ئاخێزی خه‌زه‌ڵوه‌ری ٩٨ به‌شێك له‌ مێژووی نه‌به‌ردی بێبه‌شانی شار و دێیه

زێدهڕۆیی نابێت ئهگهر بڵێین كاتێك كهمێژووی پرۆسهی ڕووخاندنی ڕژیمی كۆماری ئیسلامی نووسرا، ئاخێزی خهزهڵوهر، پێگهیهكی تایبهتی لهو مێژووهدا دهبێت. چونكهئهم ئاخێزه، بهقووڵی سیاسی و لهبهستێنی ههموو ئهو باروودۆخهبابهتیانهدا بوو كهبێبهشانی كۆمهڵگایهك بهرهو ڕاپهڕین دهبات. ئهوهڕاستهكهئاخێزی مانگی خهزهڵوهر لهدرێژهی ئاخێزی مانگی بهفرانباری ٩٦دا بوو، بهڵام درووشمهكان، بهشداربووان، داخوازییهكان و تهنانهت بهرهنگاربوونهوهی سهركوتگهرانهی ڕژیم لهگهڵ ئهم ئاخێزه، گهلێك جیاوازیی گهورهی دهرخست. ئهگهر ئاخێزی بهفرانبار، دابڕان لهههموو ئهو وتارانهبوو كهگیان سهختانهبۆ چهندین دهیهكهش و ههوای كۆمهڵگای ئێرانیان داگرتبوو و بهجۆرێك، ههموو ڕووداوهكانی ناو كۆمهڵگا بهشهڕ و كێشمهكێشی نێوان باندهكانی دهسهڵاتهوهگرێ درابوو، ئهم ئاخێزهبهئاشكرا دهستپێكی قۆناغێك بوو تا ئهمجارهیان خهڵك وتاری خۆیان و شهڕ و كێشمهكێشی خۆیان لهگهڵ دهسهڵاتداران بهسهر كۆمهڵگادا زاڵ بكهن.

ئهگهرچی مهودای زهمانیی نێوان بهفرانباری ٩٦ و خهزهوڵوهری ٩٨، لهگۆڕانكاریی مێژوویی كۆمهڵگایهكدا، یهكجار كهمه، بهڵام ئهو ههنگاوانهی كهلهو مهودایهدا ههڵگیران، ههركامیان ڕێگایهكی یهكجار دوور و درێژیان بڕی. مانگرتنی كرێكارانی ههفت تهپه، فولادی ئههواز، هێپكۆ و ئازهرئاب، مانگرتنی شۆفیر كامیۆنهكان و موعهلیمان، ناڕهزایهتیی خوێندكاران، لابردنی حیجاب لهلایهن ژنانی بوێر و درووشمینان، كار، ئازادی، ئیدارهی شۆرایی، ههر ههموویان، نیشانهی ئهوهبوون كهلهناخی ئهم كۆمهڵگایهدا، پۆتانسیهلی مهزنی ڕاپهڕینێك چاوهڕوانی چهخماخهیهكهتا سهرههڵدات و گر و تینی گشت كۆمهڵگا داگرێت. ڕاگهیاندنی چوونهسهرهوهی ٣٠٠ لهسهدیی قیمهتی بێنزین، له٢٤ی مانگی خهزهوهڵوهر، ئهو چهخماخهیهبوو كهلهماوهی چهند كاتژمێردا، پتر له١٩٠ شاری ئێرانی ڕاپهڕاند. بێبهشانی شار و دێ، پهراوێزنشینان، لاوانی وهگیان هاتوو و بێ داهاتوو، پتر لهیهك حهفتهبهشهڕ هاتن، هێرشیان كردهسهر ناوهندهكانی بڵاوكردنهوهی خورافهی ڕژیم، سهمبۆلهكانی نهزمی سهرمایهدارییان ئاگر تێبهردا، كۆمیتهی دیفاع و یارمهتییان لهگهڕهكهكان پێكهێنا، تاكتیكی هێرشبهرانهو وشیارانهیان بۆ بڵاوهپێكردنی هێزهسهركوتگهرهكانی ڕژیم بهكار هێنا. ئاكامی وهحشیگهریی ڕژیم، لهماوهی حهفتهیهكدا ، كوژرانی پتر لهههزار و ٥٠٠ كهس و دهستبهسهركردنی پتر له٧ ههزار كهس بوو كهزۆریان هێستاش ههر لهژێر ئهشكهنجهدان. ئهگهرچی خهڵك سهركوت كرا بهڵام بهدڵنیاییهوه، دهتوانین بڵێین كهشكستیان نهخوارد. ئهوان پاشهكشهیان كرد تا چهكهكانیان بۆ نهبهردهكانی داهاتوو  ئامادهبكهنهوه‌.

