ژوئن 22, 2021
کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

ئه‌رته‌ش له‌ په‌نا سپاوه‌، له‌ پایه‌كانی پاراستنی دیكتاتۆریی ئیسلامییه‌

٢٩ی مانگی خاكهلێوه، ڕۆژی ئهرتهشی كۆماری ئیسلامی بوو. لهم ڕۆژهدا نومایشی نیزامی لهجهرگهی كارهساتی كۆرۆنادا ڕهونهقێكی نهبوو. میدیاكانی نزیك بهسپاش ههر ئهم كهم ڕهونهقیهیان بهشێوهیهكی كهم ڕهونهقتر نیشان دا.  خومهینی لهپهیامێكدا، ٢٩ی خاكهلێوهی ڕۆژی ئهرتهش ناودێر كرد. ئهو لهم پهیامهیدا، جهنایاتی بهرینی فهرماندهكانی ئهرتهشی شایگوناحی سهغیره‌” ناو لێنا و وهك وهلیی فهقیهئهوانی بهخشی. خومهینی، ئهو هێزهكهلهسهر بنهمای ناسیۆنالیسمی ئێرانی و بهرژهوهندی ئیمپریالیستی شكڵی گرتبوو، لهم پهیامهدا وهك ئهرتهشی ئیسلامی و تهوحیدی ناولێبرد.

پڕۆسهی پێكهاتنی ئهرتهشی ئێستای ئێران لهساڵی ١٣٠٠ی ههتاوییهوهدهستیپێكرد و بهپشتیوانی و یارمهتیی ماڵی و نیزامیی دهوڵهتی ئینگلیس، بهخێرایی بوو بهو هێزهی كهكۆنهپهرستانی خۆجێیی و دهوڵهتی ئینگلیس چاوهڕوانیان دهكرد. ئهم هێزهسهركوتگهرهكهبهردهوام هۆكاری ماڵوێرانی و نائهمنی بووه،ههر لهسهرهتاوهجهنایاتێكی خۆفناكی لهلۆرستان، كوردستان و ئازهربایجان خوڵقاند. حكوومهتی ڕهزاشا لهم هێزهبۆ سهركوت كردنی كۆمۆنیستهكان و كرێكاران كهڵكی بهرینی وهرگرت. جهنایاتی ئهرتهش لهكوشتاری كرێكارانی مانگرتووی شیركهتی نهوتی ئێران و ئینگلیس لهخووزستان، لهساڵی ١٣٠٨ی ههتاوی و بهشكست كێشانی ئهم مانگرتنهمێژووییهبهقازانجی شیركهتی ئینگلیس، بهناوبانگه‌.

بهڵام ئهم هێزهی كهلهبهرامبهر خهڵكی بێدفاعدا دهستی دابووهكوشت و كوشتاری بهرین، لهبهرامبهر هێزهكانی هاوپهیماناندا لهخهرمانانی ساڵی ١٣٢٠ی ههتاوی بهبێ تهقاندنی یهك گولـله،لهپێ كهوت و لهگهڵ ههڵاتنی گشت فهرماندهكانی، بهتهواوی لێكههڵوهشاوه‌.  سهرانی هاوپهیمانان، بهتایبهت ئهمریكا و بریتانیا پاش زاڵ بوون بهسهر حكوومهتی ئێران، دهستبهجێ دهستیان كرد بهنۆژن كردنهوهی ئهم هێزهو لهساڵهكانی ١٣٢٤ و ١٣٢٥ لهكوردستان و ئازهربایجان، لهگیانی خهڵكیان بهردان. كوشتنی ههزاران كهس لهكوردستان و ئازهربایجان مۆرێكی نهنگینی دیكهی لهناوچاوانی ئهرتهشی شا دا. كودتای دهربار دژبهحكوومهتی موسهدێق لهمانگی گهلاوێژی ١٣٣٢ بهپیلانیسیا، ڕێكخراوی سیخوڕیی ئهمریكا و بهدهستی فهرماندهكانی ئهم ئهرتهشهئهنجام درا.

