کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

ئه‌م قه‌یرانه‌ قووڵتریش ده‌بێته‌وه‌

ویرووسی كۆرۆنا كهلهدڵی نیزامی سهرمایهداریهوههاتووهتهدهر، هێرشی كردووهته‌‌ سهر ههموو بیر و باوهڕهكانی ئهم نهزمهو خۆی نهتهنیا بووهتهقهیرانێكی گشت گیر، بهڵكوو ئهوپهڕی جهوههری دژهئینسانیی ئهم نیزامهی خستووهتهڕوو. فهرق ناكا لهچ شوێنێكی جیهان بژین. لهههموو شوێنێك دهوڵهتهكان بیر لهو چینهدهكهنهوهكهئهوانیان وهك بهڕێوهبهرانی كاروباری خۆیان دهست نیشان كردووه‌. زیاترین نیگهرانیی ئهم دهوڵهتانهئهوهیهكهچۆن ئهو چهرخانهیوا كۆرۆنا ڕایگرتوون، دیسان وهكاریان بخهنهوه‌. لهپهنا ملیارد، ملیارد، یارمهتی ماڵی به ناوهند و دامهزراوهسهنعهتیهكان، بهشێكی زۆر كهمیش دهدرێتهئهو ئینسانانهی كهبهزهبری عارهق ڕشتنی خۆیان، چهرخهكانی ئهوان دهسووڕێنن. ئهگهرچی لهههموو شوێنێك دهیانههوێ پێمان بسهلمێنن كهویرووسی كۆرۆنا بهڵایهكی سرووشتیه، ئهگهرچی دهیانههوێ بهو باوهڕهبگهین كهئهم ویرووسهدهتوانێ داوێنی ههموو كهس بگرێت، بهڵام لهناو ئهو هاتوو هاوارهی كهوهڕێیان خستووه، بینیمان كهلهههموو شوێنێك، قوربانیهكان، جهماوهری ههژار و بێبهشی كۆمهڵگان. خاوهنانی سهرمایهئهگهر تهنانهت تووشی ئهو نهخۆشیهش بن، لهكۆشكهكانی خۆیان دا قهرهنتینهدهكرێن. بهڵام لهبهرامبهردا ملیۆنان ئینسان كهلهپهراوێزی شارهكاندا دهژین، وهك كرێكارێك وتییا دهبێ لهبرسان و یان بهخاتری كۆرۆنا بمرین“. ئهوهش ڕێك ئهو جیهانهیهكهوتیان و نووسیان كهئهوهئیتركۆتایی مێژوویه‌”. بهڕاستی كهچ مێژوویهكی بێرهحمه‌.

جیاوازیهكی نییهكهلهچ شوێنێك لهم جیهانهدا بژین. مهگهر جگهلهوهیهكهلهئهمریكا، واتهبههێزترن دهوڵهتی سهرمایهداریی جیهان، پتر لهدوو سێههمی قوربانیان و تووش بووان لهڕهنگین پێست و كۆچبهره‌ “لاتینیۆكان پێكهاتوون، مهگهر بێجگهله ئه‌‌‌وهیهكهلهپهراوێزی شاری ژووهانسبۆرگ، پێتهختی ئهفریقای باكوور، زۆرترین تووش بووان بهم نهخۆشیهتۆمار كراوه،  ئهویش ئهگهر تێستێكی گونجاو ئهنجام درابێت. ههرچی زیاتر لهناوهندی دهوڵهتهبههێزهكانی سهرمایهداری دوور بكهوینهوهو بهرهو پهراوێزهكانی بڕۆین، ئهم قهیرانهدیمهنێكی ترسناكترمان لهخۆی پێ نیشان دهدات. لهم پهراوێزانهدا، تهنانهت ئاویشی بۆ شۆردنی دهستهكان، لێ پهیدا نابێت.  ئهگهر لهئاڵمان بهجهمعیهتی ٨٢ ملیۆن كهسهوه‌‌، تهنیا نزیك به٦٠ ههزار تهختی نهخۆشخانهی بۆ تووش بووانی ئهم ویرووسهلێیه كهبهردهوام پێویستیان بهچاوهدریی تایبهتهلهوانهدهزگای ههناسهدان‌. لهئێتیۆپی، بهجهمعیهتی ١٠٠ ملیۆن كهسهوه، لهگشت نهخۆشخانهكاند تهنیا ١٦٠ تهختی تایبهتی لێیهبۆ ئهم جۆرهنهخۆشانه‌.

جێگری بهڕێوهبهری گشتیی ڕێكخراوی نهتهوهیهكگرتووهكان و بهڕێوهبهری ئیجرایی كۆمیسیۆنی ئابووریی ئهفریقا وتوویهتی كهئهم قاڕهیه، بهشێوهی تایبهت، لهبهردهم مهترسیی تووش بوون بهم نهخۆشیهدایه‌. لهبهر ئهوهیكه‌ “٥٦ لهسهدی جهمعیهتی شارنشینهكهی لهناوچهههژار و ناڕهسمیهكاندا نیشتهجێن و تهنیا ٣٤ لهسهد لهبنهماڵهئهفریقاییهكانیش بۆ شتنهوهی دهستهكانیان، دهسیان بهناوهندهتهندرووسیهكان ڕادهگات“. لهم ڕاپۆرتهدا هاتووهكهبڵاوبوونهوهی ویرووسی كۆرۆنا دهتوانێ بێتههۆی گیان لهدهستدانی ٣٠٠ ههزار تا سێ ملیۆن و سێ سهد ههزار كهس لهدانیشتووانی ئهم قاڕهیه‌”. لهڕاپۆرتێكی دیكهیڕێكخراوی نهتهوهیهكگرتووهكاندا هاتووهكهقهیرانی كۆرۆنا دهبێتههۆی ههژاریی لهتاقهت بهدهری دهملیۆن كهسی دیكهلهجیهاندا. لهم ڕاپۆرتهدا جهخت كراوهكه‌ “٤٢ تا ٦٦ ملیۆن منداڵ لهجیهاندا ئهگهری ئهوهیان لهسهرهكهگرفتاری ههژاریهكی كهم وێنهبن و ئهوهش لهحاڵێكدایهكهبهپێی بهرئاوردهكانی ساڵی ڕابردوو، نزیك به٣٨٦ ملیۆن منداڵ لهئاست جیهاندا، لهههژاریدا بهسهر دهبهن“. دیارهههمووی ئهوانهش لهحاڵێكدایهكهسێ مانگ پاش سهرههڵدانی، ئهم ویرووسهلهجیهاندا بهردهوام مرۆڤهكان دهكاتهقوربانی خۆی و هێستاش دهنگێك لهبڵاوبوونهوهی ترسناكی ئهم ویرووسهلههێند و بهنگلادێش و ئهفریقاوهنابیسترێت.

ڕهنگبێ پێویست نهبێ زۆر دوور بڕۆین. وتهبێژی وهزارهتی بێهداشت، وێڕای ئاماژهبهبڵاوبوونهوهویرووسی كۆرۆنا لهتویتێكدا نووسیی: “ههموو كاتژمێرێك لهئێران  ٥٠ كهس تووشی نهخۆشیی كۆرۆنا دهبێت و لهههر ١٠ دهقیقهشدا، كهسێك گیان لهدهست دهدا“. ڕۆژی یهكشهممهبهپێی ئاماری ڕهسمی ڕاگهیهندرا كهههتا ئێستا ٥ ههزار و ١١٨ كهس گیانیان لهدهست داوهو ٨٢ ههزار و ٢١١ كهسیش تووشی ئهم نهخۆشیهبوون. حهفتهی ڕابردوو، باس لهگیرۆدهبوونی نیو ملییۆن كهس كرا لهئێران. لێرهش كاربهدهستانی ڕژیم یان بهشوێن تێئۆریی پیلانگێڕی و خهیاڵاتی ڕێبهرهكهیان واته‌ ” شهڕی بیۆلۆژیكیهوهن  و یان پهنا دهبهنهفریوكاری و لهخۆیانی دهگوڕن و هاوار دهكهن كهگۆیا ههموو بهربهستهكان و قهیرانی قووڵی ئابووریی ئێستا، سهرچاوهگرتوو لهگهمارۆكانی ئهمریكایه‌. یان بهبیانووی بڵاوبوونهوهی ئاماری بهناو ناڕاست، دهست دهكهن بهدهستبهسهر كردنی كهسانێك كهئاماری واقعی دهدركێنن. باروودۆخهكهبهجۆرێكهكهڕۆژنامهی جیهانی سهنعهتیش وهدهنگ هات و له٢٥ی خاكهلێوهدا باسی لهنهبوونیبهرنامهی دیاریكراو و كارامهی ناوهند و ئۆرگانهڕهسمیهكانی دهوڵهت‌” كرد و نووسیی: “سهرهڕای نیگای ئهمنیهتی بهكۆمهڵگا و نهخۆشیی كۆرۆنا، كۆمهڵگا بهخاتری‌‌ ئاڵۆزیی و نهبوونی سیستهمی بهرههمهێنان و خزمهتگوزاری، زۆربوونی جهمعیهتی ههژاران و بێبهشان لهئاست ئێراندا، ههموو ساتێك ئهگهری ئهوهلهئارادایهكهكۆمهڵگای ئێران هاوشێوهی بۆمبێك بتهقێتهوهو بكهوێتهداوێنی پشێوی و نائارامیهوه‌. یان ڕاوێژكاری حهسهن ڕووحانی وتی: “ئاكامی سیاسهتهههڵهكانی ههموو ساڵانی پێشوو كهههموو توانا ئابووریهكانی لهئێران ستاندووهتهوهو هێزی لێبڕیوه‌”. لێرهش وهكوو ههموو شوێنێكی دیكهی جیهان، ئهوانهی وا لهخوارترین بهشهكانی كۆمهڵگا دا دهژین، پێویستهیان بهخاتری برسیهتی و یان بهخاتری كۆرۆنا گیانیان لهدهست بدهن. ههمووان دیتمان كهلهماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا، ملیۆنان كهس لهخهڵك ناچار بوون كهبۆ سهبتی ناوی وهرگرتنی وامی یهك ملیۆن تمهنی كهئهویش تهنانهت ههزینهی یهك حهفتهی بنهماڵهیهكی پێ دابین نابێت، ناچار بوون لهپهنا یهكترهوهبهبێ هیچ پارێزێكی تهندرووستی ڕابوهستن. ههڵبهت، زۆریش دوور لهڕاستی نییهئهگهر بڵێین لهوانهیهملیۆنان كهس بهخاتری یهك ملیۆن تمهن، تووشی نهخۆشیی كۆرۆنا بن.

لهڕاستی دا، ویرووسی كۆرۆنا ههروا خهڵك دهكاتهقوربانی. كرێكارانی ڕۆژمزد و كاتی، بێكار بوون و بهحاڵی خۆیان ڕهها كراون. ئهوان یان دهبێ كار و ئیزافهكاریی ئیجباری لهشوێنهناسالمهكان و  تووش بوون بهنهخۆشیی و مهرگ ههڵبژێرن و یان بههۆی بێكاری و برسیهتی تاقهت پڕووكێنهوه، بهرهو مهرگ ههنگاو ههڵێننهوه‌. بێ گومان لهداهاتوویهكی نهزۆر دووردا، ملیۆنان كهس لهم خهڵكه، وزهو توانای مهزنیان، برووسكهئاسا، دهخهنهگهڕ. بهڵام، بهدڵنیاییهوه، گرینگ ئهوهیه، ئهم توانا و وزهیهبهئامادهكاریی پێویستهوهڕێكبخهین.

بابەتی پەیوەندیدار

چاوەڕوانییەکان لە بزووتنەوەی دانشجوویی لە ساڵی نوێی خوێندندا

-

پەیامی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران بە بۆنەی دەستپێکی ساڵی خوێندنی ١٤٠٢ – ١٤٠٣

-

ڕۆژی جیهانی ئاشتی لە جیهانێکی پڕ لە گێژاودا

-

“حکوومەتی منداڵکوژمان ناوێت، ناوێت!”

-

سیمای پەروەردە و بارهێنان لە ئێرانی ژێر ده‌سه‌ڵاتی ڕژیمی ئیسلامیدا

-

مانگرتنی سیاسی گشتی، نمایشی شکۆمەندیی ئیرادەی خەڵکی کوردستان

-