سهرانی ڕژیم ئهم ئاخێزهیانفیتنهی ئاژاوهگێڕانناولێنا كهگۆیا لهدهرهوهی سنوورهكانهوهڕێكخراوه‌. بهڵام خهڵك لهناو ڕیزهكانی خۆیاندا، ئهو تارماییانهی كهگۆیا لهدهرهوهی سنوورهكانهوه هاتبوون، نهدهبینی. خهڵك لهپهنا خۆیانهوههاوساكانیان، كرێكار لهپاڵ دهستیهوههاوكاری ناڕازیی خۆی، خوێندكار هاوكلاسییهكانی خۆی، موعهلیمان، هاوكاران و شاگردانی خۆیانیان دهبینیهوه‌. كاتێكیش كهوێنهی ژمارهیهك لهقوربانیانی ڕژیم لهتۆڕهكۆمهڵایهتیهكانهوهبڵاو بۆوه، كاتێك كهبنهماڵهی قوربانیان سهرهڕای قهدهغهبوونی بهڕێوهبردنی ههمووجۆر ڕێوڕهسمێك، كوژران و بهند كرانی ئازیزانیان ڕاگهیاند، مهعلووم بوو كههیچ تارماییهك لهنیوهشهوی ٢٤ی خهزهڵوهر و لهجهرهیان نهبهردی ڕۆژانی داهاتوودا، لهسنوورهكانهوهتێنهپهڕیوهتا بێت و ئهم ئاخێزهڕێك بخات! لهڕاستیدا داخوازیهكانی خهڵك ئهوهندهلهگهڵ ئۆپۆزیسیۆنی خوازیاری ڕووخاندنی كۆماری ئیسلامی ناتهبا بوو كه  نهتهنیا ئهوان بهڵكوو تارماییهكانیشیان نهیانوێرا سنوورهكان ببهزێنن و لهو ئاخێزهدا بهشداری بكهن. لهڕاستیدا، بێبهشان، لاوانی وهگیان هاتوو، پهراوێزنشینان، كهلهمهودای نێوان ئاخێزی بهفرانباری ٩٦ تا خهزهڵوهری ٩٨، ههزارن ناڕهزایهتی و مانگرتنی كرێكاران، موعهلیمان، ماڵبهتاڵانچووان، خانهنشینان و ژنانیان دیتبوو و لههێندێك لهو مانگرتن و ناڕهزایهتیانهدا بهشدار ببوون، ئهمجارهیان هاتبوونهمهیدان و ببوونهئهكتهری سهرهكیی مهیدانی نهبهرد.