ڕۆڵی جهنایهتكارانهی ئهرتهش لهسهركوتی خهباتی جهماوهری و دژهپاشایهتیی ساڵی ١٣٥٧ی ههتاوی، لهههموو جهنایهتهكانی پێشوو بهرچاوتره‌. لهماوهی ئهو یهك ساڵهدا كهخهڵك بهتایبهت كرێكاران، لهڕێگهی خۆپیشاندان و مانگرتنهكانیان بۆ ڕووخاندنی حكوومهتی ٢٥٠٠ ساڵهی پاشایهتی خهباتیان دهكرد، هێزهكانی ئهرتهش بهفهرماندهیی فهرماندهجهنایهتكارهكانیان، ههزاران كهسیان لهخهڵك، بهتایبهت لاوانی خهباتكار كوشت و ژمارهیهكی زۆرتریشیان بریندار و كهم ئهندام كرد.

سهرهنجام كاتێك كهكرێكارانی شیركهتی نهوت، شێرهكانی نهوتیان لهوڵاتانی ئیمپریالیستی و سهنعهتی بهست، سهرانی ئهمریكا، ئاڵمانی ڕۆژئاوا، بریتانیا و فهڕانسهلهمانگی بهفرانباری ساڵی ٥٧ی ههتاوی لهكۆنفڕانسیگوادلۆپدا بهوهگهیشتن كهتهمهنی حكوومهتی پههلهوی كۆتایی پێهاتووه‌. ئهوان بڕیاریان دا تا لهڕێگهی بههێزكردنی هێزهمهزههبییهكان بهڕێبهریی خومهینی لهبهدهسهڵات گهیشتنی هێزهچهپهكان و زاڵ بوونی حكوومهتی شۆرهویی ئهوكات بهسهر ئێران، ڕێگری بكهن. سهرانی ئهم دهوڵهتانهو لهسهروویانهوهئهمریكا لهگهڵ باندی خومهینی دهستی كرد بهموعامهلهو بڕیاریاندا لهڕێگهی ڕادهست كردنی ئهرتهش بههێزهكۆنهپهرستهئیسلامییهكان، شۆڕش بهرهو شكست بهرن. سهرانی ئهرتهش بهفهرمانیهایزێر، ژێنێڕاڵی ئهمریكایی، بهر لهوهیكهئهم هێزهزهربهخواردووهلهلایهن شۆڕشگێڕانهوهههڵوهشێتهوه، تهحویلی هێزهئیسلامییهكانیان دا. شۆڕشگێڕان بههێنانهگۆڕی درووشمیئهرتهشی دژهجهماوهر دهبێ ههڵوهشێتهوه‌”، بهرهنگاری ئهم پیلانگێڕیهئیمپریالیستی و كۆنهپهرستانهیه بوونهوه‌. بهڵام لاوازبوونی هێزی كرێكاری و چهپ، بۆ دهسهڵاتی نوێ كهلهلایهن گشت كۆنهپهرستانی ناوخۆ و دهوڵهتانی ڕۆژئاواوهپشتیوانی لێدهكرا، ئهو دهرفهتهی خوڵقاند تا دووبارهئهرتهشی جهنایهتكار وهك هێزی ئیسلامی و وهلایی نۆژن بكهنهوهو لهگیانی جهماوهری خهباتكاری بهردهن. ئهرتهشی نۆژنكراو دهستبهجێ دژبهخهڵكی مافخوازی خووزستان و كوردستان هاتهمهیدان. ئهگهرچی ئهم هێزهوێڕای پاسدارهكان لهكوردستان زهربهیهكی سهختیان بهركهوت، بهڵام توانییان بهكهڵك وهگرتن لهكهرهستهی نیزامیی پێشكهوتوو، جهنایاتێكی یهكجار زۆر لهم ناوچهیهبخوڵقێنن.

كۆماری ئیسلامی بهكهڵك وهرگرتن لهئهزموونی بورژوازیی جیهانی، تا توانیی بێجگهلهشهڕ دژبهخهڵكی كورستان، ئهرتهشی بهرهنگاری خهڵك نهكردهوه‌. ڕژیم بۆ سهركوتی خهباتی كرێكاران، ژنان، لاوان و ئازادیخوازان لههێزهكانی سپا كهڵكی وهرگرت. بهڵام ئاخێزی مانگی بهفرانباری ٩٦، ناڕهزایهتیی بهرینی گهلاوێژی ٩٧ و ئاخێزی خهزهڵوهری ٩٨ نیشانی دا كههێزی سپا بهتهنیا توانای بهرهنگاربوونهوهی لهگهڵ جهماوهری ناڕازی نییه‌. ههر بۆیهئهرتهش وهك یهكێك لهپایهكانی دیكتاتۆریی ئیسلامی، ناچار بوو گۆشهیهك لهحزووری خۆی نیشان بدات. “كیوومهرس حهیدهریفهرماندهی هێزی زهمینیی ئهرتهش ڕۆژی ٢٢ی ڕهشهممهی ساڵی ٩٩ لهوتووێژێكدا دانی بهوهدانا كههێزهكانی ژێر فهرمانی لهسهركوتی خهباتی سهرتاسهریی خهڵكدا ڕۆڵێكی بهرچاویان بووهو وتی كهئهوهش بۆ ئهوان جێگای شانازییه‌. ئهو تهئكیدی كرد كهدهخاڵهتهكهیان لهسهر ئیزنی سهردار باقێری، سهرۆكی ستادی گشتیی هێزهچهكدارهكان و بهتهئیدی خامنهیی ئهنجام دراوه‌.

ئهگهرچی لهماوهی چهند دهیهی ڕابردوودا ئهوهسپا بووهكهبهردهوام وهك هێزی سهرهكیی سهركوتی كۆماری ئیسلامی هاتووهتهمهیدان، بهڵام ئهرتهشیش لهپهنا سپاوهپایهیهكی سهرهكیی دیكهی دیفاع لهدیكتاتۆریی ئیسلامی بووه‌. ههڵوهشاندنهوهی ئهرتهش و گشت هێزهنیزامییهپیشهییهكانی وهك سپای دژهمرۆیی پاسداران، خواستی ڕاستهقینهی خهڵكی ئێرانهو درووشمێكهكهلهدواڕۆژی گهشهو قووڵ بوونهوهی خهباتی شۆڕشگێڕانهدژبهكۆماری ئیسلامی، دهبێتهیهكێك لهئامانجهڕاستهوخۆكانی خهڵك و ئهولهوییهتی خهباتی جهماوهری.

بابەتی پەیوەندیدار

وڵامی بەتەوژمی خەڵکی کوردستان بە شانۆی هەڵبژاردنەکانی ڕژیم

rezan

سه‌ركه‌وتن له‌ بایكۆتی شانۆی هه‌ڵبژاردنه‌كان، سه‌ره‌تایه‌ك بۆ سه‌ركه‌وتنی گه‌وره‌تر

rezan

شانۆی هه‌ڵبژاردنه‌كان له‌ژێر سێبه‌ری ترس له‌ ئاخێزی جه‌ماوه‌ری

rezan

ئیمه‌نیی شوێنی كار به‌ زه‌بری هاوپشتیی چینایه‌تیی كرێكاران ده‌توانێ به‌سه‌ر سه‌رمایه‌داراندا بسه‌‌پێت

rezan

داهاتووی سیاسیی ئه‌فغانستان له‌ تارماییدا

rezan

هێزی سه‌ركوتی ڕژیم ده‌كرێ زه‌وینگیر بكه‌ین و سه‌ره‌نجام شكستی بده‌ین

rezan