری ئیسلامیی لهقهیرانێكی كۆمهڵایهتی و سیاسیدا نوقم كردووه‌. ئاخێزی مانگی خهزهڵوهر و ههڵچوونی تووڕهیی خهڵك لهماوهی چهند ڕۆژی ڕابردوودا، ههڕهشهبهتاڵهكانی سپای پاسداران لهئهمریكا و لهدهست دانی قاسم سولهیمانی وهك مۆرهیهكی سهرهكییان، هاواری ڕهسای خهڵیكی عێراق دژبهحزوور و دهخاڵهتهكانی كۆماری ئیسلامی لهو وڵاته، ههموو ئهوانهدهستیان داوهتهدهستی یهك و سهرانی ڕژیمیان تووشی سهرلێشێواوی و وتنی قسهی بێ ناوهرۆك كردووه‌. كابووسی ڕووخانی كۆماری ئیسلامی، یهكگروویی ناو ڕیزهكانی ڕژیمی تێكداوه‌. خهڵك بۆ جارێكی دیكهپاش مانگی خهزهڵوهر هاتنهسهر شهقامهكان و بهبهرز كردنهوهی درووشمهكانیان سهرتاپێ ڕژیمیان كردهئامانج.  پهیامی حهرهكهتهكانی چوار ڕۆژی ڕابردوو بهسهرانی كۆماری ئیسلامی ئهوهیهكهكوشتاری ١٥٠٠ كهس و دهستبهسهر كردنی پتر له٧ ههزار كهس، خهڵكی نهترستاندووه‌. ئهو جهماوهرهی كهلهماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا هاتنهسهر شهقامهكان، بهئاگادار بوون لهوهحشیگهریهك كهڕژیم لهمانگی خهزهڵوهردا نواندی، بێ گومان، بۆ جارێكی دیكهلهبهرامبهر هێزی پڕچهكی ڕژیمدا سنگیان دهكهنهوهقهڵغان و پڕ بهگهروویان هاواری مهرگ و نهمان بۆ دیكتاتۆر دهڵێنهوه‌.

true
Tags :

ئه‌م بابه‌ته‌ بێ ته‌گ دانراوه‌.

true
true
true

ئێوه‌یش ده‌توانن ڕای خۆتان تۆمار بكه‌ن


- بابەتێک لێرە نییە-


false