ئاخێزی به‌هێزتر له‌ خه‌زه‌ڵوه‌ر به‌ڕێوه‌یه‌

ئهمڕۆ شهممه٢٤ی خهزهڵوهر، یهكهمین ساڵوهگهڕی ئاخێزێكی جهماوهریی سهرتاسهرییهدژبهڕژیمێك كهپتر لهچوار دهیهیهزهبروزهنگ و ههژاری و برسیهتیی، بهزهبری زۆرهملی و سهركوت، بهسهر خهڵكی ئێراندا سهپاندووه‌. ئاخێزی مانگی خهزهڵوهری ٩٨، ههڵچوونێكی لهناكاو نهبوو، بهڵكوو درێژهی ئاخێزی بهفرانباری ٩٦ و ئاكامی تووڕهیی پنگ خواردووی ژنان و پیاوان و لاوانی بێكار و ناڕازی و بێبهش، دژبهدهسهڵاتێك بوو كه  ژیانێكی فهلاكهتباری بهسهریاندا سهپاندووه‌. ڕژیمێك كهڕانتخۆری، گهندهڵی، دزی، ئێعتیاد، لهشفرۆشی، درۆ و خورافهی لهناو كۆمهڵگادا پهرهپێداوه‌. ئاخێزی مانگی خهزهڵوهر كهدهستبهجێ پتر له١٩٠ شاری ئێرانی تهنییهوه، پانتایی تووڕهیی و بێزاریی جهماوهرێكی بهرینی نیشان دا كهنهتهنیا هیوایهكیان بهباشتر بوونی ئهم باروودۆخهلهژێر دهسهڵاتی ڕژیمی ئیسلامیدا نییه، بهڵكوو قهیرانی ئابووری، گرانی و هاتنهخوارهوهی توانای كڕین و گوشاری گهمارۆكان، ڕۆژ لهدوای ڕۆژ، ههژارتر و برسیتری كردوون و لهگهڵ داهاتوویهكی لێڵتر بهرهوڕووی كردوون. ئاخێزی خهزهڵوهر كههێزهسهرهكیهكهی لهههژارانی شار و لاوانی بێكار و وهگیان هاتووی پهراوێزی شارهكان پێكهاتبوو و بهئێعترافی سهرانی ڕژیم،گشت نیزامی كۆماری ئیسلامیی وهك سهرچاوهی ههژاری و فهلاكهت كردبووهنیشانه“‌،  هاوسهنگیی هێزی لهناو كۆمهڵگادا بهقازانجی بزووتنهوهی ناڕهزایهتیی جهماوهری خهڵك و دژبهكۆماری ئیسلامی، گۆڕی. ئهم ئاخێزهمهزنه، جهستهی سهرانی ڕژیمی وهلهرزهخستبوو و بهرهو ڕووخاندنی گشت دهسهڵات ههنگاوی ههڵدهگرت. جهنایهتی ڕێكخراوی ڕژیم، واتهكوشتنی پتر لهههزار و ٥٠٠ كهس و دهستبهسهركردنی پتر له٧ ههزار كهس و دهركردنی حوكمی قورس و تهنانهت ئێعدام بۆیان، ڕادهی خۆفی سهرانی كۆماری ئیسلامیی لهدرێژهی ئاخێز و ڕاپهڕینی داهاتوو نیشان دا.

لهئێستادا یهك ساڵ بهسهر ئاخێزی شۆڕشگێڕانهی مانگی خهزهڵورهی ٩٨ و جهنایهتهكانی ڕژیم لهدژی، تێپهڕیوه‌. باروودۆخی ژیانی خهڵك نهتهنیا باشتر نهبووهبهڵكوو خراپتریش بووهو زهبر و زهنگ و سهركوت پهرهی سهندووه‌. ئهم باروودۆخه، بهستێنهبابهتییهكانی ناڕهزایهتیی كۆمهڵایهتی بۆ سهرههڵدانی ئاخێزێكی گشتی و سهرتاسهریی بههێزتر لهڕابردوو، ئامادهكردووه‌. ناڕهزایهتی و مانگرتنی كرێكاری بهردهوام پهرهدهستێنن و لهزۆر جێگادا ڕژیمیان ناچار بهپاشهكشهكردووه‌. بزووتنهوهی ناڕهزایهتیی موعهلیمان، خوێندكاران، ژنان، خانهنشینان، ماڵبهتاڵانچووان و بهشهكانی دیكهی كۆمهڵ، بهردهوام درێژهی بووه‌. لهلایهكی دیكهشهوهپێگهی ڕژیم لاوازتر بووهو داماوی و بێتوانایی لهچارهسهر كردنی قهیرانهكان زیاتر دهركهوتووهو لهبواری نێونهتهوهیی و ناوچهییشدا، كهوتووهتهپێگهیهكی نالهبارترهوه‌. ههربۆیهكۆماری ئیسلامی زیاتر لهجاران نیگهرانی مانهوهی خۆیهتی و ههوڵ دهدا تا لهڕێگهی بههێز كردنی هێزی سهركوت، دهسهڵاتهكهی لهبهرامبهر ناڕهزایهتیی كرێكاران و جهماوهری خهڵكی ناڕازیدا بپارێزێ.

جموجۆڵهكانی ڕژیم لهماوهی دوو سێ مانگی ڕابردوودا و لهسهروبهندی ساڵوهگهڕی ئاخێزی خهزهڵوهردا، نیشانهی خۆفی ڕژیم لهسهرههڵدانی ڕاپهڕینێكی جهماوهریی مهزنتر و ڕێكخراوتر بهپشتیوانهی مانگرتنی ڕێكخراو و سهرتاسهریی كرێكارانه‌. ڕژیم لهم ماوهیهدا بهبیانووی بێ بنهمای وهكتهبلیغ دژبهنیزام، كۆبوونهوهو تهبانی دژبهئهمنییهتی وڵات، تێكدانی نهزمی گشتی، هاندانی خهڵك بهرهو توندوتیژی و پهرهپێدانی گهندهڵی، سووكایهتی كردن بهڕێبهر و مۆقهدهسات و هیتر، لهئاستێكی بهریندا هێرشی كردووهتهسهر ماڵی ههڵسووڕاوانی سیاسی و مهدهنی و كۆمپیوتێر و تهلهفونهكانیانی بهئامانجی وهدهست هێنانی زانیاری، لێ زهوت كردوون و ئهوانی دهستبهسهر و زیندانی كردووهو پهروهندهی بۆ ساز كردوون و حوكمی قورسی بهسهردا سهپاندوون. بۆ نموونهلهماوهی مانگی ڕابردوودا، پێنج كهس لهههڵسووڕاوانی كرێكاری و مهدهنی و سێ كهس لهئهندامانی ناوهندی نووسهران و ژمارهیهك لهچالاكانی بواری كلتوور و مۆسیقای دهستبهسهر كردووه‌. ئهم دهستبهسهر كردنانهلهڕاستیدا، نیشانهی خۆف و نیگهرانیی ڕژیمهلهچارهنووسی خۆی. ههروهها كۆماری ئیسلامی لهڕێگهی بهكردهوهدهرهێنانی گهڵاڵهیئهمنییهتی مهحهلهمیحوهرو بردنهسهرهوهی ژمارهی پایگاكانی بهسیج و پێكهێنانی تیمهكانی زهربهت لهئهرازێل و ئهوباشهكانی خۆی، بهنیازهكهش و ههوای نیزامی و ئهمنییهتی توندتر كاتهوهتا بهخهیاڵی خۆی بتوانێ لهسهرههڵدانی كۆبوونهوهی ناڕهزایهتیی كرێكاران و باقیی توێژهكانی كۆمهڵگا، ڕێگری بكات. ههروهها لهماوهی چهند ڕۆژی ڕابردوو و لهسهروبهندی ساڵوهگهڕی ئاخێزی مانگی خهزهڵوهردا، ڕژیم هێزی نیزامی و ئهمنییهتیی زیاتری، بهبیانووی ڕێگری لهبڵاوبوونهوهو چوونهسهرهوهی تهڵهفاتی كۆرۆنا لهشارهكان سهقامگیر كردووهتا لهئاستی شارهكاندا بهربههاتووچۆ و كۆبوونهوهی خهڵك بگرن.

بهڵام نهههوڵهكانی ڕژیم بۆ توندتر كردنهوهی كهش و ههوای سهركوت و تۆقاندن و نهكردهوهی فریوكارانهی ناوهند و دهزگاكانی ڕژیم و نهتهنانهت بهربهستهكانی ویرووسی كۆرۆناش، ههتا ئێستا، نهیتوانیوه ناڕهزایهتیی كرێكاران و باقیی توێژهكانی ناو كۆمهڵگا خامۆش كات و لهبزووتنهوهی عهداڵهتخوازیی دژبهجهنایهتهكانی ڕژیم لهجهرهیانی ئاخێزی مانگی خهزهڵوهر، ڕێگری بكات. كۆمهڵێك لهبنهماڵهی گیان بهخت كردووانی مانگی خهزهڵوهر، وێڕای پێداگری لهسهر مافی خۆیان لهبهڕێوهبردنی كۆبوونهوهو ناڕهزایهتی،  ڕایانگهیاندووهكهههڕهشهو زیندان و ئێعدام ناتوانێ دهنگی دادخوازیی ئهوان كپ بكات. لهماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا، ژمارهیهكی بهرین لهبنهماڵهی قوربانییانی ئاخێزی مانگی خهزهڵوهر، كهسایهتی و ڕێكخراوی كرێكاری، سیاسی، فهرههنگی و مهدهنی، بهدهكردنی چهندین ڕاگهیاندن و بهیانییه، وێڕای بهرز ڕاگرتنی یاد و بیرهوهریی گیان بهخت كردووانی مانگی خهزهڵوهر و مهحكووم كردنی كوشتنی خهڵك و وهحشیگهریی كۆماری ئیسلامی، خوازیاری ناساندن و سزادانی هۆكار و بڕیاردهرانی ئهم جهنایهتهدژهمرۆییهبوون كهبێگومان سهرانی كۆماری ئیسلامین. ڕژیمی جههل و جهنایهتی ئیسلامی بهكوشتاری مانگی خهزهڵوهر، لاپهڕهیكی دیكهی بهپهروهندهی پڕ لهجهنایهتی خۆی زیاد كرد. ڕژیم ههتا ئێستا نهیتوانیوهو ناشتوانێ عهزم و ئیرادهی كرێكاران و جهماوهری خهڵكی ستهملێكراو لهخهبات لهپێناو وهدهست هێنانی مافی خۆیان، لهبههرهمهند بوون لهژیانێكی ئازاد و بهختهوهر و بهدوور لهههمووجۆر ههڕهشهو ئهشكهنجهو زیندانێك، تێكبشكێنێ. وهدی هاتنی وهها مافێكی بێ ئهملاوئهولای ئینسانی لهئێران، تهنیا لهمهسیری ئاخێزێكی بههێزتر، بهپشتیوانهی مانگرتنی سهرتاسهری كرێكاران، تێپهڕ دهبێت كهبێگومان دهبێتههۆی ڕووخانی شۆڕشگێڕانهی كۆماری ئیسلامی و دامهزراندنی دهسهڵاتداریهتیی شۆرایی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *