باشتر كردنی په‌یوه‌ندییه‌كان له‌گه‌ڵ ئه‌مریكاش، ڕێگای ده‌رباز بوونی كۆماری ئیسلامی نییه‌

ئهم ڕاستییهبهڕوونی ههستی  پێدهكرێ كههاوسهنگیی هێز لهنێوان كۆماری ئیسلامی و جهماوهری بێبهش و ستهملێكراوی كۆمهڵگا، بهقازانجی بهرهی خهڵك گۆڕاوه‌. لهلایهكهوهڕژیم، ستراتێژییهكی ڕوونی بۆ بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ ئهو قهیرانانهی كهلهگهڵی ڕووبهڕوو بووهتهوهنییهو لهلایهكی دیكهشهوه، بهكارهێنانی هێزی سهركوتی ڕژیم، جهماوهری ناڕازی چاوترسێن ناكات. ئهم گۆڕانكارییه،بهڵام، یهك شهوهڕووی نهداوهو بهرههمی كێشمهكێشی درێژخایهنی بوارهجۆراوجۆرهكانی خهباتی سیاسی و چینایهتییهلهئێران. ئهگهر لهمانگی بهفرانباری ٩٦هوهبهرهو ئهملا، گۆڕانی هاوسهنگیی هێز تا ڕادهیهك ههستی پێدهكرا، لهئێستادا ئیتر، بووهتهحهقیقهتێكی حاشاههڵنهگر. زۆرێك، لهگهڵ ئهوهیكه ئهمڕاستییهش قهبووڵ دهكهن، بهڵام هۆگری ئهوهن كهئهم بابهتهبۆ گوشارهكانی ئهمریكا و گهمارۆی ئابووریی سهر كۆماری ئیسلامی بگهڕێننهوه‌. لایهنگرانی ئهم ههڵسهنگاندنهههڵهیه، ئهوهیكهلهناخی ئهم كۆمهڵگایهدا لهئارا دایه، نابینن و یان لهڕاستیدا، نایانههوێ بیبینن. با بوارهجۆراوجۆرهكانی ئهم ههڵسهنگاندنه، زیاتر شی بكهینهوه‌.

گوشارهكانی ناسراو به‌ “زۆرترینی دهوڵهتی ئهمریكا، هاوكات ههم لهسهر كۆماری ئیسلامی قورسایی دهكات و ههم لهدژی زۆربهی خهڵكی ئێرانیشه‌. تا ئهو جێگایهی كهبهكۆماری ئیسلامیهوهپهیوهندی ههیه، ههروهك ئاماژهی پێكرا، ئامانجهكه، سنوورداركردنی زێدهخوازیی ڕژیمهلهئاستی ناوچهكهدا، نهك بهشخوازیی ڕژیم. داسهپاندنی ئهم گوشارانه، تا ئێستاشی، ئاكامی بهرچاوی لێكهوتووهتهوهو بههۆیهوه،سازش و پاشهكشهی زیاتریش، لهئارا دایه‌.

بهڵام تا ئهو جێگایهی كهبهكرێكاران و جهماوهری ههژاری ئێرانهوهپهیوهندی ههیه، گهمارۆی ئابووریی، ههم ههژاریی لهنێو خهڵكدا پهرهپێداوهو ههم بهكۆماری ئیسلامی ئیمكانی فریوكاری و خۆمهزڵووم كردنی داوه‌. ههربۆیهگوشارهئابوورییهكانی ئهمریكا بۆ ناچار كردنی كۆماری ئیسلامی بهسازشی بابهتی، هۆكاری ئهو گۆڕانكارییهنین، كهئێمه، بهگۆڕینی هاوسهنگیی هێز بهقازانجی بهرهی خهڵك، لهقهڵهمی دهدهین. قهیرانی ئابووریی كۆماری ئیسلامی بهگهمارۆكانی ئهمریكا دهستی پێنهكردووهو بهههڵوهشاندنهوهی ئهم گهمارۆیانهش چارهسهر نابێت.