ئهم ڕژیمهخهڵكی لهپانتایی ملیۆنیدا بهرهو ههژاریی تۆخ بردبوو، ئهم ڕژیمهههموو ڕۆژێ كاڵا ئهساسیهكانی سهر سفرهی خهڵكی بهتاڵان بردبوو، ئهم ڕژیمهمنداڵانی لهباشترین ساڵهكانی تهمهنیاندا لهجیات ڕۆیشتن بۆ مهدرهسه، كردبووهمنداڵانی كار و سهرشهقام، قهیرانی ئابووری لهوهها پانتاییهكدا كۆمهڵگای لهخۆدا نوقم كردبوو كههیچ تاكتیك و فروفێڵێك لهلایهن ڕژیمهوه‌‌ نهیدهتوانێ داماوییهكانی داپۆشێ. سهرانی ڕژیم خۆیان دانیان بهوهدادهنا كهناوهندهكانی بهرههمهنانی و سهنعهت، یهك لهدوای یهك دادهخرێ و لهئاكامدا دهیان ههزار كرێكار ئاوارهی سهرشهقامهكان بوون، خۆیان ڕایاندهگهیاند كهئاماری پهراوێزنشینان گهیشتووهته٢٤ ملیۆن كهس و لهجهرگهی ئهم باروودۆخهشدا كرێكاران بهڕوونی دهیانبینی كهچلۆن حهقدهستهمهمرهو مهژێیهكانیان لهلایهن خاوهنكارانهوه، بهبیانووی نابووت بوونی ناوهندهكهیانهوه‌‌، دهفهوتێ. خانهنشینان دهیان بینی كهسندووقهكانی تهئمینی ئیجتماعی و سندووقهكانی خانهنشینی، لهلایهن دهوڵهتهوهبۆ قهرهبوو كردنهوهی كهسری بوودجهبهتاڵان دهبردرێ و هاوكات ههموو ڕۆژێ ههواڵی گهندهڵی و دزیی ملیاردییان دهبیست. كهوابوو هیچ دهلێلێك بوونی نهبوو كهببنهتهماشاچیی قوربانی بوونی خۆیان. ههر ئهم جهماوهرهناڕازییهلهپانتاییهكی بهریندا، بهیهك حهفتهخهویان لهچاوی ڕژیم تاراند و ڕژیم بهخۆفهوهماشێنی سهركوتهكهی وهڕێخست. بهڵام سهركوتی ئهم ئاخێزهبهمانای شكستی جهماوهری وهگیان هاتوو نهبوو. ئهم ئاخێزه، ئهگهر لهلایهكهوهسهركهوتنی ئامانج خوازی و شۆڕشگێڕی، سهركهوتنی هاوپشتی و موقاومهتی بوێرانهبوو، لهلایهكی دیكهوه، داماویی ئهم ڕژیمهدژهمرۆییهی بۆ ههمووان وهدهر خست كهبێجگهلهزمانی گولله، بههیچ زمانێكی دیكهناتوانێ لهگهڵ جهماوهری ناڕازی بدوێ. ههڵبهت ئهوهش یهكێك لهدهرسهگهورهكانی ئهم ئاخێزهبوو. ئهگهر پێویستهخهڵك ڕزگار بن، ئهگهر پێویستهبرسییهتی نهمێنێ، ئهگهر ژنان پێویستهشهللاقی  بێبهزهیانهی ههڵاواردنی ڕهگهزی بپسێنن و كۆمهڵگای پیاوسالاری نهمێنێ، ئهگهر پێویستهمۆری كۆتایی لهپهراوێزنشینی و كاری منداڵان بدرێت، ئهگهر خانهنشینان لهتهمهنی بهساڵاچوویی دا نابێ دیسان ناچار بهكار كردن ببنهوه، ئهگهر خوڵقێنهرانی سهروهت پێویستهببنهخاوهنانی كارخانهو كارگهكان، ئهگهر پێویتسه زانست جێگای خورافهبگرێتهوه، ئهگهر بێدادگای دهسهڵاتداران پێویستهببێتهدادگای بهدواداچوونی جهنایهتهكانیان و دهیان ئهگهری دیكه، كهوابوو، ڕێگایهك بێجگهلهبهرهنگاربوونهوهی سهرتاسهری و بهزهبری هێز، لهگهڵ ئهم ڕژیمه،بوونی نییه‌. ههڵبهت ئهم بهرهنگاربوونهوهیه، دوایین نهبهرد لهدوایین سهنگهردا دهبێت.  لهئێستادا پێویستهنهبهردی دیكهڕێك بخرێت و سهنگهری دیكهههنگاو بهههنگاو فهتح بكرێت. پێویستهفێربین كهشهقام و كارخانهنابێ بهجیا خهبات بكهن. پێویستهفێربین كهچۆن ڕێكخراوهسهرتاسهریهكان، كۆمیتهكانی مانگرتن، كۆمیتهی گهڕهكهكان پێك بێنین. پێویسته فێری ئهوهبین ئهگهر چینی كرێكاری شۆڕشگێڕ، ڕێبهری كارخانهو شهقام بێت، ڕێگهنادات كهبهرههمی گیانبازییهكانی خهڵك، بكهوێتهدهست ئۆپۆزیسیۆنی بورژوازییهوه‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *