×

مێنۆی سه‌ره‌وه‌

مێنۆی سه‌ره‌كی

ده‌ستڕاگه‌یشتنی خێرا

هه‌واڵی ماڵپه‌ڕ

false
true
false

كاتێك كهسهرانی ڕژیم له٢٢ی مانگی بهفرانباردا دانیان بهوهدانا كهفڕۆكهی موسافربهریی تارانكی یێف به١٧٦ سهرنشینهوهلهلایهن مووشهكی بالیستیكی ڕژیمهوهكراوهتهوهئامانج و پێكراوهو ئهو ڕاستیهش دهركهوت كهسێ ڕۆژی تهواو ههموو كاربهدهستانی ڕژیم و بڵینگۆكانیان بهئاشكرا درۆیان كردووه‌. ههر ئهوانهی وا بهو پهڕی بێشهرمیهوههۆكاری بهربوونهوهی فڕۆكهكهیان كێشهی فهننی ڕاگهیاند، لهئێستادا و لهباروودۆخێكدا كهئیمكانی شاردنهوهی هیچ جهنایهتێكیان بۆ نهماوهتهوه، داخ و كهسهر دهردهبڕن و ئیدعا دهكهن كهكهش و ههوای جهنگیی لهو ڕۆژهدا و ئهگهری هێرشی ئاسمانی، ئهو ڕووداوهی خوڵقاندووه. بهڵام ئاشكرایهكهبهو قسانهتهنیا خۆیان فریو دهدهن. خهڵك بهباشی دهیانزانی كهكۆماری ئیسلامی ههوڵ دهدا تا بهو پهڕی بێشهرمیهوهحهقیقهت بكاتهقوربانی.

سهرانی ڕژیم سێ ڕۆژی تهواو كارنهڤاڵی ڕهشپۆشیی خۆیان، شار بهشار گهڕاند و بۆ سهردارهمیلییهكهیان كهگۆیا قارهمانی شهڕ لهگهڵ داعش بووه، سێ ڕۆژی تهواو ماتهمینی گشتیان ڕاگهیاند بهڵام بۆ خهڵكێك كه١٥٠٠ كهس لهئازیزانیان لهمانگی خهزهڵوهردا كوژرابوو تهنانهت ڕێگهیان نهدا بهئارامشهوهتهرمهكانیان بهخاك بسپێرن. هێشتا چهند كاتژمێر لهئیعترافی بهردانهوهی فڕۆكهموسافیربهریهكهلهلایهن ڕژیمهوهتێپهڕ نهببوو كهخوێندكارانی زانكۆكانی ئهمیركهبیر، شهریف و تاران دهستیان دایهكۆبوونهوهو لهماوهیهكی زۆر كورتدا شهقامهكانی دهورووبهری زانكۆكان پڕ بوون لهجهمعیهت و هاواریان كردبهسیجی، سپاهی، داعشی ئێمه، ئێوهن، سپاهی حهیا كه، مهملهكهت ڕهها كه‌”،ههتا كهی جهنایهت، مهرگ و نهمان بۆ ویلایهت، بهمن مهڵێ فیتنهگێڕ، فیتنهئهتۆی ستهمكار“. هێرشی گاردی ویژهو هاویشتنی گازی فرمێسك ڕێژ تهنیا ئاگری ڕق  و تووڕهیی گهشاندهوه‌. لهو نێوهشدا زیاتر لهههموان دهنگی ڕهسای ژنانی بوێر دهبیسترا كهڕووبهمۆتۆسوارانی گاردی ویژه دهیانكوتبێ شهڕهف، بێ شهرهف“. لاوانی بوێر و ناڕازی هاواریان دهكردئێمهئههلی شهڕین، وهرهمهیدان با بهشهڕ بێین،كوشتهمان نهدا كهسازش بكهین، ڕێبهری قاتڵ ستایش بكهین“. بهمجۆرهههموو كارنهڤاڵهكانی ڕژیم بۆ مهرگی فهرماندهجهنایهتكارهكهی سپا و بۆ بهناو قارهمانی دژهداعشهكهیان و ڕێبهرهمهزنهكهیان بووهبههیچ و سهریان لهو بورهشدا وه‌‌بهرد كهوت و زۆر زوو مهعلووم بوو كهئهو مانۆڕانهو هێز نواندنی ڕژیم ناتوانێ خهڵكی وهگیان هاتوو لهمهیدان بخاتهدهر و دهركهوت كهناڕهزایهتی و خرۆشی خهڵكی ههژار و بێبهری لهئازادی، بهو كارنهڤاڵانهدانامركێ.

بۆ جارێكی دیكهشهوی شهممه٢٢ی مانگی بهفرانبار، خوێندكارانی بوێری زانكۆكان كهڕێك دوای كوشت و كوشتاری مانگی خهزهڵوهر، ١٦ی سهرماوهزێكی ڕادیكاڵ و شۆڕشگێڕانهیان بهڕێوهبردبوو، وهك پێشڕهوانی بهشی ههستیاری كۆمهڵ، هاواری دادخوازیی قوریانیانی هێرشی مووشهكیی ڕژیم