×

مێنۆی سه‌ره‌وه‌

مێنۆی سه‌ره‌كی

ده‌ستڕاگه‌یشتنی خێرا

هه‌واڵی ماڵپه‌ڕ

false
true
false

ڕاپۆرتهكان لهعێراق باس لهوهدهكهن، دهست لهكار كێشانهوهیعادڵ عهبدۆلمهدیسهرۆك وهزیری ئهم وڵاتهبهدوای تێپهر بوونی دوو مانگ لهناڕهزایهتییهكان، گڕی تووڕهیی خۆپیشاندهرانی كهم نهكردووهتهوه‌.

بهپێی ڕاپۆرتی ههواڵنێری ڕویترز، ڕۆژی شهممه٩ی سهرماوهز، خۆپیشاندان لهشاری ناسرییهكهلهم دواییانهدا دهیان كهس لهناڕازییان بهدهستی هێزهئهمنییهكان گیانیان لهدهستدا، ههروهها درێژهی ههیه‌. “عادڵ عهبدۆلمهدیبهدوای تێپهر كردنی دوومانگ لهناڕهزایهتییهكان، لهئاكامدا ڕۆژی ههینی ڕایگهیاند كهدهست لهكار كێشانهوهی خۆی ڕادهستی پارڵهمان كردووه‌.

true
Tags :

ئه‌م بابه‌ته‌ بێ ته‌گ دانراوه‌.

true
true
true

ئێوه‌یش ده‌توانن ڕای خۆتان تۆمار بكه‌ن


- بابەتێک لێرە نییە-


false