لهڕاستیدا، لهمانگی بهفرانباری ٩٦هوهبهرهو ئهملا، كۆمهڵگای  ئێران چووهته قۆناغێكی تازهوه‌. قۆناغێك كهتێیدا جهماوهری ناڕازی، چاوترسێنی داسهپاندنی سهركوتگهرییهكانی ڕژیم نابن و هیوایهكیان بهئیسلاحی ڕژیم نییهو وهدی هاتنی خواست و داخوازییهكانیان، بهجیدی پهیگیری دهكهن. قۆناغێك كهفاكتهری وشیاری بهسهر فاكتهری تووڕهیی و ههستی كاتیدا، زاڵه‌. قۆناغێك كهتێیدا خهباتی كرێكاری و جهماوهری پهیوهستهن و جهماوهری ناڕازی، لهههر سهركهوتنێك، بۆ سهركهوتنێكی دیكه، هێز وهردهگرن. قۆناغێك كهتێیدا ههنگاو بهههنگاو لهپێكهاتنی ڕێكخراوی جهماوهری نزیك دهبینهوه، ڕێبهران و كهسایهتیی كارامهتر بهكۆمهڵگا دهناسرێت، قۆناغێك كهبهستێنهبابهتییهكانی گهشهی ڕهوتی ڕادیكاڵ و چهپ و لێك نزیكبوونهوهیان، بههێزتر دهبێت. هاوپشتی كرێكاران سهنعهتی فولاد، پێترۆشیمی و نهوت و نهیشهكهری ههفت تهپه، كرێكارانی ڕێگهی ئاسنی سهرتاسهری لهبهشهجۆراوجۆرهكان، تێپهڕ بوونی موعهلیمان لهناوهندی پیشهیی و ههنگاو ههڵگرتن بهرهو شۆراكانی خهبات و گهلێك نموونهی دیكه، لهتایبهتمهندییهكانی ئهو باروودۆخهتازهیهن كهخوڵقاوه‌. لهخۆڕا نییهكههێزهكانی ئۆپۆزیسیۆنی بورژوازیی كۆماری ئیسلامی، بۆ بهردهوام بوونی گوشارهكانی ئهمریكا، سهر و دهستی خۆیان دهشكێنن. ئهوان بهپێی غهریزه  و بهئهزموون بۆیان دهركهوتووهكهگوشار و گهمارۆ ئابوورییهكان، ئهگهر توندتر ببنهوه، دهتوانن ببنههۆی گۆڕینی دهسهڵات لهسهرهوهو یان دهست بهدهست بوونی دهسهڵات لهباڵێكی بورژوازییهوهبۆ باڵێكی دیكه‌. كهوابوو زۆر ئاساییهكهئهوان لهترسی زهبری شۆڕش، پهنا بۆ ئهمجۆرهڕهوتانهبهرن.

بهڵام ئهم باروودۆخهنوێیه،ئهو ئیمكانهدهخوڵقێنێ كهڕهوتی حهرهكهتی خهباتی ئێستا، توندتر بێتهوهو وڵامدانهوهبهپێداویستییهكانی ئهم قۆناغهنوێیهدهخاتهدهستووری كارییهوه‌. بۆ نموونه،بۆ ڕوون كردنهوهی داخوازییهكان، پێویستهههوڵ بدرێت تا خهباتی كرێكارانی نهیشهكهری ههفت تهپه، ببێتههۆی سهركهوتنی دڵخوازی كرێكاران، كهبهردهوام لهدرووشمهكانیان دا خۆی نیشان دهدات. پێویستهههوڵ بدرێت كهكرێكارانی شیركهتی فولاد بهخواستهكانیان بگهن و حهقدهستهدواخراوهكانیان وهربگرن و بهربهداخرانی ئهم ناوهندهی بهرههمهێنان بگرن. پێویستهخهباتی جهماوهری دژبهگرانی و كهموكوڕی، باشتر بوونی باردووۆخی گوزهرانی جهماوهری خهڵكی، لێبكهوێتهوه‌. لهگهڵ ههمووی ئهوانه و لهئاكامی پێشڕهوی و سهركهوتنی ئهم خهباتهدا، پێویستهههوڵ بدرێت تا ڕێكخراوهكرێكارییهكانی ئێستا، بهكۆبوونهوهی گشتی كرێكاران، پشت ببهستن. بهتێگهیشتنی درووست لهباروودۆخی گۆڕاوی ئێستا، پێویستهبۆ پێكهێنانی ڕێكخراوهجهماوهرییهكانی دیكه، قۆڵ ههڵماڵین. هاوكات، وهختی ئهوهیهكهژنانی ئازاده، خۆیان لهزنجیری حیجابی زۆرهملێ ڕزگار بكهن، دهرگاكانی ستادیۆمهكان بهرهوڕووی خۆیان  بكهنهوه، ماڵبهتاڵانچووان، داراییهتاڵانكراوهكانیان وهربگرنهوه، پێویستهیارمهتیدهری كۆڵبهران لهسنوورهكان بین و ڕێگهنهدهین، لهوهزیاتر، لهلایهن پاسدارانی ئهم نیزامهوه، لهسنوورهكان، خهڵتانی خوێن بكرێن. بێگومان ههمووی ئهم ههواڵانه،مهسیرێك دهخوڵقێنن كهدهتوانێ ببێتههۆی شكڵ گرتنی بهدیلی شۆڕشگێڕانهو سۆسیالیستی بۆ داهاتووی كۆمهڵگای ئێران. ئهم ڕێگایه،ههرچهند دوورودرێژیش بێتهوه، پێویستهبیپێوین، ڕێگایهكی لابڕ بوونی نییه‌. كرێكاران و جهماوهری ههژار، بۆ باشتر كردنی باروودۆخی ئهمڕۆی ژیانی خۆیان و بهئامانجی ئامادهبوون بۆ بهدهست هێنانی دهسهڵاتی سیاسیی داهاتوو، ناچارن كهئهم مهسیرهبپێون. ڕووخاندنی شۆڕشگێڕانهی كۆماری ئیسلامی لهم مهسیرهوهتێدهپهڕێت. بێگومان، ههر پڕۆسهیهكی دیكه،تهنیا لهخزمهت گواستنهوهی دهسهڵات، لهباڵێكی سهرمایهدارییهوهبۆ باڵێكی دیكه‌‌، دهبێت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *