×

مێنۆی سه‌ره‌وه‌

مێنۆی سه‌ره‌كی

ده‌ستڕاگه‌یشتنی خێرا

هه‌واڵی ماڵپه‌ڕ

false
true
false

حهسهن ڕووحانی لهسهفهرهكهی ئهم دوایانهی بۆ یهزد و كرمان وێڕای دهربڕینی نیگهرانی سهبارهت بهباروودۆخی نالهباری ئابووری ئێران و بێبهش بوونی بوودجهی ساڵی ٩٩ لهفرۆشی نهوت، دزیی گهورهی كهسایهتی و ناوهندهكانی دهسهڵاتی لهحیسابی دهوڵهت ئاشكرا كرد. ڕووحانی لهوتهكانی خۆیدا ڕوو بهخهڵكی یهزد وتی: “ناوهندێكی حكوومهتی بڕی ٩٤٧ ملیۆن دۆلاری وهرگرتووهو لهلایهن كهسیشهوهلێپرسینهوهی لێناكرێت. ئهگهر ناوهندهكانی چاوهدێری پهیگیری ئهمجۆرهپهروهندانهنهبن و ڕوونكردنهوهبهخهڵك نهدهن، دیسان نموونهی ئاوامان دهبێتهوه‌.” ئاماژهی ڕووحانی بهو بڕهپارهیهیهكهلهسهردهمی ئهحمهدی نژاد دا بهفهرمانی خامنهیی لهسندووقی تهوسعهی میللیهوهكهوتهئیختیاری سهدا و سیمای كۆماری ئیسلامی. محهممهد سهرفهراز سهرۆكی ئهوكاتی سهدا و سیما كهلهژێر چاوهدێرینههادی ڕێبهریدا بوو وێڕای پشتڕاست كردنهوهی ئهم قسانه‌‌‌ وتی: “لهكاتی سهرۆك كۆماری ئهحمهدی نهژاد دا بهڕهزایهتی ڕێبهر بڕی نزیك بهیهك ملیارد دۆلار وهك یارمهتیی خێرا لهسندووقی ئهرزهوهدراوهتهسازمانی سهدا و سیما“. ههروهها لهدرێژهدا وتی كهئهم یارمهتییهلهساڵی ٩٣دا گهیهندراوه‌. ههڵبهت ڕووحانی وهك سهرۆكی ههیئهتی ئهمانهتداری ئهم سندووقه، باش دهزانێ كهئهوان نهحیساب بۆ كهس دهكهن و نهكهسیش دهوێرێ پهیگیری حیسابهكانیان بێت. ههر ئهوكات زۆرێك لهسهرانی ڕژیم لهوانهخامنهیی چێژیان لهم دزیه گهورهیه‌‌ وهرگرت و ههربۆیهش ئێستاسهرئهفرازوهك یارمهتی و بیرهوهری باسی  لێدهكات. لهلایهكی دیكهوه، هات و هاواری چهند نوێنهرێكی مهجلیسی ئیسلامیش بهپاساوی ئهوهیكهئهم پارهیهلهژێر چاوهدێری و ڕهزامهندیمهقامی ڕێبهریدا ههڵگیراوه، كپ كرا.

ههڵبهت ئهوهیهكهمجار نییهكهئهم سندووقهدزی و ئیختلاسی گهورهی لێدهكرێ. لهساڵی ٩٧دا ههر لهو كاناڵهوه١٠٠ ملیۆن دولار و ئهمساڵیش بهفهرمانی خامنهیی بڕی ١٥٠ ملیۆن یۆرو  لهژێرناوی تهبلیغاتی ئیسلامی درایهسازمانی سهدا وسیما.  ئهوهش لهحاڵێكدایهكهبهپێی ئهساسنامهی بهناوتهوسهعهی میلیی، خامنهیی وهها دهسهڵاتێكی بهسهر ئهم سندووقهدا نییه‌. ههڵبهت ڕووحانی باسی دزیهكانی دهورانی دهسهڵاتدارێتی خۆی ناكات. ههر بۆیهش بهشێك لهچاوهدێرانی سیاسی دركاندنی گهندهڵییهماڵیهكان لهلایهن ڕووحانیهوهبهتهبلیغات بۆ ههڵبژاردن و دژایهتی لهگهڵ لایهنی ڕهقیب لهقهڵهم دهدهن. ئاشكرایهكهئهمهتهنیا بهشێكی چكۆلهلهدزی و گهندهڵیهكانی كاربهدهستانی ڕژیمی ئیسلامیه كهلهلایهن ڕووحانیهوهباسی لێكراوه‌. لهبهرامبهردا لایهنی ڕهقیبیش لهناوهندی ڕێبهری و سپای پاسداران، دژبهڕووحانی و لایهنگرانی دهستیان كردووهبهتهبلیغات و ڕسواكردنی گهندهڵیهماڵیهكان. ئهوانیش ڕووحانی و باقی كاربهدهستانی دهوڵهتیان بهدزی ١٨ ملیارد دولاری لهپووڵی دهوڵهت تاوانبار كردووه‌. لهبهرامبهردا، ڕووحانیش لهوتهكانی خۆیدا لهیهزد ئاماژهی به٢٢ ملیارد دولاری دیكهكرد كهلهكاتی ئهحمهدی نهژاد دا بهتاڵان براوهو وتیشی كهحیسابی ئهو ١٨ ملیارد دۆلارهش ئاشكرایهو تهنیا بهناڕوونی دانی بهیهك ملیارد دۆلاری ئهم پارهیهدانا. بهڵام لهقسهكانی لایهنی ڕهقیب وا دهردهكهوێ كهمهبهستی ئهوان ١٨ ملیارد دۆلاری دیكهیهكهپهیوهندی بهساڵی ٩٦هوهههیه‌. ئهحمهد جهننهتی دهبیری شۆرای نیگههبانیش ڕۆژی سێ شهممه٢١ی خهزهڵوهر وێڕای نهسیحهت و ئامۆژگاری بهڕووحانی و گهیاندنی ئهو پهیامهكه‌ “ئهگهر بێدهنگ بێ بهقازانجی ههموانه‌”، پرسیاری لێكرد كهئهو بڕهپارهیهلهكوێ خهرج كراوه؟

گهندهڵی و دزییهملیارد دۆلاریهكانی كاربهدهستانی كۆماری ئیسلامی بهههر مهبهستیهكهوه و‌‌ لهلایهن ههر باڵێكی ڕژیمهوه‌‌ لهدژی ئهوی دیكه، ئاشكرا بكرێت، ئهم ڕاستیهبۆ بهشێكی زیاتر لهخهڵكی ئێران ڕوون دهكاتهوهكهدزی و گهندهڵی و ڕانتخۆری ههموو تار و پۆی نیزامی كۆماری ئیسلامیی گرتووهتهوه‌. گهندهڵی و دزیی ڕێبهرانی كۆماری ئیسلامی چهندین دهیهیهههروا بهردهوامه‌. تهنیا بهشێك لهو گهندهڵیانهلهسهروبهندی ههڵبژاردنهكاندا لهلایهن خۆیانهوهئاشكرا دهكرێت. لهباروودۆخێكدا كهقهیرانی توندی ئابووری و گهمارۆكانی ئهمریكا و بێكاری و نهداری ژیانی پتر له٨٠ لهسهدی خهڵكی ئێرانی خستووهتهژێر هێڵی ههژاریهوه، دزی و گهندهڵیهكانی سهرانی ڕژیمیش كێشهو گرفتی ژیانی كرێكاران و جهماوهری خهڵكی ستهملێكراوی ئێرانی چهند بهرابهر كردووه‌. لهوهها باروودۆخێكدا هیچكام لهكاربهدهستانی ڕژیم بیر لهدهرباز بوون له‌‌ قهیرانێك ناكهنهوهكهداوێنی جهماوهری خهڵكی ئێرانی گرتووهتهوه‌. ڕووحانی لهوتهكانی خۆیدا لهكرمان لهڕۆژی سێشهممهلهجیات ئهوهیكهبهڵێنی بهخهڵك بدات كهكێشهو گرفتهكانیان بۆ چارهسهر دهكرێت و چهرخی ژیانیان بهگهشهی ئابووری و دامهزراندن دهخرێتهوه‌‌ گهڕ و حهقدهست و حقووقی دواخراوی كرێكاران و كارمهندانی دهوڵهت دهدرێت و خزمهتگوزاری ئامووزشی و دهرمانی و ئاسایشی كۆمهڵایهتی خۆڕاییان بۆ دابین دهكرێت، بهجهماوهری خهڵكی وتووهكهساڵی داهاتوو گهمارۆی چهك  و چۆڵ لهسهر كۆماری ئیسلامی لادهچێت و كۆماری ئیسلامی دهتوانێ ههر چهكێك كهپێویستی بێت بیكڕێ. گۆیا بهڕای ڕووحانی كێشهی خهڵكی ئێران نهبوونی چهك و چۆڵ و كهرهستهی نیزامیه‌. لهڕاستیدا بۆ ڕووحانی گرینگ ئهوهیهكهڕژیم بتوانێ درێژهبهكوشتار و وێرانی و نائهمنی بدات و ههركاتێكیش جهماوهری خهڵكی ئێران بۆ گهیشتن بهخواستهڕهواكانیان دهستیان دایهخۆپیشاندان و ناڕهزایهتی، سهركوتیان بكات.

بهڵام كرێكاران و جهماوهری خهڵكی ئێران بهباشی لهزات و ماهیهتی جهنایهتكارانهی كۆماری ئیسلامی و گهندهڵی و دزیی ڕێبهران و بهرپرسانی ئاگادارن و فریوی تهبلیغاتی هیچكام لهلایهنهكانی ڕژیم ناخۆن. لهڕاستیدا، شهڕهقسهی باڵهكانی ڕژیم لهسهر بهرژهوهند و قازانجی مادیی خۆیانهكه لهسفرهی خهڵكهوهدهیخهنهگیرفانیانهوه‌. خهڵكی ئێران چاوهڕوانی ڕێفۆڕم و گۆڕانكاری بنهڕهتی لهماهیهتی ڕژیمی ئیسلامیدا نین. بهڵام لهبهرامبهر دهست درێژیی هاوسارپساوی ڕژیم بۆسهر ژیان و بژێو و ئازادییان دهست لهسهر دهست دانانێن و بێ گومان بۆ ڕزگاری لهههژاری و برسێتی و بێ مافی لهداهاتوویهكی نزیكدا حیسابی خۆیان لهگهڵ ڕژیم یهكلا دهكهنهوه‌.

true
Tags :

ئه‌م بابه‌ته‌ بێ ته‌گ دانراوه‌.

true
true
true

ئێوه‌یش ده‌توانن ڕای خۆتان تۆمار بكه‌ن


- بابەتێک لێرە نییە-


false