کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

بایكۆت كردنی گاڵته‌جاڕیی هه‌ڵبژاردن هه‌روا په‌ره‌ ده‌ستێنێت

دوو ڕۆژ بهر لهبهڕێوهچوونی گاڵتهجاڕی ههڵبژاردنهكانی دهورهی یازدههمی مهجلیسی ئیسلامی، ههوڵهكانی ڕژیم بۆ نومایشی مهشرووعیهتی درۆیینی دهسهڵاتهكهی، لهگهڵ بایكۆتی بهرینی ڕێكخراوهكرێكاریهكان، حیزب و ڕێكخراوهسیاسیهكان و ناوهند و جهریانهجۆراوجۆرهكان لهئێران و دهرهوهی وڵات بهرهوڕوو بووهتهوه‌. ڕۆژی یهكشهممه٢٧ی مانگی ڕێبهندان، خوێندكارانی زانكۆی ئهمیركهبیر لهكۆبوونهوهی ناڕهزایهتیی خۆیاندا بهدرووشمینهسندووق، نهدهنگدان، بایكۆتی ههڵبژاردنهكان، ههڵوێستی بزووتنهوهی خوێندكاریان سهبارهت بهنومایشی ههڵبژاردنهكان دهربڕی. زۆربهی ناوهندهكانی ڕاپرسی تهنانهت ناوهندهكانی سهربهدهوڵهتیش دانیان بهوهداناوهكهههوڵهكانی ڕژیم بۆ هێزنواندنی لهو بوارهدا، کاریگهریهكی زۆر لاوازی بووه‌.

ڕۆژی شهممه٢٦ی مانگی ڕێبهندان، ئهحمهد نادری سهرۆكی ناوهندی لێكۆڵینهوهكۆمهڵایهتیهكانی زانكۆی تاران ڕایگهیاند: “بهپێی ڕاپرسی ئهم ناوهنده، لهنیوهی ئهوهڵی مانگی ڕێبهنداندا، تهنیا ٢ و ٢٤ سهدۆمی لهسهد لهخهڵكی تاران لهو ههڵبژاردنهدابهشداری دهكهن“. سهبارهت بهو ڕاپرسیه، ههواڵنێریی حكوومهتیی فارس ڕایگهیاند كه٩٣ لهسهدی ئهو كهسانهی وا لهو ڕاپرسیهدا بهشداریان كردووه، لهباروودۆخی ژیانی خۆیان و ئیدارهی حكوومهت ناڕازیبوون. كهوابوو بێ گومان، ژمارهی بهشداربوان لهوهی كهئهو ڕاپرسیانهش بهرئاوردیان كردووهكهمتر دهبێت و ڕۆژ لهدوای ڕۆژ كۆمهڵێكی زیاتر، ئهو گاڵتهجاڕیهبایكۆت دهكهن. زۆرێك لهخهڵكی ناڕازی ههر لهدواڕۆژی كوشتاری مانگی خهزهڵوهرهوهڕاشكاوانهڕایگهیاند كهههڵبژاردنهكانی ڕژیم بایكۆت دهكهن.

نومایشی ههڵبژاردنی ئێستا ئهوهندهبێ ئابڕوویانهیهكهتهنانهت ئهو ئیسلاح تهڵهبانهی كهبهردهوام بهشێكی چالاكی ئهو نومایشهبوون، لهوساڵدا بههۆی ڕهدی سهلاحیهت كرانیان لهلایهن شۆڕای نیگههبانهوه، بهزمانی بێ زمانی، بایكۆتی ههڵبژاردنیان ڕاگهیاندووه‌. بهلهبهرچاوگرتنی ئهو كهش و ههوایه، لهكوردستانیش ڕۆژی سێشمهممه، ١٧ كهس له شارهكانی ئۆستانی كرماشان كهخۆیان كردبووهكاندیدی مهجلیس، لهبڕیارهكهیان پهشیمان بوونهوهو ئیستعفایان دا.

كۆماری ئیسلامی لهباروودۆخێكدا نومایشی بێشهرمانهی ههڵبژاردن بهڕێوهدهبات كهلهماوهی چهند مانگی ڕابردوودا گهلێك  جهنایاتی خوڵقاندووه‌. كوشتنی پتر له١٥٠٠ كهس لهئاخێزی مانگی خهزهڵهوهردا ، كهڕژیم بهئامانجی ڕێگری لهكاریگهریی خراپ دانان لهسهر نومایشی ههڵبژاردنهكهی، هێستاش نهیوێراوهئامارێكی واقعی بداتهدهر، ههروهها درۆ و فریوكاریهكانیان سهبارهت بهبهردانهوهی فڕۆكهی ئۆكراینی كهمهرگی ١٧٦ ئینسانی بێ تاوانی لێكهوتهوهو تهنات زۆر نامرۆڤانهڕێگهیان بهبنهماڵهجهرگ سووتاوهكانیش نهدا كهبۆ ناشتنی تهرمی ئازیزانیان ڕێوڕهسم بگرن، لهزۆمرهی ئهو جهنایهتانهن. قیزهونی ئهو جهنایهتانهبهجۆرێكه كهههتا ئێستا ڕژیم نهیوێراوهسندووقی ڕهشی فڕۆكهكهبهمهبهستی لێكۆڵینهوه بداتهناوهندهنێونهتهوهییهكان. لهوهها باروودۆخێكدا، خامنهیی و ڕووحانی و باقیی سهرانی خوێنڕێژی ڕژیم بهوپهڕی بێشهرمیهوهبۆ مهشرووعیهت دان بهدسه‌‌ڵاتی نامهشرووعیان، لهخهڵك دهپاڕێنهوهكهبهرهوپیری سندووقهكانی دهنگدان بڕۆن. ئهوان بهنیازن بهوێنهگرتن لهكۆبوونهوهی خهڵك لهشوێنی گاڵتهجاڕیی ههڵبژاردنهكهیان، بۆ فریوی بیروڕای گشتی، بهڵگهی ههبوونی پێگهی كۆمهڵایهتی بۆخۆیان ساز كهن. ئهوهتهنیا ئامانجی ڕژیم بووهلهبهڕێوهبردنی نومایشی ههڵبژاردن و لهو پێناوهشدا ڕووی كردووهته فریوكاری وبزواندنی ههستی ناسیۆنالیستی وئێرانی بوون“.

بێ گومان، خهڵك دهنگ بهڕژیمێكی گهندهڵ و دز نادات كهبهدهسهڵاتی نهنگینی ٤٠ ساڵهی خۆی ژیانی كرێكاران و جهماوهری ههژاری كۆمهڵی وێران كردووهو پتر له٧٠ لهسهدی كۆمهڵی ئێرانی خستووهتهژێر هێڵی ههژاریهوهو یان ههژاری و نهداریی تۆخی بهسهردا سهپاندوون. كۆماری ئیسلامی هاوتای دهسهڵاتهئیسلامیهكانی وهك داعش و تاڵهبان، دهستكهوتێكی بێجگهلهههژاری و زهوت كردنی ئازادی و ههڵگیرساندنی شهڕ و خوێنڕشتن و كوشتار بۆ كۆمهڵگا بهدیاری نههێناوه‌. بۆ ڕژیمی ئیسلامی ههر لهسهرهتاوهنهتهنیا ههڵبژاردن بهڵكوو تهنانهت مهجلیسی ئیسلامیش، بێجگهلهئامرازێك بۆ  نومایشی دهخاڵهتی خهڵك، شتێكیتر نهبووه‌. مهجلیسێك كهدهبێ نوێنهرانی پهیڕهوی ئهسڵی ویلایهتی فهقیهو گوێ بهفهرمان بن و لهپاڵاوگهی شۆڕای نیگههبان و مهجمهعی تهشخیسی مهسلهحهت و باقی ناوهندهئیتلاعاتی و ئهمنیهتیهكان تێپهڕ بن. مهجلیسێك كهههموو بڕیارهكانی بهحوكمێكی حكوومهتی ههڵدهوهشێتهوهو نوێنهرهكانیشی بێجگهلهبێدهنگی ئهركێكی دیكهیان پێنهسپێردراوه‌. بهو حاڵهوهپرسیار ئهوهیهئایا لهههڵبژاردنی مهجلیسێكدا كهههموو بڕیارهكانی تهنانهت سهبارهت بهئاساییترین تهوهری وهك چوونهسهرهوهی نرخی بێنزین، لهسهرهوهدهردهكرێ، دهنگدانی خهڵك لهو نێوهدا دهتوانێ چ ڕۆڵێكی بێت؟

بێ گومان، ڕژیم بۆ بهشداری نهكردنی خهڵك لهو نومایشی ههڵبژاردنهكهیدا خهت و نیشان دهكێشێت. بهڵام لهبهرامبهردا خهڵكیش شپرزهیی و لاوازبوونی ڕژیم دهبینن و دهزانن كهناتوانێ لهبهرامبهر بایكۆتی بهربڵاوی كۆمهڵانی خهڵكی ئێرانكارێك بهرێوپێش بهرێت. ئهوهیكهلهئێستادا ڕژیمی نیگهران كردووه، سهرههڵدانهوهی دووبارهی ئاخێزی جهماوهریهلهجهرهیانی بهڕێوهچوونی ههڵبژراندنهكانی دا. خهڵك ههڕهشهكانی ڕژیم بهجیددی وهرناگرن و لهو گاڵتهجاڕیهدا بهشداری ناكهن. جهماوهری خهڵك ڕێگهنادهن ڕژیمێكی دژهمرۆڤ، لهحزووری ئهوان لهبهردهم سندووقهكانی دهنگدان، كهڵكی نابهجێ وهرگرێت و ژێستی ڕهوابوونی خۆی پێوهبگرێ.

خهڵك لهئاخێزی مانگی خهزهڵوهردا بهبهرز كردنهوهدرووشمیمهرگ و نهمان بۆ كۆماری ئیسلامی، بژاردهی ڕاستهقینهی خۆیان ههڵبژارد. ڕۆژی ههینیش به‌ “پشت كردن لهسندووقهكانی دهنگدان، ئهو كارهساتهلهخامنهیی وهڕاست دهگهڕێنن كهپێشتر ترسی خۆی لهو ڕۆژهدهربڕیبوو. بێ گومان خهڵكی كوردستانیش، ههروهك چۆن ٤٠ ساڵ لهمهوبهر ڕێفراندۆمی ساختهی و درۆیینیكۆماری ئیسلامی نهیهك وشهزیاد و نهیهك وشهكهمیان یهكپارچهبایكۆت كرد، لهئێستاشدا بایهخێك بهنومایشی ههڵبژاردنی ئهو ڕژیمهخوێنڕێژهنادهن. ئهمجارهشیان بهبهشداری نهكردن و بایكۆتی ههڵبژاردن، بۆ جارێكی دیكهبه  ڕژیمی كوشتار و جهنایهت، ڕژیمی ههژاری و برسێتی و بێكاری، بهڕژیمی ئێعتیاد و لهش فرۆشی، ڕژیمی دزان و گهندهڵان،نایهكی بهتهوژم دهڵێنهوه‌. خهڵكی خهباتكاری كوردستان، ئهو گرووپ و كهسانهی وا تهبلیغ بۆ گاڵتهجاڕی ههڵبژاردن دهكهن و یان بهرهوپیری سندووقهكانی دهنگدان دهڕۆن، بهمۆرهو لایهنگرانی مانهوهی ڕژیم دهزانن و بێ گومان لێیان خۆش نابن.

بابەتی پەیوەندیدار

لێکچوونی سروودی “سڵاو فەرماندە”ی خامنه‌ای و سروودی ” سڵاو هیتلەر “ی نازییەکان

komalah

خەبات بۆ دابینکردنی ژیانێکی گونجاو و کەرامەتی ئینسانی

komalah

هەڵاواردنی مەزهەبی لەبواری دوکتۆر و دەرمان لە ئێران

komalah

نابێت ئیزن بدرێت ڕژیم، قەیرانە ئابوورییەکەی بە دزینی نان لەسەر سفرەی خەڵک چارەسەر بکات.

komalah

یەک لەسەر چواری دانیشتووانی ئێران، دۆسییەی قەزاییان هەيە.

komalah

درووستكردنی سناریۆی نه‌زانانه‌ دژ به‌ چالاكانی مەدەنی سیاسه‌تێكی شكست خواردووه‌

komalah