×

مێنۆی سه‌ره‌وه‌

مێنۆی سه‌ره‌كی

ده‌ستڕاگه‌یشتنی خێرا

هه‌واڵی ماڵپه‌ڕ

false
true
false

دوای تێپهڕینی كهمتر لهدوو ڕۆژ لهبڕیاری سهرانی كۆماری ئیسلامی بۆ گران كردنی قیمهتی بێنزین، ناڕهزایهتی جهماوهری، سهرتاسهری ئێرانی لهشۆماڵهوهتا جنووب گرتووهتهوه‌. لهزۆربهی شارهكان، هێرشی هێزهكانی ڕژیم بۆسهر خۆپیشاندهران، ناڕهزایهتیهكانی بهرهو توندوتیژی بردۆوهو بهپێی ڕاپۆرتهكان ههتا ئێستا دهیان كهس گیانیان بهخت كردووهو بهسهدان كهسی دیكهش بریندار بوون. خهڵكی وهگیان هاتوو بهدهستی بهتاڵ و بهمشتی گرێ كراوهوهو بهگهرووی پڕ لههاوارهوهبهرهنگاری هێزی سهركوتگهری پڕچهك كراو بوونهتهوه‌.

بهڵام ههر ئهو ئاستهلهدهرخستنی هێزی خهڵك و پهرهسهندنی خێرای، سهرانی ڕژیمی زیاتر تووشی سهرلێشێواوی كردووهو بهشێك لهدهسهڵاتی خستووهتهبیری پاشهكشهوه‌. ههر لایهنێك ههوڵ دهدات خۆی لهبهرپرسایهتی بڕیاری گران كردنی بێنزین بدزێتهوه‌. ئهوهش لهحاڵێكدایهكهئهم بڕیارهلهلایهنشۆرای عالی ئیقتسادكهههر سێ قووهكان تێیدا بهشدارن و خامنهیی ناویژووری فكری شهری ئابووریی لهسهر داناوه، گیراوه‌. بهڵام سهرۆكی كۆمیسیۆنی ئهمنیهتی میللی و سیاسهتی خارجیی مهجلیس دهڵێ كه‌: “مهجلیسی شۆرای ئیسلامی هیچ جۆرهدهخاڵهتێكی نهبووهو تهنانهت لهو ههوڵهچاوهڕوان نهكراوهی دهوڵهتیش ئاگادار نهبووه‌. بهوتهی ئهو ئهم ههوڵهبهگشتی ههوڵێكی ههڵهیه‌” و بهئامادهكردنی گهڵاڵهیهكی ئهولهویهتدار بۆ مهجلیس خوازیاری ڕاگرتنی چوونهسهرهوهی قیمهتی بێنزین دهبێت. لهلایهكی دیكهوهچهندین ئایهتوڵڵاش خۆیان خستووهتهناو ڕیزی ڕهخنهگرانهوهو تهنانهت لهئهندامانیمهجمهعی تهشخیسی مهسلهحهتی نیزامیش دهبێسترێ كهئهم بڕیاڕهههڵهو مهترسیدارهو پێویستهپێداوچوونهوهی بهسهردا بكرێتهوه‌.

بهڵام ئهزموونی ههتا ئێستای خهباتی مافخوازانهی كرێكاران و ژنان و خوێندكاران و چهوساوهكانو ستهملێكراوانی كۆمهڵ كهبهدهیان جار سهریان ههڵداوهو بهئامانجهكانیان نهگهیشتوون، وهبیرهێنهرهوهی ئهو ڕاستیهیهكهبۆ زاڵ بوون بهسهر ڕژیمی ئیسلامیدا پێویستهبههێزتر بن و ههموو تواناكان بكهونه‌‌ گهڕ. ئهزموونی خهباتی شۆڕشگێڕانهی جهماوهر لهسهرتاسهری جیهان نیشانی داوهكهوهگهڕ خستنی ههموو تواناكان پێویستی بهئامانجی ڕوون و ستراتێژی واقع بینانهو كارامهو تاكتیكی بهجێ و كاری ئاگاهانهههیه‌. خاڵهكانی خوارهوهبهمهبهستی تیشك خستنهسهر ئهم ئهزموونانهباس دهكرێن.

یهكهم، پێویستیی درێژهدان بهناڕهزایهتیهكان. لهم بهرهنگار بوونهوهیهدا، ههر وهك چۆن لهدوو ڕۆژی ڕابردوودا شایهتی دیمهنهشكۆدارهكانی بووین، ئهم ناڕهزایهتیانه كاتێكڕژیم بهچۆك دادێنن كهبهردهوام بن. درێژهی ئهم خهباتهئهو دهرفهته‌‌ بۆ هێزهپێشڕهوهكان دهخوڵقێنێ كهوێڕای بهردهوام بوونیان لهخهبات، بهسهر خاڵی لاوازی ناوخۆییشدا زاڵ بن. گرتنهبهری تاكتیكی خهباتكارانهی درووست و بهجێ و هان نهدانی جهماوهر بهرهو شوێنێكدا كههێشتا مهجالی بهرهوڕوو بوونهوهی تێدا نهڕهخساوه، تێكههڵكێشانی شێوه‌‌ جۆراوجۆرهكانی خهبات، ئهوانهههموویان لهخزمهت دابین كردنی ئهو ئامانجهدان. بۆ نموونهمانگرتنی گشتی و پیشهیی كرێكاران، موعلیمان، كارمهندانی ئیدارهدهوڵهتیهكان، بهشێوهی هاوكات یان بهدوای یهكدا حزوور لهمهیدان و شهقامهكان، لهزومرهی ئهو حهرهكهتانهن كهوێڕای ئهوهیكهدوژمن زهوی گیر دهكهن و توانای سهركوتی لاواز دهكهنهوه‌‌، لهههمان كاتیشدا پێش لههیلاكی و لاوازبوونی توانای خهباتكارانهی خهڵك دهگرێت و ڕێگا بۆ درێژهدانی خۆشتر دهكات.

دووههم، درووشمی بهجێ كهپێداویتستی ڕاستهقینهی جهماوهری خهڵك نوێنهرایهتی بكات. لهكهس شاراوهنییهو ڕژیمیش بهباشی دهزانێ كهچوونهسهرهوهی قیمهتی بێنزین، تهنیا دهرفهتێكی خوڵقاند تا خهڵكی وهگیان هاتوو دژبهڕژیمی چهوسێنهر و سهركوتگهر و دواكهوتوو و گهندهڵ كهفهلاكهتی ئابووری ئێستای بهسهر كرێكاران و زۆرینهی خهڵكی ئهم كۆمهڵگایهدا سهپاندووه، بێنهمهیدان. ئهزموونی خهباتی ئهم دوایانهلهشوێنهجۆراوجۆرهكانی جیهان لهوانهوڵاتانی ئهمریكای لاتین، فهڕانسه، باكووری ئهفریقا، لۆبنان و عێراق نیشانی دا كهچلۆن ناڕهزایهتیهكی سهرهتایی لهئاستبڕیارێكی ناڕهوا لهسهر بهستێنی باروودۆخێكی گونجاو، دهتوانێ جهماوهری خهڵك بۆ پهیگیری كردنی ههموو خواست و مافهپێشێلكراوهكانیان بهحهرهكهت دهرهێنێ. كهوابوو ئهگهرچی پاشهكشهی ڕژیم لهبواری گران كردنی قیمهتی بێنزین، خۆی سهركهوتنێك دهبێبۆ خهڵك، بهڵام ڕوونهكهبهههڵوهشاندنهوهی ئهم بڕیارهش هیچ كرانهوهیهك لهژیانی خهڵكدا پێك ناهێنێت. ههر بۆیهئهم بزووتنهوهیهناتوانێ و نابێ لهئاست ئهم داخوازیهدا بمێنێتهوه‌. درووشمیخهباتكارانهپێویستهوڵامدهرهوهی ئهم پێداویتستیانهبێت.

سێههم، جهماوهریتر بوونهوهی ئهم بزووتنهوهیه‌. ئهوهیكهخهڵكێكی زۆر لهسهرتاسهری ئێران لهڕۆژێكی دیاریكراودا هاتوونهتهسهرشهقامهكان، دیارهدهستكهوتێكی گهورهیه، بهڵام نابێ لهبیرمان چێتهوهكهئهمهخۆی بهشێكی چكۆلهلهو توانا بهرینهیهكهلهناخی كۆمهڵگادا شاراوهیه‌. هێشتا ئهو جۆرهی كهچاوهڕوان دهكرێ هێزی ژنان لهڕیزی ناڕازیاندا بهشدار نین، هێشتا دانیشتوانی پهراوێزی شارهكان كهزۆرترین زیانهئابووریهكان و ئازارهكۆمهڵایهتیهكانیان بهر دهكهوێ وێڕای خهڵكی ههژاری گوندنشینهكان بهشێوهی بهرچاو حزووریان نییه‌. پێویستهبیر لهو ڕێگایانهبكرێتهوهكهدهتوانێ ئهم جهماوهرهبهرینهناڕازیهكهخامۆشن، ورهی هاتنهمهیداینان تیدا بخوڵقێ نهك ئهوهیكهگۆشهنشینتر و پارێزكارتریان كات، بهجۆرێك كهههست بهوهبكهن كهئهم كارهلهتوانای ئهوان دا نییه‌. هێندێك زێدهڕۆیی سهرچاوهگرتوو لهڕق و تووڕهیی پنگ خواردووی قابیلی دهرك، ڕێگا بۆ پیلانگێڕیی دوژمن خۆش دهكات.

چوارهم، ڕێكخراو و ڕێبهری. ئاشكرایهكهئهم بزووتنهوهناڕهزایهتیهبهرینهلهڕێكخستنی پێویست و ڕێبهری ناسراوی خۆی بێبهریه‌. بهڵام ههروهك ئاماژهی پێدرا، درێژهی بزووتنهوه‌‌ ڕێگایهكهبۆ پڕ كردنهوهی ئهم بۆشاییه‌. بهڵام گهیشتن بهم ئامانجهپێویستی بهكاری ئاگاهانهو بهشداری كردنی چالاكی پێشڕهوان، لهڕێزی پێشهوهی خهباتی خهڵك ههیه‌. تۆڕی گرووپ و كۆڕ و چالاكانی بزووتنهوهڕادیكاڵ و پێشڕهوهكۆمهڵایهتیهكان لهوهها قۆناخێكدا پێویستهلێك نزیك ببنهوهو ئیرادهیهكی واحید پێك بێنن. بێ گومان ئهنجامدانی ئهم ئهركهگرینگهلهتوانای كۆمۆنیستهشۆڕشگێڕهكان دایه، ئهو كهسانهی كهلهكۆمهڵگا دانهبڕاون و بهردهوام بهشێكی جیانهكراو لهژیانی كۆمهڵهكهیان بوون.

true
Tags :

ئه‌م بابه‌ته‌ بێ ته‌گ دانراوه‌.

true
true
true

ئێوه‌یش ده‌توانن ڕای خۆتان تۆمار بكه‌ن


- بابەتێک لێرە نییە-


false