×

مێنۆی سه‌ره‌وه‌

مێنۆی سه‌ره‌كی

ده‌ستڕاگه‌یشتنی خێرا

هه‌واڵی ماڵپه‌ڕ

false
true
false

لهڕۆژی ههینی ٢٤ی مانگی خهزهڵوهر كهچوونهسهرهوهی سێ بهرابهری قیمهتی بێنزین وهك چهخماخهیهك ئاگری ناڕهزایهتی و تووڕهیی پنگ خواردووی خهڵكی گهشاندهوه، سهرانی ڕژیمی ئیسلامی بۆ سهركوت و خوێناوی كردنی ئهم ناڕهزایهتیهلههیچ جهنایهتێك دهریغیان نهكرد. لهوهلی فهقیهوهبگرهتا سهرانی سێ قووهكه، فهرماندهورد و درشتهكانی سپا، ئیمام جومعهكان، ئۆستاندار، ئیسلاح تهڵهب و ئۆسوولگهرا، لهترسی شهپۆلی خرۆشانی ڕق و تووڕهیی ههژاران، هاودهنگ لهگهڵ یهك، ئامادهیی خۆیان بۆ خوێناوی كردنی موقاومهتی ناڕازیان دهربڕی. سپای پاسداران لهبهیانیهیهكدا ناڕازیانی به‌ “ئاژاوهگێڕوكینهیی  ناولێبرد و ڕایگهیاند كه‌ “ئهوانهكهسانی ڕاهاتووی ناوهوهو دهرهوهی وڵات بوون و بهوهرگرتنی بڕی پارهیهك دهستیان داوهتهئاگردان و ڕووخاندنی ناوهندهكان“. ڕووحانیش ههڕهشهی لهكهسانێك كرد كهبهماشێنهكانیان ڕێبهندانیان درووست دهكرد و وتی كهلهڕێگهی ئهو كامێرایانهی كهلهزۆربهی شارهكان دامهزراون، ماشێن و ژومارهكهیان شناسایی دهكرێن. خامنهیی فهرمانی دا كههێزهئینتزامی و بهسیجهكان ئهركی خۆیان كه پاراستنی ئهمنیهتهبهباشی بهڕێوهبهرن. بهڵام سهرهڕای ههموو پێش كاری و تهدبێرێك كهسهرانی سێ قووهكهو كادری ڕێبهری سپا و دهزگا ئیتلاعاتی و ئهمنیهتیهكان ئهنجامیان دا، نهیانتوانی ناڕهزایهتی خۆڕستی ههژارانی شار و لاوانی بێكار بهپێی بهرنامهو نهخشهیهك كهدایانڕشتبوو دهستبهجێ خهفهبكهن و بهر بهشهپۆلی خرۆشانی ناڕهزایهتی بگرن.

لهئێستادا كهئاخێزی سهرتاسهری مانگی خهزهڵوهر لهشكڵی خرۆشانی خۆیدا نهماوه، هێشتا بهوردی پانتایی ئهو جهنایهتانهی كهڕژیم دژبهناڕازیان ئهنجامی داوهڕوون نهبووهتهوه‌‌. بهپێی ڕاپۆرتی ڕێكخراوی لێبوردنی نێونهتهوهیی، لهجهریانی ئهم ناڕهزایهتیانهدا لانیكهم ١٦١ كهس گیانیان لهدهست داوه‌. كاناڵی تێلێگرامی وێبسایتی كهلیمه، كهلهگهڵ هێندێك لهكۆڕ و ئهنجومهنهكانی ڕژیم پهیوهندی نزیكی ههیه، لهسهر زاریسهرچاوهیهكی ئاگادارژمارهی گیان بهخت كردوانی ڕووداوهكانی ڕابردووی ههتا ئێستا ٣٦٦ كهس ڕاگهیاندووه‌. بهپێی ڕاپۆرتهكان لهجهریانی ناڕهزایهتیهكانی ئهم چهند ڕۆژهدا پتر لهههزار كهس بههۆی تهقهی ڕاستهوخۆی هێزهئینتزامیهكان و گاردی ویژهبریندار بوون كهزۆربهیان لهماڵهكان دا بهسهر دهبهن و لهجێدا كهوتوون. ههروهها بهوتهی وتهبێژیكومیسیۆنی ئهمنیهتی میللیی مهجلیسنزیك به٧ ههزار كهس دهستبهسهر كراون. شهپۆلی دهستبهسهركردنهكان ههروا درێژهی ههیه، لهڕۆژانی ٧ و ٨ی مانگی سهرماوهزدا لهئۆستانی تاران و سیرجان ٥٥ كهس دهستبهسهر كراون. زۆربهی دهستبهسهر كراوان لهشوێن گهلێك ڕاگیراون كهتهنانهت بنهماڵهكانیشیان لێی ئاگادار نین. ڕژیم لهترسی كاردانهوهی بیروڕای گشتی دژبهپانتایی جهنایاتێك كهلهماوهی ئهم چهند ڕۆژهدا ئهنجامی داوهئاماری ڕاستهقینهی قوربانیان دهشارێتهوهو بۆ تهكمیل كردنی كردهوهی سهركوتگهرانهی خۆی و پێشگرتن لهڕهنگدانهوهههواڵی پهیوهندیدار بهجهنایهتهكانی، دهستی داوهتهسانسۆڕی بهرینی میدیاكان.

سهرانی ڕژیم و ئۆرگانهسهركوتگهرهكان و سهدا و سیما، لهماوهی چهند ڕۆژی ڕابرداوودا بهشێوهی هاوئاههنگ دهستیان داوهتهتوقاندن و ترس وهبهرنان سهبارهت بهچارهنووسی دهستبهسهركراوان. وهزیری ناوخۆی كابینهی ڕووحانی لهبهرنامهیهكی تلویزیۆنی دا باسی  لهبهشداریمونافق و سهڵتهنهت تهڵهب و كافرلهم ناڕهزایهتیانهدا كرد. باقی كاربهدهستانی دیكهی ڕژیمیش ئیدعایان كردووهكه‌ “١٨٠ لیدێری ئاژاوهگێڕهكانیان دهستبهسهر كردووه‌. لهلایهكی دیكهشهوهئهگهرچی وێنهو فیلمی تهقهی ڕاستهوخۆی بهكرێ گیراوانی ڕژیم ڕووبهناڕازیانی سهر شهقام لهتۆڕهكۆمهڵایهتیهكاندا دهست بهدهست دهگهڕێ، بهڵام وتهبێژی سپای پاسداران بهو پهڕی پهستی و داماویهوهئیدعای كردووهكهناڕازیانی ڕاهاتوو و دهورهدیتوو بهمهبهستی ئاژاوهنانهوهبه‌ “كۆڵتی شاراوه‌” تهقهیان لهخهڵك كردووه‌. بهڵام لهوهش بێشهرمانهتر و داماوانهتر ئهوهیهكهسهدا و سیمای كۆماری ئیسلامی لهگهڵداعشییهك بهناوی‌ “ئهبۆلفهزل بههرامپوور،كارناسی باڵای ئهدهبیات و علووم قورئانیسهبارهت بهچارهنووسی دهستبهسهركراوان وتووێژ دهكات. ئهم ئیدێئۆلۆگه‌ “داعشییهی ڕژیمی ئیسلامی بهگێڕانهوهی ئایهیهك لهقورئان وتیئهوانیان گرت، دهستی ڕاستیان بڕینهوه، پای چهپیشیان بڕینهوه، چاوهكانیان دهستبهجێ دهرهێنا و دواتر كوشتیانن. بهوهدهڵێن زهجر كوژیههروهها جهختییشی كردهوهكه‌ ” بهپێی ئایهكانی قورئان دهستبهسهركراوانی ئهم دوایانهدهبێ ههر لهشوێنی جهنایهتهكهیان لهبهرچاوی خهڵك زهجركوژ بكرێن. “

بهم شهپۆلهتهبلیغهژههراویانهی كهئهندامانی ههیئهتی مهرگ و ڕێكخهرانی كوشتاری زیندانیه سیاسیهكانی دهیهی ٦٠ و خۆڵقێنهرانی قهتڵی زنجیرهیی وكههریزهكهكان دهستیان پێكردووهمهعلووم نییهكهچ پیلانێكی دژهئینسانیان بۆ دهستبهسهركراوانی ئاخێزی مانگی خهزهڵوهر داڕشتووه‌. بهڵام ئاشكرایه‌‌ كهخهڵكی ئێران دهمێكهلهسهردهمی هاوینی ٦٧ تێپهڕبوون. ئهگهر ئهو سهردهم ڕژیمی كۆماری ئیسلامی بهسهر شهپۆلی خۆشباوهڕیی جهماوهردا حكوومهتی دهكرد، ئهمڕۆكهبۆ درێژهبهدهسهڵاتهكهی لهگهڵ دهریایهك لهنهفرهت و بێزاری گشتی بهرهوڕووهو قهیرانێكی قووڵ و ههمهلایهنهڕژیمی خستووهتهمهنگهنهوه‌. لهڕاستیدا ئاخێزی مانگی بهفرانباری ٩٦ و خهزهڵوهری ٩٨ خهبات بۆ ڕووخاندنی ئهم ڕژیمهی خستهقۆناخێكی نوێوه‌.

سهرهڕای ئهمانه، پێویستهتوانای سهركوت و بێ ڕهحمی ڕژیم بهردهوام لهبهرچاو بگیرێت. نابێ ڕێگهبدرێ دهستبهسهركراوانی ئاخێزی مانگی خهزهڵوهر  بهچارهنووسی دهستبهسهركراوانی ناڕهزایهتیهكانی ٨٨ و ئاخێزی مانگی بهفرانباری ٩٦ گرفتار بن. پێویستهدهستبهجێ خهبات بۆ ئازادیی بێ شهرت و مهرجی دهستبهسهركراوان بخرێتهدهستووری كارهوه‌. پێویستهسهبارهت بهژومارهی دهستبهسهركراوان و پێناسهیان ڕوونكردنهوهبدرێت تا ڕژیم نهتوانێ بهشێوهی شاراوهههر بهڵایهك كهبیههوێ بهسهریان بێنێ. پێویستهبهبهشداریی بهرین لهكۆبوونهوهی ناڕهزایهتی بنهماڵهی بهندكراوان، بزووتنهوهی هاوپشتی لهگهڵ دهستبهسهركراوان بههێز بكرێت. پێویستهئازادی دهستبهجێی سهرجهم دهستبهسهركراوان، ببێتهخواستی ههموو ناڕهزایهتی و مانگرتنێك لهئێران. دهرهوهی وڵاتیش پێویستهببێتهمهیدانی بهرینی كهمپهینی سیاسی و تهبلیغی بۆ دیفاع لهئازادی دهستبهسهركراوانی ئاخێزی مانگی خهزهڵوهر و ههموو زیندانیانی سیاسی. بێ گومان پشتیوانیی ناوهندهپێشكهوتوو خواز و ڕێكخراوهكرێكاریهكان و ههموو ئینسانهئازادیخوازهكانی جیهان دهتوانێ ههزینهی سیاسیی ئهم جهنایهت و سهركوتگهریهبۆ كۆماری ئیسلامی زۆر بهرێتهسهر. لهیهك كهلامدا، پێویستهخهبات بۆ ئازادی و ڕزگار كردنی گیانی ئهم ئازیزانهبخرێتهئهولهوییهتهوه

true
Tags :

ئه‌م بابه‌ته‌ بێ ته‌گ دانراوه‌.

true
true
true

ئێوه‌یش ده‌توانن ڕای خۆتان تۆمار بكه‌ن


- بابەتێک لێرە نییە-


false